Προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες (2014-2020)

Ο κανονισμός καθιερώνει χρηματοδοτικό μέσο για την προώθηση και στήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, χορηγώντας βοήθεια ανεξάρτητα από τη συγκατάθεση των κυβερνήσεων των οικείων χωρών.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως.

ΣΎΝΟΨΗ

Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ) είναι να χορηγεί βοήθεια για την ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες και για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το παρόν μέσο της ΕΕ έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συμπληρώσει άλλα μέσα της ΕΕ που προασπίζουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (όπως τον πολιτικό διάλογο ή διάφορα χρηματοδοτικά και τεχνικά μέσα συνεργασίας).

ΣΤΉΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ

Το ΕΜΔΑΔ στηρίζει μεταξύ άλλων:

ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΑΝΤΊΔΡΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ

Το ΕΜΔΑΔ εστιάζεται περισσότερο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Έχει τη δυνατότητα να αντιδρά πιο ευέλικτα και έγκαιρα, μέσω ειδικών μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως άμεσων επιχορηγήσεων όπου δεν είναι δυνατή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων λόγω δύσκολου πολιτικού κλίματος για τους πολίτες, για παράδειγμα, λόγω κινδύνου εκφοβισμού και αντιποίνων.

Επίσης, η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της δράσης της τοπικά.

Ο ΚΑΊΡΙΟΣ ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ

Το ΕΜΔΑΔ δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να παρέχει στήριξη στην ανάπτυξη ακμαίων κοινωνιών των πολιτών και στον ειδικό ρόλο τους ως βασικών φορέων για τη θετική αλλαγή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις οικίες χώρες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ

Ο προϋπολογισμός του ΕΜΔΑΔ για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 1,333 δισ. ευρώ. Οι περισσότεροι κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2014, έναν εγκάρσιο κανονισμό που ευθυγραμμίζει και απλοποιεί την εφαρμογή όλων των εξωτερικών μέσων της ΕΕ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 235/2014

1.1.2014

-

ΕΕ L 77 της 15.3.2014.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.09.2014