Γεωργία στην ΕΕ — χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση κανόνων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο παρών κανονισμός που αποτελεί μία από τις βασικές πράξεις της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ προβλέπει κανόνες για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση στο πλαίσιο των δύο κύριων ταμείων ΚΓΠ.

Ο κανονισμός έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως και η τελευταία τροποποίηση πραγματοποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες οι οποίοι καλύπτουν τα εξής:

Ταμεία για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ

Διάρθρωση διακυβέρνησης

Δημοσιονομική διαχείριση

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη δημοσιονομική διαχείριση αμφότερων των ταμείων, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

Εκκαθάριση λογαριασμών

Έλεγχοι

Κυρώσεις

Ο κανονισμός προβλέπει ότι, εκτός από τη μη καταβολή ή την ανάκληση πληρωμής, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις στους δικαιούχους που δεν πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας, τις υποχρεώσεις ή τις δεσμεύσεις.

Πολλαπλή συμμόρφωση

Όλες οι άμεσες ενισχύσεις, ορισμένες ενισχύσεις για την αγροτική ανάπτυξη και ορισμένες ενισχύσεις για τις αμπέλους εξαρτώνται από ορισμένες ελάχιστες νομικές απαιτήσεις σχετικά με τα εξής:

Σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Προκειμένου να παρέχονται στους δικαιούχους συμβουλές για τη διαχείριση των εκτάσεων και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καθιερώσουν σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το σύστημα καλύπτει ορισμένα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

Κοινοί κανόνες

Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης ορισμένους κοινούς κανόνες, οι οποίοι καλύπτουν θέματα όπως τα εξής:

Πανδημία COVID-19

Λόγω της εμφάνισης της πανδημίας COVID-19, ο κανονισμός (ΕE) 2020/531 δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να καταβάλουν υψηλότερο επίπεδο προκαταβολών στους δικαιούχους για το έτος 2020. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η αντιστάθμιση των ενδεχόμενων καθυστερήσεων στην καταβολή ενισχύσεων λόγω των εξαιρετικών δυσκολιών διοικητικής φύσεως που έχουν ανακύψει και καθυστερούν τη διενέργεια ελέγχων.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549-607)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/760 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και εξαγωγής που υπόκεινται σε πιστοποιητικά και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάθεση εγγυήσεων κατά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων (ΕΕ L 185 της 12.6.2020, σ. 1-23)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/761 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων με πιστοποιητικά (ΕΕ L 185 της 12.6.2020, σ. 24-252)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/531 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2020, σχετικά με παρέκκλιση για το έτος 2020 από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το επίπεδο των προκαταβολών για τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με τις εκτάσεις και τα ζώα, καθώς και από το άρθρο 75 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις (ΕΕ L 119 της 17.4.2020, σ. 1-2)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59-124)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69-124)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 181 της 20.6.2014, σ. 48-73)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 906/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 1-17)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18-58)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487-548)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608-670)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671-854)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 906/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 1-17)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18-58)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 14.08.2020