Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID 19

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Απόφαση (ΕΕ) 2020/701 σχετικά με την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID 19

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

Η πανδημία της COVID 19 έχει πολύ επιζήμιες επιπτώσεις στην οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα στις περιοχές διεύρυνσης και γειτονίας, και οι οικονομίες τους εισέρχονται σε ύφεση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαθέτει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ)* για τη στήριξη δέκα γειτονικών χωρών-εταίρων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Προϋποθέσεις

Πληρωμές

Δανειακή σύμβαση

Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι καθορίζονται σε δανειακή σύμβαση, με τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Η απόφαση εφαρμόζεται από τις 28 Μαΐου 2020.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ): Χρηματοδοτική ενίσχυση που παρέχεται από την ΕΕ σε χώρες-εταίρους οι οποίες αντιμετωπίζουν κρίση σε σχέση με το ισοζύγιο πληρωμών. Συνίσταται σε μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα δάνεια ή επιχορηγήσεις, ή σε συνδυασμό αυτών, τα οποία διατίθενται μόνο σε χώρες που επωφελούνται από πρόγραμμα εκταμιεύσεων του ΔΝΤ.

Η ΜΧΣ έχει σχεδιαστεί για τις χώρες που βρίσκονται κοντά στην ΕΕ από γεωγραφική, οικονομική και πολιτική άποψη, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων και πιθανών υποψήφιων χωρών, των γειτονικών χωρών της ΕΕ που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλων χωρών εκτός της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση (ΕΕ) 2020/701 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, σχετικά με την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID 19 (EE L 165 της 27.5.2020, σ. 31-37)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 10–14)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.


*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1244 (1999) και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

τελευταία ενημέρωση 27.07.2020