Εξασφάλιση ασφαλών εκρηκτικών υλών μη στρατιωτικής χρήσης

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης έχει τρεις βασικούς στόχους. Αυτοί είναι: i) η θέσπιση μιας ενιαίας αγοράς της ΕΕ για το εμπόριο εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης· ii) η εναρμόνιση των απαιτήσεων ασφάλειάς τους σε υψηλό επίπεδο προστασίας· iii) η δημιουργία διοικητικού συστήματος για τον έλεγχο της μεταφοράς των εκρηκτικών υλών και των πυρομαχικών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση).

ΣΥΝΟΨΗ

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης έχει τρεις βασικούς στόχους. Αυτοί είναι: i) η θέσπιση μιας ενιαίας αγοράς της ΕΕ για το εμπόριο εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης· ii) η εναρμόνιση των απαιτήσεων ασφάλειάς τους σε υψηλό επίπεδο προστασίας· iii) η δημιουργία διοικητικού συστήματος για τον έλεγχο της μεταφοράς των εκρηκτικών υλών και των πυρομαχικών.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για τη διάθεση στην αγορά και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης στην ΕΕ. Δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία καθορίζει τις ευθύνες των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των διανομέων όσον αφορά το εμπόριο εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης:

Η οδηγία επίσης:

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία θα εφαρμόζεται από τις 20 Απριλίου 2016. Αντικαθιστά την οδηγία 93/15/ΕΟΚ από τις 20 Απριλίου 2016.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2014/28/ΕΕ

18.4.2014

19.4.2016

ΕΕ L 96 της 29.03.2014, σ. 1-44

τελευταία ενημέρωση 12.02.2015