02021D0710 — EL — 25.09.2023 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/710 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2021

περί διορισμού του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

(ΕΕ L 147 της 30.4.2021, σ. 12)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2023/258 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 6ης Φεβρουαρίου 2023

  L 35

21

7.2.2023

►M2

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2023/2065 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 25ης Σεπτεμβρίου 2023

  L 238

140

27.9.2023
▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/710 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2021

περί διορισμού του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή▼M1

Άρθρο 1

Ειδικός Εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εντολή του Sven KOOPMANS ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να τερματισθεί νωρίτερα η εντολή του ΕΕΕΕ, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και πρότασης του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ).

▼B

Άρθρο 2

Στόχοι πολιτικής

Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στους στόχους πολιτικής όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (ΕΔΜΑ).

α) 

Ο γενικός στόχος είναι η επίτευξη δίκαιης, διαρκούς και συνολικής ειρήνης βάσει της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ και ένα δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές, βιώσιμο, ειρηνικό και κυρίαρχο Παλαιστινιακό Κράτος θα συνυπάρχουν εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων και θα διατηρούν ομαλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΑΣΑΗΕ) 242 (1967) και 338(1973) και λαμβανομένων υπόψη άλλων σχετικών ΑΣΑΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΑΣΑΗΕ 2334 (2016), τις αρχές της Μαδρίτης, καθώς και την αρχή «γη έναντι ειρήνης», τον χάρτη πορείας, τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των μερών, την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία και τις από 1ης Ιουλίου 2016 συστάσεις της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή («Τετραμερής»). Δεδομένων των πολλαπλών πτυχών των αραβοϊσραηλινών σχέσεων, η περιφερειακή διάσταση αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα για τη συνολική ειρηνική διευθέτηση.

β) 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η διαφύλαξη της λύσης των δύο κρατών και η επανέναρξη και υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας αποτελούν πολιτικές προτεραιότητες. Βασικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση είναι ο ορισμός σαφών παραμέτρων στις οποίες θα βασιστούν οι διαπραγματεύσεις, η δε Ένωση καθόρισε τη θέση της ως προς τις παραμέτρους αυτές στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2009, του Δεκεμβρίου του 2010 και του Ιουλίου του 2014, την οποία και θα συνεχίσει να προωθεί ενεργά.

γ) 

Η Ένωση είναι αποφασισμένη να συνεργασθεί με τα εμπλεκόμενα μέρη και τους διεθνείς της εταίρους, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στην Τετραμερή και επιδιώκοντας ενεργά τις κατάλληλες διεθνείς πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας νέας δυναμικής για τις διαπραγματεύσεις.

Άρθρο 3

Εντολή

1.  

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής, η εντολή του ΕΕΕΕ συνίσταται στα εξής:

α) 

να εξασφαλίζει την ενεργό και αποτελεσματική συμβολή της Ένωσης σε δράσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό την οριστική διευθέτηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης βάσει της λύσης των δύο κρατών και σύμφωνα με τις παραμέτρους της Ένωσης και τις σχετικές ΑΣΑΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΑΣΑΗΕ 2334 (2016), και να υποβάλλει σχετικές προτάσεις για δράση της Ένωσης·

β) 

να διευκολύνει και να διατηρεί στενές επαφές με όλους τους συμμετέχοντες στην ειρηνευτική διαδικασία, τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς, τις άλλες χώρες της περιοχής, τα μέλη της Τετραμερούς και άλλες σχετικές χώρες, καθώς και με τον ΟΗΕ και τους λοιπούς αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος, προκειμένου να συνεργασθεί μαζί τους για την ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας·

γ) 

να αξιοποιήσει το εξελισσόμενο περιφερειακό τοπίο στη Μέση Ανατολή και ιδίως την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και ορισμένων αραβικών χωρών, προκειμένου να προωθήσει περαιτέρω την ειρηνευτική διαδικασία και, κατά συνέπεια, να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα·

δ) 

να προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες που επηρεάζουν την περιφερειακή διάσταση της ειρηνευτικής διαδικασίας, στη συνεργασία με τους Άραβες εταίρους και στην εφαρμογή της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας·

ε) 

να καταβάλλει τις δέουσες προσπάθειες, προκειμένου να προωθήσει την ενδεχόμενη δημιουργία νέου πλαισίου διαπραγματεύσεων και να συμβάλλει σε αυτό, σε διαβούλευση με όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη·

στ) 

να στηρίζει ενεργά και να συμβάλλει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, μεταξύ άλλων υποβάλλοντας προτάσεις εξ ονόματος της Ένωσης σύμφωνα με την πάγια μακροχρόνια πολιτική της στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών·

ζ) 

να διασφαλίζει τη συνεχή παρουσία της Ένωσης στα σχετικά διεθνή φόρουμ·

η) 

να συμβάλλει στη διαχείριση και την πρόληψη κρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη Γάζα·

θ) 

να συμβάλλει, όπου της ζητείται, στην εφαρμογή διεθνών συμφωνιών που συνομολογούνται μεταξύ των μερών και να αναλαμβάνει διπλωματική δράση με αυτά, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους των συμφωνιών αυτών·

ι) 

να συμβάλλει στις πολιτικές προσπάθειες για εκ βάθρων αλλαγή που θα καταλήξει σε βιώσιμη λύση για τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους και θα πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων·

ια) 

να διαπραγματεύεται εποικοδομητικά με τους υπογράφοντες συμφωνίες στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, ώστε να προάγεται η συμμόρφωση προς τους βασικούς κανόνες της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

ιβ) 

να υποβάλλει προτάσεις για την παρέμβαση της Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία και για τον καλύτερο δυνατό τρόπο υλοποίησης των πρωτοβουλιών της Ένωσης και των προσπαθειών που καταβάλλει στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, όπως η συμβολή της στις παλαιστινιακές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πτυχών των συναφών αναπτυξιακών σχεδίων της Ένωσης·

ιγ) 

να προτρέπει τα μέρη να αποφεύγουν τις μονομερείς ενέργειες που απειλούν τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών, ιδίως στην Ιερουσαλήμ και στην περιοχή C της Κατεχόμενης Δυτικής Όχθης·

ιδ) 

ως απεσταλμένος στην Τετραμερή, να ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο και τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων, όσον αφορά επίσης τις δραστηριότητες της Τετραμερούς, και να συμβάλλει στην προπαρασκευή των συναντήσεων των απεσταλμένων της Τετραμερούς βάσει των θέσεων της Ένωσης και σε συντονισμό με τα άλλα μέλη της Τετραμερούς·

ιε) 

να συμβάλλει, συνεργαζόμενος με τον ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών της, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους, και στην εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά την ΑΣΑΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων παρακολουθώντας και αναφέροντας τις εξελίξεις στον εν λόγω τομέα και διατυπώνοντας σχετικές συστάσεις·

ιστ) 

να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και προβολή του ρόλου της Ένωσης από μέρους των φορέων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στην περιοχή·

ιζ) 

να συνεργάζεται, στον βαθμό που απαιτείται, με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των νέων, καθώς και με όσους συμμετέχουν σε μέτρα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών.

2.  
Ο ΕΕΕΕ υποστηρίζει το έργο του ΥΕ και διατηρεί την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Ένωσης που συνδέονται με την ΕΔΜΑ.

Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.  
Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής και ενεργεί υπό την εξουσία του ΥΕ.
2.  
Η ΕΠΑ διατηρεί προνομιούχο δεσμό με τον ΕΕΕΕ και είναι το πρωταρχικό σημείο επαφής του ΕΕΕΕ με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στο πλαίσιο της εντολής του, με την επιφύλαξη των εξουσιών του ΥΕ.
3.  
Ο ΕΕΕΕ μεριμνά για τον συστηματικό και σαφή συντονισμό και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα αρμόδια τμήματά της.
4.  
Ο ΕΕΕΕ θα πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις στην περιοχή και θα μεριμνά για τη στενή συνεργασία με τις σχετικές αντιπροσωπείες της Ένωσης στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Ιερουσαλήμ, με την Αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Τελ Αβίβ, και, μέσω αυτών, με τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

▼M2

1.  
Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2023 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025 ανέρχεται σε 289 782,33  EUR.

▼B

2.  
Η διαχείριση των δαπανών διέπεται από τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
3.  
Η διαχείριση των δαπανών ρυθμίζεται με σύμβαση μεταξύ του ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

Άρθρο 6

Συγκρότηση και σύνθεση της ομάδας

1.  
Εντός των ορίων της εντολής του και των αντίστοιχων διαθέσιμων οικονομικών πόρων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση ομάδας. Η ομάδα διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη επί συγκεκριμένων θεμάτων πολιτικής, όπως απαιτείται από την εντολή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη σύνθεση της ομάδας.
2.  
Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΥΕΔ μπορούν να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Οι αποδοχές του εν λόγω αποσπασμένου προσωπικού καλύπτονται από το οικείο κράτος μέλος, το θεσμικό όργανο της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ, αντίστοιχα. Εμπειρογνώμονες αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή στην ΕΥΕΔ μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Το συμβασιούχο διεθνές προσωπικό έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους.
3.  
Όλο το αποσπασμένο προσωπικό τελεί υπό τη διοικητική εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους, του θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή της ΕΥΕΔ και ασκεί τα καθήκοντά του και ενεργεί προς το συμφέρον της εντολής του ΕΕΕΕ.
4.  
Το προσωπικό του ΕΕΕΕ συστεγάζεται με το αντίστοιχο τμήμα της ΕΥΕΔ, την Αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Τελ Αβίβ και το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η συνέπεια των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 7

Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του

Τα προνόμια, οι ασυλίες και οι λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ και των μελών του προσωπικού του ΕΕΕΕ καθορίζονται, κατά περίπτωση, σε συμφωνία με τις χώρες υποδοχής. Τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 8

Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ

Ο ΕΕΕΕ και τα μέλη της ομάδας του τηρούν τις αρχές και τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται στην απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου ( 1 ).

Άρθρο 9

Πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικοτεχνική στήριξη

1.  
Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εξασφαλίζουν την πρόσβαση του ΕΕΕΕ σε κάθε σχετική πληροφορία.
2.  
Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης στην περιοχή και/ή τα κράτη μέλη παρέχουν, εφόσον χρειάζεται, υλικοτεχνική στήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 10

Ασφάλεια

Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια του προσωπικού που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης και εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, σύμφωνα με την εντολή του και την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης του, για την ασφάλεια όλου του προσωπικού που τελεί υπό την άμεση εξουσία του, συγκεκριμένα δε:

α) 

καταρτίζει ειδικό σχέδιο ασφάλειας, βάσει καθοδήγησης της ΕΥΕΔ, με ειδικά μέτρα ασφάλειας από υλική, οργανωτική και διαδικαστική άποψη που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς την περιοχή ευθύνης και εντός αυτής, καθώς και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης της αποστολής·

β) 

διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου, όπως απαιτείται λόγω των συνθηκών στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης·

γ) 

μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του ΕΕΕΕ που αναπτύσσονται εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προσλαμβάνεται επιτόπου, να λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την ασφάλεια προτού ή μόλις φθάσουν στον τόπο ευθύνης τους, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που ορίζονται για τον τόπο αποστολής από την ΕΥΕΔ·

δ) 

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των συμπεφωνημένων συστάσεων που διατυπώνονται στα πλαίσια των τακτικών αξιολογήσεων ασφαλείας και υποβάλλει στον ΥΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφάλειας στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου και της έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της εντολής.

Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στον ΥΕ και την ΕΠΑ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης έκθεση, ανάλογα με τις ανάγκες, σε άλλες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Οι τακτικές εκθέσεις διαβιβάζονται μέσω του δικτύου COREU. Ο ΕΕΕΕ μπορεί να υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο ΕΕΕΕ μπορεί να συμμετέχει στην ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 12

Συντονισμός

1.  
Ο ΕΕΕΕ συμβάλλει στην ενότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλα τα μέσα της Ένωσης και οι δράσεις των κρατών μελών χρησιμοποιούνται συνεκτικά, προς επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης. Κατά περίπτωση, επιδιώκεται η συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και τις αποστολές των κρατών μελών στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, μεταξύ άλλων το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Ιερουσαλήμ και την Αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Τελ Αβίβ.
2.  
Ο ΕΕΕΕ διατηρεί στενή επαφή επιτόπου με τους αρχηγούς των αποστολών των κρατών μελών, τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης και τους αρχηγούς των αποστολών της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Τα πρόσωπα αυτά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να επικουρούν τον ΕΕΕΕ κατά την εκτέλεση της εντολής. Ο ΕΕΕΕ, σε στενό συντονισμό με τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ένωσης στο Τελ Αβίβ και το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Ιερουσαλήμ, παρέχει στους επικεφαλής της Αστυνομικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS) και της Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σημείο Διέλευσης της Ράφα (EUBAM Rafah) πολιτική καθοδήγηση επιτόπου. Ο ΕΕΕΕ έρχεται επίσης επιτόπου σε επαφή με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες.

Άρθρο 13

Συνδρομή σχετικά με προσφυγές

Ο ΕΕΕΕ και το προσωπικό του βοηθούν στην παροχή στοιχείων προς απάντηση σε τυχόν αξιώσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εντολές των προηγουμένων ΕΕΕΕ για την ΕΔΜΑ και παρέχουν διοικητική αρωγή και πρόσβαση στους σχετικούς φακέλους προς τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 14

Επανεξέταση

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης και η συνοχή της με άλλες συμβολές της Ένωσης στην περιοχή υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση. ►M1  Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στο Συμβούλιο, τον ΥΕ και την Επιτροπή τακτικές εκθέσεις προόδου και τελική συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της εντολής έως τις 30 Νοεμβρίου 2024. ◄

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.( 1 ) Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).