Εσωτερικός κανονισμός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Από το 2004 ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει εξελιχθεί από μικρό φορέα αποτελούμενο από δύο μέλη και μία γραμματεία σε φορέα που απασχολεί πάνω από 50 άτομα. Μετά την αναδιοργάνωσή του το 2010, η έγκριση εσωτερικού κανονισμού το 2012 σηματοδότησε την ωρίμανση του θεσμού.

ΠΡΆΞΗ

Απόφαση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αριθ. 2013/504/ΕΕ, της 17ης Δελεμβρίου 2012, για την έκδοση εσωτερικού κανονισμού.

ΣΎΝΟΨΗ

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή που διασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σέβονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται στον κανονισμό (EK) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της EE και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο ρόλος του αποτελείται από τρεις συνιστώσες:

Ο ΕΕΠΔ ενέκρινε εσωτερικό κανονισμό το 2012. Ενώ επαναλαμβάνει πολλές από τις αρχές που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει επίσης λεπτομερείς κανόνες για τις εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τους ρόλους των εποπτών και του διοικητικού συμβουλίου, την οργάνωση και τη λειτουργία της γραμματείας, τον προγραμματισμό, την εσωτερική διοίκηση, καθώς και τον ανοιχτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια του οργάνου.

Πλαίσιο

Από την ίδρυση του ΕΕΠΔ το 2004, έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές στο νομοθετικό, οικονομικό και τεχνολογικό πλαίσιο. Η Συνθήκη της Λισαβόνας κατοχύρωσε την προστασία των δεδομένων ως γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ, ενώ ορισμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πραξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση 2013/504/ΕΕ

18.12.2012

-

ΕΕ L 273 της 15.10.2013

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.06.2014