Νέα τρόφιμα — κανόνες από το 2018

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 σχετικά με τα νέα τρόφιμα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Νέο τρόφιμο: τρόφιμο το οποίο δεν χρησιμοποιούταν ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση στην ΕΕ πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως τρόφιμα με νέα ή σκοπίμως τροποποιημένη μοριακή δομή, τρόφιμα για τα οποία χρησιμοποιείται νέα διαδικασία παραγωγής τροφίμων (προϊόντα αρτοποιίας που υποβάλλονται σε επεξεργασία με υπεριώδη φωτισμό για την αύξηση της περιεκτικότητας σε βιταμίνη D) ή τα οποία παράγονται από μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη (π.χ. χρήση του μικροφύκους Schizochytrium sp σε τρόφιμα όπως μπάρες δημητριακών, μαγειρικά λίπη κ.λπ. ως εναλλακτικής πηγής εικοσιδυαεξαενοϊκού οξέος).

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1-22)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2468 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 55-63)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2469 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 64-71)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72-201)

τελευταία ενημέρωση 04.04.2018