Συμφωνία εμπορίου της ΕΕ με την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Απόφαση 2012/735/ΕΕ για την υπογραφή της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της αφενός, και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου

Συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της αφενός και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου

Απόφαση (ΕΕ) 2016/2369 για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού

Πρωτόκολλο προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα οφέλη της συμφωνίας εμπορίου για τους εταίρους

Ανθρώπινα δικαιώματα και αειφόρος ανάπτυξη

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου προσδιορίζονται στη ΣΕ ως ουσιώδη στοιχεία. Η ΣΕ περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής διεθνών συμβάσεων για τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος. Ομάδες πολιτών ασχολούνται με τον έλεγχο αυτών των δεσμεύσεων.

Εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αξιακή αλυσίδα: ένα σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μιας επιχείρησης. Σε κάθε σημείο αυτής της αλυσίδας δραστηριοτήτων, το προϊόν αποκτά κάποια αξία χάρη σε έναν προστιθέμενο συντελεστή παραγωγής ή μια διεργασία.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση 2012/735/ΕΕ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2012, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου (ΕΕ L 354 της 21.12.2012, σ. 1-2)

Συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου (ΕΕ L 354 της 21.12.2012, σ. 3-2607)

Κοινοποίηση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Περού, της συμφωνίας εμπορίου, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (EE L 56 της 28.2.2013, σ. 1)

Απόφαση (ΕΕ) 2016/2369 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού (ΕΕ L 356 της 24.12.2016, σ. 1-2)

Πρωτόκολλο προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού (ΕΕ L 356 της 24.12.2016, σ. 3-1456)

Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Ισημερινού του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού (ΕΕ L 358 της 29.12.2016, σ. 1)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Τρίτη ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ–Κολομβίας/Περού [COM(2017) 585 final της 10.10.2017]

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Δεύτερη ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ–Κολομβίας/Περού [COM(2016) 58 final της 10.2.2016]

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ–Κολομβίας/Περού [COM(2014) 718 final της 4.12.2014]

τελευταία ενημέρωση 16.10.2017(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.