52007PC0423(01)

Πρόταση Αποφασησ του Συμβουλίου για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής /* COM/2007/0423 τελικό */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 18.7.2007

COM(2007) 423 τελικό

2007/0140 (CNS)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής

(υποβληθείσες από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η σημασία του διαλόγου για θέματα που αφορούν τις θεωρήσεις τόσο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη όσο και για τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων επιβεβαιώθηκε εκ νέου στα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ιουνίου 2003. Στη διάσκεψη αυτή επιβεβαιώθηκε επίσης η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Όσον αφορά τα θέματα σχετικά με τις θεωρήσεις, το «Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης» επιβεβαίωσε ότι η προοπτική απελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος που συνδέεται με την πρόοδο των εν λόγω χωρών όσον αφορά την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της παράνομης μετανάστευσης και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων όσον αφορά τους μεθοριακούς ελέγχους και την ασφάλεια των εγγράφων.

Δεδομένης της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, οι αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εστίασαν τις προσπάθειές τους στη δυνατότητα να απλουστευθεί η έκδοση θεωρήσεων βραχείας διαμονής για τους πολίτες της ως ένα άμεσο, μεταβατικό στάδιο έως την επιδιωκόμενη κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης, που αποτελεί μεσοπρόθεσμη προοπτική.

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα οι συμφωνίες απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων είναι ένα νέο μέσο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για θεωρήσεις βραχείας διαμονής: στο Πρόγραμμα της Χάγης το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να εξετάσουν, με σκοπό την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης, «κατά πόσον στα πλαίσια της πολιτικής επανεισδοχής της ΕΚ θα πρέπει να διευκολυνθεί, κατά περίπτωση, η έκδοση θεωρήσεων μικρής διάρκειας για υπηκόους τρίτων χωρών, όπου είναι δυνατόν και σε βάση αμοιβαιότητας, στα πλαίσια μιας πραγματικής σύμπραξης στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση». Η ΕΕ ανέπτυξε και χρησιμοποίησε το μέσο αυτό για πρώτη φορά στις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία.

Το Δεκέμβριο του 2005 τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε επίπεδο COREPER σε μια κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και προσδιόρισαν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες για την απλούστευση των θεωρήσεων.

Μετά την εξουσιοδότηση που έλαβε η Επιτροπή από το Συμβούλιο στις 13 Νοεμβρίου 2006, άρχισαν στις Βρυξέλλες, στις 20 Δεκεμβρίου 2006, διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής, παράλληλα με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία επανεισδοχής. Στις 30 Ιανουαρίου 2007 και στις 10 Απριλίου 2007 στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη γύροι διαπραγματεύσεων, εκ παραλλήλου («back-to-back») με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΚ και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Επιπλέον, οι επίσημες διαπραγματεύσεις προετοιμάζονταν ενίοτε από άτυπες συσκέψεις εμπειρογνωμόνων.

Στον τελευταίο επίσημο γύρο στις 10 Απριλίου 2007 μονογραφήθηκαν σε τεχνικό επίπεδο τα τελικά κείμενα των συμφωνιών επανεισδοχής και απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων. Σε πολιτικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε μια τελετή μονογράφησης στις 13 Απριλίου 2007 στο Ζάγκρεμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διαπραγματευθεί μια συμφωνία για την απλούστευση των θεωρήσεων με δύο τρίτες χώρες (τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία). Η εμπειρία από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις ήταν χρήσιμη για τις διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων υπήρξε τακτική ενημέρωση και διαβούλευση με τα κράτη μέλη στις συναφείς ομάδες εργασίας και επιτροπές του Συμβουλίου.

Από την πλευρά της Κοινότητας, η νομική βάση για τη συμφωνία είναι το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β), σε συνδυασμό με το άρθρο 300 της συνθήκης για την ΕΚ.

Οι συνημμένες προτάσεις αποτελούν το νομικό μέσο για την υπογραφή και σύναψη της συμφωνίας. Το Συμβούλιο θα λάβει απόφαση με ειδική πλειοψηφία. Βάσει του άρθρου 300 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ, θα πρέπει να ζητηθεί επίσημα η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας.

Η προτεινόμενη απόφαση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας καθορίζει τις εσωτερικές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την πρακτική εφαρμογή της. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στη μεικτή επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 12 της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4, η μεικτή επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό. Η θέση της Κοινότητας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα καθορίζεται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με ειδική επιτροπή που διορίζεται από το Συμβούλιο.

Οι ευρωπαίοι πολίτες[1] απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σχετικά με το θέμα αυτό, το σχέδιο συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων αναφέρει, στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ότι, αν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θεσπίσει εκ νέου την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της ΕΕ, θα ισχύουν αυτομάτως για τους τελευταίους, σε βάση αμοιβαιότητας, οι ίδιες διευκολύνσεις που παρέχονται βάσει της συμφωνίας στους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι στόχοι που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο στις διαπραγματευτικές οδηγίες του έχουν επιτευχθεί και ότι το σχέδιο συμφωνίας για την απλούστευση των θεωρήσεων είναι αποδεκτό από την Κοινότητα.

Το τελικό περιεχόμενο της εν λόγω συμφωνίας συνοψίζεται ως εξής:

- κατά κανόνα, για όλους τους αιτούντες θεώρηση, η απόφαση για την έκδοση ή όχι θεώρησης θα λαμβάνεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως τριάντα ημερολογιακές ημέρες, εάν απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης μπορεί να μειωθεί σε 3 εργάσιμες ημέρες ή και λιγότερο·

- το τέλος για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ανέρχεται σε 35 ευρώ. Αυτό το τέλος θα ισχύει για όλους τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που υποβάλλουν αίτηση θεώρησης και θα αφορά τόσο τις θεωρήσεις μιας εισόδου όσο και τις θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου. Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες προσώπων απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος θεώρησης: στενοί συγγενείς, δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε κυβερνητικές δραστηριότητες, μέλη του δικαστικού και του εισαγγελικού σώματος, σπουδαστές, άτομα με αναπηρία, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των θρησκευτικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ελεύθεροι επαγγελματίες, μέλη του προσωπικού τρένων, οδηγοί που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, συνταξιούχοι, παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, ανθρωπιστικές περιπτώσεις και συμμετέχοντες σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγών και σε αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις·

- τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται σχετικά με το σκοπό του ταξιδιού έχουν απλουστευθεί για ορισμένες κατηγορίες προσώπων: στενοί συγγενείς, επιχειρηματίες, μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, σπουδαστές, συμμετέχοντες σε επιστημονικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, δημοσιογράφοι, πρόσωπα που επισκέπτονται στρατιωτικά και αστικά νεκροταφεία, εκπρόσωποι των παραδοσιακών θρησκευτικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ελεύθεροι επαγγελματίες, οδηγοί που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, πρόσωπα που πραγματοποιούν επίσκεψη για ιατρικούς λόγους και τουρίστες σε οργανωμένα ταξίδια. Γι’ αυτές τις κατηγορίες προσώπων μπορούν να ζητηθούν μόνο τα έγγραφα που απαριθμούνται στη συμφωνία για την αιτιολόγηση του σκοπού του ταξιδιού. Δεν απαιτείται άλλη αιτιολόγηση, πρόσκληση ή επικύρωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών·

- επίσης υπάρχουν απλουστευμένα κριτήρια για την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α) μέλη του δικαστικού και του εισαγγελικού σώματος, μόνιμα μέλη επίσημων αντιπροσωπειών καθώς και σύζυγοι και τέκνα που επισκέπτονται πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών: θεώρηση με διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη (ή μικρότερη, που περιορίζεται στην περίοδο της θητείας τους ή της άδειας για νόμιμη διαμονή)·

β) συμμετέχοντες σε επιστημονικά, πολιτιστικά, επίσημα προγράμματα ανταλλαγών και σε αθλητικές εκδηλώσεις, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι των θρησκευτικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ελεύθεροι επαγγελματίες, επαγγελματίες οδηγοί και προσωπικό τρένων, σπουδαστές και πρόσωπα που πραγματοποιούν επίσκεψη για ιατρικούς λόγους, υπό τον όρο ότι κατά τα προηγούμενα δύο έτη χρησιμοποίησαν δεόντως ετήσιας διάρκειας θεώρηση πολλαπλής εισόδου και ότι οι λόγοι για την υποβολή αίτησης θεώρησης πολλαπλής εισόδου εξακολουθούν να ισχύουν: εκδίδονται θεωρήσεις που ισχύουν κατ’ ελάχιστο όριο 2 έτη και κατ’ ανώτατο όριο 5 έτη·

- οι πολίτες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που είναι κάτοχοι εγκύρων διπλωματικών διαβατηρίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- για τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που είναι κάτοχοι έγκυρων υπηρεσιακών διαβατηρίων, οι διμερείς συμφωνίες που υπεγράφησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 εξακολουθούν να ισχύουν για περίοδο 5 ετών. Μια δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα συμφωνία προβλέπει την αξιολόγηση του συστήματος χορήγησης υπηρεσιακών διαβατηρίων το αργότερο 4 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

- συμφωνήθηκε πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, μπορούν να αναγνωρίζουν μονομερώς τις θεωρήσεις και τις άδειες παραμονής Σένγκεν που χορηγήθηκαν σε πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με σκοπό τη διέλευση μέσω του εδάφους τους σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 895/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006[2]. Έχει προστεθεί παραπομπή στη μελλοντική τροποποίηση της απόφασης αριθ. 895/2006/ΕΚ για την κάλυψη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας·

- στη συμφωνία επισυνάπτεται μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τη δυνατότητα ενημέρωσης των αιτούντων θεώρηση και την εναρμόνιση των διαδικασιών ενημέρωσης για την έκδοση θεώρησης βραχείας διαμονής·

- λόγω ειδικών αιτημάτων που διατύπωσε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, επισυνάπτονται στη συμφωνία δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την παροχή διευκολύνσεων στα μέλη της οικογένειας (τα οποία δεν καλύπτονται από τις νομικά δεσμευτικές διατάξεις της συμφωνίας), καθώς και για αιτούντες οι οποίοι είναι πρόσωπα «καλής πίστεως».

Οι συνήθεις κανόνες του Σένγκεν ή το εθνικό δίκαιο εφαρμόζονται σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, όπως η άρνηση έκδοσης θεώρησης, η αναγνώριση των ταξιδιωτικών εγγράφων, η απόδειξη της επάρκειας των μέσων διαβίωσης, η δυνατότητα πρόσκλησης των αιτούντων, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες, σε προσωπική συνέντευξη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά και οι ήδη υπάρχουσες δυνατότητες ευελιξίας για ταξιδιώτες που είναι πρόσωπα «καλής πίστεως».

Οι ειδικές περιπτώσεις της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνονται υπόψη στο προοίμιο και σε δύο κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στη συμφωνία. Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας και της Ισλανδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν λαμβάνεται επίσης υπόψη στη σχετική κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία.

Εφόσον οι δύο συμφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή συνδέονται, οι δύο συμφωνίες πρέπει να υπογραφούν, να συναφθούν και να αρχίσουν να ισχύουν ταυτόχρονα.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα προαναφερθέντα αποτελέσματα, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο:

- να αποφασίσει την υπογραφή της συμφωνίας εξ ονόματος της Κοινότητας και να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της Κοινότητας·

- να εγκρίνει, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη συνημμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής.

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii), σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος,

την πρόταση της Επιτροπής[3],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την απόφασή του της 13ης Νοεμβρίου 2005, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής.

(2) Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία άρχισαν στις 20 Δεκεμβρίου 2006 και ολοκληρώθηκαν στις 10 Απριλίου 2007.

(3) Η συμφωνία, που μονογραφήθηκε σε τεχνικό επίπεδο στις Βρυξέλλες στις 10 Απριλίου 2007 και σε πολιτικό επίπεδο στο Ζάγκρεμπ στις 13 Απριλίου 2007, πρέπει να υπογραφεί υπό την επιφύλαξη της πιθανής σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(4) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και το πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην έκδοση της παρούσας απόφασης και συνεπώς δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.

(5) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν λαμβάνει μέρος στην έκδοση της παρούσας απόφασης και συνεπώς δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Υπό την επιφύλαξη της ενδεχόμενης μεταγενέστερης σύναψης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται με την παρούσα απόφαση να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, που αποτελούνται από το κείμενο της συμφωνίας, ένα πρωτόκολλο και τις δηλώσεις.

Βρυξέλλες, ……..2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

2007/0140 (CNS)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii), σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής[4],

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[5],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

(2) Η παρούσα συμφωνία υπεγράφη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις .......2007, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης μεταγενέστερης σύναψής της, σύμφωνα με την απόφαση......../....../EΚ του Συμβουλίου της [.............].

(3) Η παρούσα συμφωνία πρέπει να εγκριθεί.

(4) Η συμφωνία ιδρύει μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας, η οποία μπορεί να θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία για την υιοθέτηση της κοινοτικής θέσης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

(5) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και το πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην έκδοση της παρούσας απόφασης και συνεπώς δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.

(6) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν λαμβάνει μέρος στην έκδοση της παρούσας απόφασης και συνεπώς δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της συμφωνίας[6].

Άρθρο 3

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στη μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται βάσει του άρθρου 12 της συμφωνίας.

Άρθρο 4

Η θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την υιοθέτηση του εσωτερικού κανονισμού της, που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 της συμφωνίας, εγκρίνεται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με την ειδική επιτροπή την οποία ορίζει το Συμβούλιο.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, …………2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Παράρτημα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής αναφερόμενη ως «η Κοινότητα»,

και

Η ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ,

εφεξής αναφερόμενες ως «τα συμβαλλόμενα μέρη»,

Επιθυμώντας, ως πρώτο βήμα για την καθιέρωση καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης , να διευκολύνουν τις ανθρώπινες επαφές ως σημαντική προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων δεσμών, με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 21η Ιουλίου 2005, όλοι οι πολίτες της ΕΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης όταν ταξιδεύουν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ή όταν διέρχονται μέσω του εδάφους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

Αναγνωρίζοντας ότι αν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θεσπίσει εκ νέου την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της ΕΕ, θα ισχύουν αυτομάτως για τους τελευταίους, σε βάση αμοιβαιότητας, οι ίδιες διευκολύνσεις που παρέχονται βάσει της παρούσας συμφωνίας στους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

Αναγνωρίζοντας ότι η απλούστευση των θεωρήσεων δεν πρέπει να οδηγήσει σε παράνομη μετανάστευση και αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην επανεισδοχή·

Λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και το πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία·

Λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Δανίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1 - Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα συμφωνία έχει ως στόχο την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών για τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

2. Αν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θεσπίσει εκ νέου την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της ΕΕ ή για ορισμένες κατηγορίες πολιτών της ΕΕ, θα ισχύουν αυτομάτως για τους τελευταίους, σε βάση αμοιβαιότητας, οι ίδιες διευκολύνσεις που παρέχονται βάσει της παρούσας συμφωνίας στους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Άρθρο 2 – Γενική ρήτρα

1. Η απλούστευση της θεώρησης που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, μόνον εφόσον δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης με βάση τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας ή των κρατών μελών, την παρούσα συμφωνία ή άλλες διεθνείς συμφωνίες.

2. Το εθνικό δίκαιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ή των κρατών μελών ή το κοινοτικό δίκαιο εφαρμόζονται σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, όπως η άρνηση έκδοσης θεώρησης, η αναγνώριση των ταξιδιωτικών εγγράφων, η απόδειξη της επάρκειας των μέσων διαβίωσης, η άρνηση εισόδου καθώς και τα μέτρα απέλασης.

Άρθρο 3 - Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α) «κράτος μέλος», κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Βασίλειο της Δανίας, τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο·

β) «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» , κάθε υπήκοος κράτους μέλους όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο α)·

γ) « πολίτης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης »: κάθε πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

δ) «θεώρηση» , η άδεια που εκδίδεται ή η απόφαση που λαμβάνεται από κράτος μέλος, η οποία είναι απαραίτητη για:

- την είσοδο για προβλεπόμενη διαμονή σε αυτό το κράτος μέλος ή σε περισσότερα κράτη μέλη που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες συνολικά,

- την είσοδο για διέλευση μέσω του εδάφους αυτού του κράτους μέλους ή περισσοτέρων κρατών μελών·

ε) «νομίμως διαμένων», ο πολίτης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ο οποίος έχει άδεια ή δικαιούται να διαμείνει για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στην επικράτεια κράτους μέλους, βάσει της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 4 - Έγγραφα που αποδεικνύουν το σκοπό του ταξιδιού

1. Για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, τα ακόλουθα έγγραφα επαρκούν για την αιτιολόγηση του σκοπού του ταξιδιού στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος:

α) μέλη επίσημων αντιπροσωπειών τα οποία, μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών από διακυβερνητικές οργανώσεις:

- επιστολή που εκδίδεται από αρχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και βεβαιώνει ότι ο αιτών είναι μέλος της αντιπροσωπείας της και ταξιδεύει στην επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για να συμμετάσχει στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, μαζί με αντίγραφο της επίσημης πρόσκλησης·

β) επιχειρηματίες και εκπρόσωποι επιχειρηματικών οργανώσεων:

- γραπτή πρόσκληση από το νομικό πρόσωπο ή την εταιρεία ή τον οργανισμό υποδοχής ή από γραφείο ή παράρτημά τους, από τις κρατικές ή τοπικές αρχές των κρατών μελών ή από οργανωτικές επιτροπές εμπορικών και βιομηχανικών εκθέσεων, συνεδρίων και συμποσίων που πραγματοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών, η οποία έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

γ) εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που πραγματοποιούν ταξίδια για επαγγελματική κατάρτιση, σεμινάρια, συνέδρια, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών:

- γραπτή πρόσκληση από τον οργανισμό υποδοχής, επιβεβαίωση ότι το εν λόγω πρόσωπο εκπροσωπεί την οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και το πιστοποιητικό ίδρυσης της οργάνωσης αυτής από το σχετικό μητρώο, το οποίο εκδίδει κρατική αρχή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

δ) οδηγοί που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών στην επικράτεια των κρατών μελών με οχήματα ταξινομημένα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη:

- γραπτή αίτηση από τον Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών·

ε) μέλη του προσωπικού τρένων, βαγονιών-ψυγείων και αμαξοστοιχιών σε διεθνή τρένα που ταξιδεύουν στην επικράτεια των κρατών μελών:

- γραπτή αίτηση από τον αρμόδιο οργανισμό σιδηροδρόμων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών·

στ) δημοσιογράφοι:

- πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί από επαγγελματική οργάνωση και βεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και έγγραφο που έχει εκδοθεί από τον εργοδότη του και στο οποίο αναφέρεται ότι σκοπός του ταξιδιού είναι η άσκηση δημοσιογραφικών καθηκόντων·

ζ) άτομα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών:

- γραπτή πρόσκληση για τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες από τον οργανισμό υποδοχής·

η) μαθητές, σπουδαστές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές-συνοδοί που πραγματοποιούν πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά ταξίδια, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών καθώς και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων:

- γραπτή πρόσκληση ή πιστοποιητικό εγγραφής από το πανεπιστήμιο, ακαδημία, ίδρυμα, κολλέγιο ή σχολείο υποδοχής ή ταυτότητα σπουδαστή ή πιστοποιητικά των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές·

θ) συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα άτομα που τους συνοδεύουν έχοντας επαγγελματική ιδιότητα:

- γραπτή πρόσκληση από τον οργανισμό υποδοχής: αρμόδιες αρχές, εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες ή Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των κρατών μελών·

ι) συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις:

- γραπτή αίτηση από τον προϊστάμενο των διοικητικών υπηρεσιών/δήμαρχο των εν λόγω πόλεων·

ια) στενοί συγγενείς – σύζυγος, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), παππούδες/γιαγιάδες και εγγόνια – που επισκέπτονται πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών:

- γραπτή πρόσκληση από τον φιλοξενούντα·

ιβ) πρόσωπα που πραγματοποιούν επίσκεψη για ιατρικούς λόγους και οι απαραίτητοι συνοδοί τους:

- επίσημο έγγραφο του νοσηλευτικού ιδρύματος που βεβαιώνει την ανάγκη ιατρικής περίθαλψης σε αυτό και την ανάγκη συνοδείας, καθώς και απόδειξη της επάρκειας των οικονομικών μέσων για την πληρωμή της θεραπείας·

ιγ) πρόσωπα που ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε νεκρώσιμες τελετές:

- επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει το γεγονός του θανάτου, καθώς και την οικογενειακή ή άλλη σχέση μεταξύ του αιτούντος και του θανόντος·

ιδ) εκπρόσωποι των παραδοσιακών θρησκευτικών κοινοτήτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που επισκέπτονται μέλη της διασποράς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τα οποία διαμένουν στην επικράτεια των κρατών μελών:

- γραπτή αίτηση από τον επικεφαλής της θρησκευτικής κοινότητας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών·

ιε) ελεύθεροι επαγγελματίες που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών:

- γραπτή πρόσκληση για τη συμμετοχή στην εκδήλωση από τον οργανισμό υποδοχής·

ιστ) για την επίσκεψη σε στρατιωτικά και αστικά νεκροταφεία:

- επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την ύπαρξη και διατήρηση του τάφου καθώς και την οικογενειακή ή άλλη σχέση μεταξύ του αιτούντος και του θανόντος·

ιζ) πρόσωπα που ταξιδεύουν για τουρισμό:

- πιστοποιητικό ή επιβεβαίωση κράτησης και προπληρωμής (voucher) από πρακτορείο ταξιδίων ή ταξιδιωτικό πράκτορα διαπιστευμένο από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτόπιας προξενικής συνεργασίας, όπου επιβεβαιώνεται η κράτηση οργανωμένου ταξιδιού.

2. Η γραπτή πρόσκληση ή αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) για τον προσκεκλημένο: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, αριθμό του εγγράφου ταυτότητας, χρόνο και σκοπό του ταξιδιού, αριθμό εισόδων και, ενδεχομένως, ονοματεπώνυμο συζύγου και τέκνων που συνοδεύουν τον προσκεκλημένο·

β) για τον προσκαλούντα: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση· ή

γ) για τον προσκαλούντα οργανισμό, εταιρεία ή νομικό πρόσωπο: πλήρη ονομασία και διεύθυνση και

- εάν η πρόσκληση εκδίδεται από οργανισμό, το όνομα και τη θέση του υπογράφοντα την πρόσκληση·

- εάν ο προσκαλών είναι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία ή γραφείο ή παράρτημά τους εγκατεστημένο στην επικράτεια κράτους μέλους, αριθμό μητρώου όπως απαιτείται από το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.

3. Για τις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όλες οι κατηγορίες θεωρήσεων εκδίδονται σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία χωρίς να απαιτείται άλλη αιτιολόγηση, πρόσκληση ή επικύρωση σχετικά με το σκοπό του ταξιδιού, που προβλέπεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών.

Άρθρο 5 – Έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου

1. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α) μέλη του δικαστικού και του εισαγγελικού σώματος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, σε περίπτωση που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει της παρούσας συμφωνίας, για την άσκηση των καθηκόντων τους, με διάρκεια ισχύος που περιορίζεται στη διάρκεια της θητείας τους εάν αυτή είναι μικρότερη από 5 έτη·

β) μόνιμα μέλη επίσημων αντιπροσωπειών τα οποία, μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συμμετέχουν τακτικά σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών από διακυβερνητικές οργανώσεις·

γ) στενοί συγγενείς – σύζυγος, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων) – που επισκέπτονται πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών, με διάρκεια ισχύος που περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της άδειας για νόμιμη διαμονή.

2. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος έως ένα έτος για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το προηγούμενο έτος είχαν λάβει τουλάχιστον μία θεώρηση, τη χρησιμοποίησαν νόμιμα για την είσοδο και τη διαμονή στην επικράτεια του επισκεπτόμενου κράτους, και ότι υπάρχουν λόγοι για την υποβολή αίτησης θεώρησης πολλαπλής εισόδου:

α) μέλη επίσημων αντιπροσωπειών τα οποία, μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συμμετέχουν τακτικά σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών από διακυβερνητικές οργανώσεις·

β) επιχειρηματίες και αντιπρόσωποι επιχειρηματικών οργανώσεων που ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη·

γ) οδηγοί που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών στην επικράτεια των κρατών μελών με οχήματα ταξινομημένα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

δ) μέλη του προσωπικού τρένων, βαγονιών-ψυγείων και αμαξοστοιχιών σε διεθνή τρένα που ταξιδεύουν στην επικράτεια των κρατών μελών·

ε) δημοσιογράφοι·

στ) άτομα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών, τα οποία ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη·

ζ) σπουδαστές και μεταπτυχιακοί φοιτητές που πραγματοποιούν τακτικά πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά ταξίδια, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών·

η) συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα άτομα που τους συνοδεύουν έχοντας επαγγελματική ιδιότητα·

θ) συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις·

ι) πρόσωπα που πραγματοποιούν επίσκεψη για ιατρικούς λόγους και οι απαραίτητοι συνοδοί τους·

ια) εκπρόσωποι των παραδοσιακών θρησκευτικών κοινοτήτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που επισκέπτονται μέλη της διασποράς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην επικράτεια των κρατών μελών και οι οποίοι ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη·

ιβ) εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ταξιδεύουν τακτικά σε κράτη μέλη για κατάρτιση, σεμινάρια, συνέδρια, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών·

ιγ) ελεύθεροι επαγγελματίες που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και οι οποίοι ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη.

3. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος κατ’ ελάχιστο όριο δύο έτη και κατ’ ανώτατο όριο πέντε έτη για τις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τα προηγούμενα δύο έτη χρησιμοποίησαν νόμιμα τις θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου διάρκειας ενός έτους για την είσοδο και τη διαμονή στην επικράτεια του επισκεπτόμενου κράτους, και ότι οι λόγοι για την υποβολή αίτησης θεώρησης πολλαπλής εισόδου εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Η συνολική διάρκεια διαμονής στην επικράτεια των κρατών μελών για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών.

Άρθρο 6 - Τέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης

1. Το τέλος για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ανέρχεται σε 35 ευρώ.

Το προαναφερθέν ποσό μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4.

Αν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θεσπίσει εκ νέου υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της ΕΕ, το τέλος θεώρησης που χρεώνεται από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν είναι μεγαλύτερο από 35 ευρώ ή από το συμφωνηθέν ποσό, αν το τέλος αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4.

2. Από τα τέλη διεκπεραίωσης της αίτησης θεώρησης απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α) στενοί συγγενείς – σύζυγος, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), παππούδες/γιαγιάδες και εγγόνια – που επισκέπτονται πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών·

β) μέλη επίσημων αντιπροσωπειών τα οποία, μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών από διακυβερνητικές οργανώσεις·

γ) μέλη του δικαστικού και του εισαγγελικού σώματος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, σε περίπτωση που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει της παρούσας συμφωνίας·

δ) μαθητές, σπουδαστές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές-συνοδοί που πραγματοποιούν πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά ταξίδια·

ε) παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών·

στ) άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους, εάν είναι αναγκαίο·

ζ) άτομα που έχουν προσκομίσει έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ανάγκη να ταξιδέψουν για ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και συνοδοί των ατόμων αυτών, ή άτομα που πρέπει να παρευρεθούν σε κηδεία στενού συγγενή τους ή να επισκεφθούν στενό συγγενή τους πάσχοντα από σοβαρή ασθένεια·

η) συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα άτομα που τους συνοδεύουν έχοντας επαγγελματική ιδιότητα·

θ) συμμετέχοντες σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών·

ι) συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις·

ια) δημοσιογράφοι·

ιβ) εκπρόσωποι των παραδοσιακών θρησκευτικών κοινοτήτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που επισκέπτονται μέλη της διασποράς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τα οποία διαμένουν στην επικράτεια των κρατών μελών·

ιγ) εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που πραγματοποιούν ταξίδια για να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις, σεμινάρια, προγράμματα ανταλλαγών ή σε μαθήματα κατάρτισης·

ιδ) οδηγοί που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών στην επικράτεια των κρατών μελών με οχήματα ταξινομημένα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

ιε) μέλη του προσωπικού τρένων, βαγονιών-ψυγείων και αμαξοστοιχιών σε διεθνή τρένα που ταξιδεύουν προς τα κράτη μέλη·

ιστ) συνταξιούχοι·

ιζ) ελεύθεροι επαγγελματίες που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών.

Άρθρο 7 - Διάρκεια των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης

1. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν απόφαση όσον αφορά το αίτημα έκδοσης θεώρησης εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της θεώρησης.

2. Η χρονική περίοδος λήψης της απόφασης σχετικά με αίτηση θεώρησης μπορεί να παραταθεί έως 30 ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν χρειάζεται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης.

3. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης για αίτηση θεώρησης μπορεί να μειωθεί σε 3 εργάσιμες ημέρες ή και λιγότερο.

Άρθρο 8 - Αναχώρηση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που έχασαν τα έγγραφα ταυτότητάς τους ή από τους οποίους εκλάπησαν τα έγγραφα αυτά ενώ διέμεναν στην επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ή των κρατών μελών, μπορούν να εξέλθουν από την εν λόγω επικράτεια με βάση έγκυρα έγγραφα ταυτότητας που τους επιτρέπουν να διέλθουν τα σύνορα, και τα οποία εκδίδονται από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών ή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, χωρίς θεώρηση ή άλλη άδεια.

Άρθρο 9 - Παράταση της θεώρησης σε εξαιρετικές περιστάσεις

Για τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εξέλθουν από την επικράτεια των κρατών μελών εντός του χρόνου που αναφέρεται στις θεωρήσεις τους λόγω ανωτέρας βίας, παρατείνεται η διάρκεια των θεωρήσεών τους δωρεάν σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από το κράτος υποδοχής για το διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή τους στο κράτος διαμονής τους.

Άρθρο 10 - Διπλωματικά διαβατήρια

1. Οι πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που είναι κάτοχοι έγκυρων διπλωματικών διαβατηρίων μπορούν να εισέλθουν, να εξέλθουν και να διέλθουν από την επικράτεια των κρατών μελών χωρίς θεωρήσεις.

2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να διαμείνουν στην επικράτεια των κρατών μελών για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών.

Άρθρο 11 - Εδαφική ισχύς των θεωρήσεων

Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την εθνική ασφάλεια των κρατών μελών και με την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ για τις θεωρήσεις με περιορισμένη εδαφική ισχύ, οι πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δικαιούνται να ταξιδεύουν εντός της επικράτειας των κρατών μελών σε ισότιμη βάση με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12 - Μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Η Κοινότητα εκπροσωπείται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία επικουρείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

2. Η επιτροπή έχει ειδικότερα τα εξής καθήκοντα:

α) να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

β) να προτείνει τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα συμφωνία·

γ) να διευθετεί τις διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

3. Η επιτροπή συνέρχεται, όταν κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη και τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 13- Σχέση της παρούσας συμφωνίας με τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

1. Η παρούσα συμφωνία, από την έναρξη ισχύος της, υπερισχύει έναντι των διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας ή ρύθμισης που έχει συναφθεί μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτών των συμφωνιών ή ρυθμίσεων καλύπτουν ζητήματα που διέπονται από την παρούσα συμφωνία.

2. Οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών ή ρυθμίσεων μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που υπεγράφησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και προβλέπουν την απαλλαγή των κατόχων υπηρεσιακών διαβατηρίων από την υποχρέωση θεώρησης, εξακολουθούν να ισχύουν για περίοδο 5 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των οικείων κρατών μελών ή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταγγείλουν ή να αναστείλουν αυτές τις διμερείς συμφωνίες κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου των 5 ετών.

Άρθρο 14 – Τελικές ρήτρες

1. Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προαναφερθείσες διαδικασίες.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει μόνο κατά την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, εάν αυτή η ημερομηνία είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν καταγγελθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

4. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν μετά την αμοιβαία κοινοποίηση των συμβαλλόμενων μερών για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό.

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την παρούσα συμφωνία για λόγους δημόσιας τάξης, προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή προστασίας της δημόσιας υγείας. Η απόφαση για την αναστολή κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος το αργότερο 48 ώρες πριν από την θέση της σε ισχύ. Το συμβαλλόμενο μέρος που αναστέλλει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος μόλις οι λόγοι της αναστολής δεν ισχύουν πλέον.

6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει 90 ημέρες μετά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης.

Έγινε στ… XXX στις XXX, σε δύο αντίτυπα σε καθεμία από τις επίσημες γλώσσες των συμβαλλόμενων μερών, και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά.

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΣΕΝΓΚΕΝ

Τα κράτη μέλη τα οποία δεσμεύονται από το κεκτημένο του Σένγκεν αλλά δεν εκδίδουν ακόμη θεωρήσεις Σένγκεν, εν αναμονή της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, εκδίδουν εθνικές θεωρήσεις η ισχύς των οποίων περιορίζεται στην επικράτειά τους.

Αυτά τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν μονομερώς τις θεωρήσεις και τις άδειες παραμονής Σένγκεν για τη διέλευση μέσω του εδάφους τους, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 895/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006.

Επειδή η απόφαση αριθ. 895/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 δεν ισχύει για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, θα προταθούν παρόμοιες διατάξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να είναι σε θέση οι χώρες αυτές να αναγνωρίζουν μονομερώς τις θεωρήσεις και τις άδειες παραμονής Σένγκεν καθώς και άλλα παρόμοια έγγραφα που εκδίδουν κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη πλήρως στον χώρο Σένγκεν, με σκοπό τη διέλευση μέσω του εδάφους τους.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΝΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπό σημείωση ότι η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες για την έκδοση θεωρήσεων από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές του Βασιλείου της Δανίας.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, διμερούς συμφωνίας μεταξύ των αρχών της Δανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής με παρόμοιους όρους με αυτούς της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπό σημείωση ότι η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπό σημείωση τις στενές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, ιδίως δυνάμει της συμφωνίας της 18ης Μαΐου 1999 σχετικά με τη σύνδεση των χωρών αυτών με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, διμερών συμφωνιών μεταξύ των αρχών της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής με παρόμοιους όρους με αυτούς της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ( εφόσον απαιτείται)

Εάν η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της ΕΚ και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση της τελευταίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και τα πρωτόκολλα που προσαρτώνται στη συμφωνία αυτή σχετικά με το Λιχτενστάιν έχουν αρχίσει να ισχύουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, θα γίνει επίσης παρόμοια δήλωση όσον αφορά την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφάνειας για τους αιτούντες θεώρηση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπενθυμίζει ότι στις 19 Ιουλίου 2006 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νομοθετική πρόταση για την αναδιατύπωση της κοινής προξενικής εγκυκλίου για τις θεωρήσεις προς τις διπλωματικές και έμμισθες προξενικές αρχές, η οποία ρυθμίζει τις προϋποθέσεις πρόσβασης των αιτούντων θεώρηση στις διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους αιτούντες θεώρηση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα:

- σε γενικές γραμμές, πρέπει να συνταχθούν βασικές πληροφορίες για τους αιτούντες όσον αφορά τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων θεώρησης και την ισχύ των θεωρήσεων·

- η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα καταρτίσει κατάλογο ελάχιστων προϋποθέσεων για να διασφαλιστεί ότι οι βασικές πληροφορίες που δίδονται στους αιτούντες από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι συνεκτικές και ομοιόμορφες, και ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν είναι τα ίδια.

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των διαπιστευμένων πρακτορείων ταξιδίων και ταξιδιωτικών πρακτόρων στο πλαίσιο της επιτόπιας προξενικής συνεργασίας, πρέπει να κυκλοφορούν ευρέως (στον ενημερωτικό πίνακα των προξενείων, σε φυλλάδια, σε δικτυακούς τόπους κ.λπ.).

Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες βάσει του κεκτημένου του Σένγκεν για απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής κατά περίπτωση.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Δεδομένου ότι η απαλλαγή των κατόχων υπηρεσιακών διαβατηρίων από την υποχρέωση θεώρησης που προβλέπεται σε διμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που υπεγράφησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 θα εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για περίοδο 5 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταγγείλουν ή να αναστείλουν αυτές τις διμερείς συμφωνίες κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου των 5 ετών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα επαναξιολογήσει την κατάσταση των κατόχων υπηρεσιακών διαβατηρίων το αργότερο 4 έτη από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, με σκοπό την ενδεχόμενη ανάλογη τροποποίηση της συμφωνίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ- ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα λαμβάνει υπό σημείωση την πρόθεση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να απαλλάξει τους βούλγαρους και ρουμάνους πολίτες από την υποχρέωση θεώρησης μέσω μονομερούς απόφασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ίσης μεταχείρισης όλων των ευρωπαίων πολιτών από τρίτες χώρες για θέματα που αφορούν τις θεωρήσεις, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηλώνει την πρόθεσή της να αναμείνει την έκδοση από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης της μονομερούς απόφασης για την απαλλαγή των βουλγάρων και ρουμάνων πολιτών από την υποχρέωση θεώρησης πριν κυρώσει την παρούσα συμφωνία για την απλούστευση των θεωρήσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ «ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να δοθεί ευρύτερος ορισμός στην έννοια των μελών της οικογένειας τα οποία πρέπει να επωφελούνται από την απλούστευση των θεωρήσεων, καθώς και τη σημασία που αποδίδει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην απλούστευση των μετακινήσεων αυτής της κατηγορίας προσώπων.

Για να διευκολύνει τις μετακινήσεις μεγαλύτερου αριθμού προσώπων τα οποία έχουν οικογενειακούς δεσμούς (ειδικότερα τα αδέλφια και τα τέκνα τους) με πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καλεί τις προξενικές υπηρεσίες των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που υπάρχουν στο κοινοτικό κεκτημένο για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για αυτή την κατηγορία προσώπων, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της απλούστευσης των αποδεικτικών εγγράφων που ζητούνται από τους αιτούντες, της απαλλαγής από τα τέλη διεκπεραίωσης και, όταν είναι αναγκαίο, της έκδοσης θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καλεί τις προξενικές υπηρεσίες των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες αυτές για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για αιτούντες που είναι πρόσωπα «καλής πίστεως».

***

[1] Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη γνωστοποίησε την πρόθεσή της να απαλλάξει μέσω μονομερούς απόφασης τους βούλγαρους και ρουμάνους πολίτες από την υποχρέωση θεώρησης. Στη συμφωνία προσαρτάται δήλωση της Κοινότητας με την οποία η επικύρωση της συμφωνίας για την απλούστευση των θεωρήσεων συνδέεται με την έκδοση από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη της απόφασης για την απαλλαγή των ρουμάνων και βουλγάρων πολιτών από την υποχρέωση θεώρησης.

[2] ΕΕ L 167 της 20.6.2006, σ. 1.

[3] ΕΕ C, σ. .

[4] ΕΕ C…

[5] ΕΕ C…

[6] Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου].