Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (2014-2020)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) επιδιώκει να βοηθήσει τους παράκτιους πληθυσμούς, καθώς και όσους εργάζονται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας να προσαρμοστούν στη νέα μεταρρυθμισμένη κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την περίοδο 2014-2020.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Προϋπολογισμός και προτεραιότητες

Το ΕΤΘΑ, με προϋπολογισμό 6,5 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020, θέτει ως στόχους:

Υλοποίηση

Πανδημία COVID-19 — τροποποίηση του κανονισμού

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Τα προσωρινά μέτρα που σχετίζονται με την έξαρση της νόσου COVID‐19 εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ΕΤΘΑ είναι το χρηματοδοτικό μέσο στήριξης της ΚΑλΠ για την περίοδο 2014-2020. Συνιστά 1 από τα 5 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία που αλληλοσυμπληρώνονται και επιδιώκουν να προωθήσουν μια ανάκαμψη στην Ευρώπη που να βασίζεται στην ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1-66)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/852 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της προθεσμίας πληρωμής ή σε αναστολή των πληρωμών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΕ L 135 της 2.6.2015, σ. 13-17)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και κανόνων σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων (ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 124-136)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων (ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 39-51)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις (ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 11-38)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δομή ενός κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΕ L 283 της 27.9.2014, σ. 11-19)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης (ΕΕ L 209 της 16.7.2014, σ. 1-4)

Εκτελεστική απόφαση 2014/372/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 3781] (ΕΕ L 180 της 20.6.2014, σ. 18-20)

τελευταία ενημέρωση 09.06.2020