Μετάβαση από την εξάρτηση στην αυτονομία

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση [COM(2016) 234 final] — Ζώντας με αξιοπρέπεια: από την εξάρτηση στην αυτονομία

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Σκοπός της είναι να καταρτίσει μια στρατηγική για το πώς η ΕΕ μπορεί να παρέχει την καλύτερη στήριξη σε πρόσφυγες και σε εκτοπισθέντες που αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες καταστάσεις όπως η συριακή κρίση, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας* και της αυτονομίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το πρόβλημα του αναγκαστικού εκτοπισμού απαιτεί τη συνεχή ανάληψη δράσης από την ΕΕ. Η εν λόγω ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει μια αναπτυξιακή προσέγγιση όσον αφορά την αναγκαστική εκτόπιση με βάση τη συγκέντρωση καλύτερων πληροφοριών σχετικά με το τι λειτουργεί σωστά και τι όχι. Σκοπός της είναι να μην καταστεί η εκτόπιση μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, και να σταματήσει σταδιακά η εξάρτηση όσων έχουν ήδη εκτοπιστεί από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Αλλαγή έμφασης

Η πολιτική βασίζεται σε μια στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τη σύνδεση της αρωγής, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης (ΣΑΑΑ) προκειμένου να αναπτυχθεί μια στρατηγική που να συνδυάζει την ανθρωπιστική βοήθεια, την αναπτυξιακή συνεργασία και την πολιτική δέσμευση. Τα στοιχεία της περιλαμβάνουν τα εξής:

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ανθεκτικότητα: η ικανότητα ταχείας επαναφοράς ή προσαρμογής σε κρίσεις.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ζώντας με αξιοπρέπεια: από την εξάρτηση στην αυτονομία [COM(2016) 234 final της 26.4.2016]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το έγγραφο «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ζώντας με αξιοπρέπεια: από την εξάρτηση στην αυτονομία —Αναγκαστικές εκτοπίσεις και ανάπτυξη» [SWD(2016) 142 final της 26.4.2016]

τελευταία ενημέρωση 19.09.2016