Ευελιξία στους κανόνες του ΣΣΑ: ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ επενδύσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής ευθύνης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση [COM(2015) 12 final] – Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με τις επενδύσεις

Η ΕΕ δηλώνει ότι:

Διευκρινίσεις σχετικά με τις κυκλικές συνθήκες

Προκειμένου να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, η ΕΕ θα χρησιμοποιεί έναν πίνακα που προσδιορίζει την κατάλληλη δημοσιονομική προσαρμογή η οποία αναμένεται από χώρες που υπάγονται στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω χώρες θα πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερη δημοσιονομική προσπάθεια σε ευνοϊκότερες περιόδους.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης [COM(2015) 12 final της 13.1.2015]

τελευταία ενημέρωση 30.03.2017