Εμπορία άγριων ειδών — Σχέδιο δράσης της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2016) 87 final] — Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 32 μέτρα προς εφαρμογή κατά την περίοδο 2016-2020 από την ΕΕ, τα οποία θα εκτελεστούν από καθεμία από τις 28 χώρες της ΕΕ (1). Επικεντρώνεται σε 3 βασικές πτυχές:

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παράνομη εμπορία άγριων ειδών αποτελεί μία από τις πιο κερδοφόρες εγκληματικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Έχει σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και αρνητικό αντίκτυπο στο κράτος δικαίου λόγω των στενών δεσμών της με τη διαφθορά. Διαδραματίζει αυξανόμενο ρόλο στη χρηματοδότηση των πολιτοφυλακών και των τρομοκρατικών ομάδων.

Η ΕΕ αποτελεί περιοχή προορισμού, προέλευσης και διαμετακόμισης για την παράνομη εμπορία άγριων ειδών. Για όλους αυτούς τους λόγους, έχει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εξάλειψη του εν λόγω παράνομου εμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «Προσέγγιση της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών».

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών [COM(2016) 87 final της 26.2.2016]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Ανάλυση και αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη του σχεδίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ειδών που συνοδεύει το έγγραφο ανακοίνωσης της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών [SWD(2016) 38 final της 26.2.2016]

Ενίσχυση της συνεργασίας με επιχειρηματικούς τομείς για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών — Τελική έκθεση: Έκθεση για τη ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 13 Νοεμβρίου 2015

τελευταία ενημέρωση 02.05.2016(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.