Η κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 — κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ) είναι:

Παρέμβαση στην αγορά

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

Αναθεωρεί τα υφιστάμενα συστήματα δημόσιας παρέμβασης και ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα και να είναι πιο αποδοτικά. Αυτό επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, μέσω τεχνικών προσαρμογών για τα βόεια και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και για ορισμένα τυριά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Έκτακτα μέτρα

Μέτρα ελέγχου προσφοράς

Άλλα μέτρα

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τα καθεστώτα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και γάλακτος στα σχολεία έχει αυξηθεί (από 90 σε 150 εκατομμύρια ευρώ).

Οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις

Ο κανονισμός προωθεί τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών ως μέσο ενδυνάμωσης των αρμοδιοτήτων τους στην αλυσίδα τροφίμων. Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους παρακάτω κανονισμούς:

Εμπόριο με τρίτες χώρες

Για την εισαγωγή και την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων ίσως να απαιτείται πιστοποιητικό.

Οι εισαγωγικοί δασμοί στο κοινό δασμολόγιο εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, αν και έχουν θεσπιστεί ειδικοί κανόνες για ορισμένα προϊόντα (π.χ. κάνναβη, λυκίσκος, οίνος και ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα). Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καθορίσει εισαγωγικές δασμολογικές ποσοστώσεις, π.χ. ειδικά όρια όσον αφορά την ποσότητα των εμπορευμάτων που μπορούν να εισάγονται με μειωμένο τελωνειακό δασμό.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο κανονισμός για την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων αποτελεί ένα από τα μέτρα από τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει, επίσης, κανονισμούς για:

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671-854)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕE) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15-49)

Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV κατά TofuTown.com GmbH. Αίτηση του Landgericht Trier για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως. Προδικαστική παραπομπή — Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων — Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 — Άρθρο 78 και παράρτημα VII, μέρος III — Απόφαση 2010/791/ΕΕ — Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης — «Γάλα» και «γαλακτοκομικά προϊόντα» — Ονομασίες που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την εμπορία αμιγώς φυτικών τροφίμων. Υπόθεση C-422/16

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 138 της 25.5.2017, σ. 4-56)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 138 της 25.5.2017, σ. 57-91)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (EE L 346 της 20.12.2013, σ. 12-19)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549-607)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 18.09.2018