Κανόνες για άμεση πληρωμή ΕΕ σε αγρότες

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (EΕ) αρ. 1307/2013 — κανόνες για άμεσες πληρωμές σε αγρότες στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Καθορίζει του κανόνες για άμεσες πληρωμές για την υποστήριξη αγροτών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι πληρωμές αυτές γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αγρότες πληρούν τους όρους που συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες για την υγεία και την ευημερία ανθρώπων, ζώων, φυτών και του περιβάλλοντος —γνωστοί ως «πολλαπλή συμμόρφωση».

Ο κανονισμός ακυρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 που περιείχε τους προηγούμενους κανόνες για τις άμεσες πληρωμές σε αγρότες και οι οποίοι έχουν αλλάξει κατόπιν της αναθεώρησης της ΚΓΠ το 2013. Καταργεί επίσης τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 637/2008, ο οποίος σχετιζόταν με τον τομέα του βαμβακιού.

Τον Δεκέμβριο του 2017 η ΕΕ υιοθέτησε τον κανονισμό (ΕE) 2017/2393, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 1307/2013, καθώς και άλλη νομοθεσία σχετικά με την ΚΓΠ [κανονισμός (EΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, (EΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση κανόνων για την αγροτική πολιτική της ΕΕ, (EΕ) αριθ. 1308/2013 για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών στην ΕΕ και (EΕ) αριθ. 652/2014 για τηδιαχείριση της δαπάνης σχετικά με την τροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την ευημερία των ζώων].

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Άμεσες πληρωμές στους αγρότες πληρώνονται μέσω σχεδίων στήριξης σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αφιερώνουν ορισμένο ποσοστό της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΚΓΠ σε υποχρεωτικά σχέδια στήριξης:

Υπάρχουν ακόμα κάποια προαιρετικά σχέδια στήριξης. Οι χώρες ΕΕ μπορούν να επιλέξουν:

Από την 1 Ιανουαρίου 2018 οι νέοι κανόνες που περιέχονται στον κανονισμό (ΕE) 2017/2393 τέθηκαν σε ισχύ και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 εφαρμόζεται από τη 1 Ιανουαρίου 2015. Οι κανόνες που εγκαινιάστηκαν με τον κανονισμό (ΕE)2017/2393 έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608-670)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487-548)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549-607).

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671-854)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 865-883).

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 15.06.2018