Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην οικονομική και νομισματική ένωση (γνωστή επίσης ως δημοσιονομικό σύμφωνο)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην οικονομική και νομισματική ένωση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

Στόχος της διακυβερνητικής συμφωνίας είναι να ενισχύσει τη δημοσιονομική πειθαρχία των κυβερνήσεων στις χώρες της ευρωζώνης μετά την κρίση δημόσιου χρέους που ξεκίνησε το 2010.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το «δημοσιονομικό σύμφωνο» επιβάλλει στις χώρες της ευρωζώνης απαιτήσεις που αφορούν τις δημοσιονομικές πολιτικές τους. Άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να συμπράξουν κατά βούληση. Από τις 28 χώρες της ΕΕ, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχική Δημοκρατία και η Κροατία δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία. Η εν λόγω Συνθήκη ενισχύει το αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δυνάμει του οποίου

Η διακυβερνητική συμφωνία έχει 3 κύριους στόχους.

 

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ;

Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου 2013.

Γενικό πλαίσιο

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση στις 2 Μαρτίου 2012 - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

τελευταία ενημέρωση 10.03.2014