5.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 42/1


ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

συμπλήρωμα 2021/2

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2021/C 42/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θέμα 3
Κατάλογος των ειδών των γεωργηκών φυτών 4

I.   Τεύτλα

1.

Beta vulgaris L. Σακχαρότευτλα 4

II.   Κτηνοτροφικά φυτά

6.

Agrostis capillaris L. Άγρωστις η λεπτή 5

12.

Dactylis glomerata L. Δακτυλίς η Συνεσπειρωμένη 5

13.

Festuca arundinacea Schreber Φεστούκα η καλαμοειδής 5

16.

Festuca pratensis Huds. Φεστούκα η λειμώνιος 5

17.

Festuca rubra L. Φεστούκα η ερυθρά 5

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Φεστούκα η κτηνοτροφική 6

19.

×Festulolium Asch. et Graebn. Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους τους γένους Festuca με είδος του γένους Lolium 6

20.

Lolium multiflorum Lam. Λόλιον το ιταλικόν (περιλαμβανομένου και του Westerwold) 6

20.1.

Ssp. alternativum 6

20.2.

Ssp. non alternativum 6

21.

Lolium perenne L. Λολιον το πολυετές 6

22.

Lolium x hybridum Hausskn. Λολιον το υβρίδιον 8

29.

Poa pratensis L. Πόα η λειμώνιος 8

34.

Hedysarum coronarium L. Σούλα 8

47.

Medicago sativa L. Μηδική η ήμερος 8

54.

Pisum sativum L. (partim) Πίσον το αρουραίον 9

55.

Trifolium alexandrinum L. Τριφύλλιον το αλεξανδρινόν 9

57.

Trifolium glanduliferum Boiss. Τριφύλλι το αδενικό 9

60.

Trifolium incarnatum L. Τριφύλλιον το σαρκόχρουν 9

63.

Trifolium pratense L. Τριφύλλιον το λειμώνιον 9

64.

Trifolium repens L. Τριφύλλιον το έρπον 9

66.

Trifolium squarrosum L. Τριφύλλι Squarrose 9

68.

Trifolium vesiculosum Savi Τριφύλλι το κυστώδες 10

71.

Vicia faba L. (partim) Κύαμος ο κοινός 10

73.

Vicia sativa L. Βίκος ο κοινός 10

76.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Κράμβη κτηνοτροφική 10

79.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Ελαιοφόρο ραπάνι 10

III.   Ελαιούχα και ινώδη φυτά

83.

Brassica napus L. (partim) Ελαιοκράμβη 11

85.

Cannabis sativa L. Κάνναβις η κοινή 13

88.

Gossypium spp. Βαμβάκι 13

89.

Helianthus annuus L. Ηλίαντος ο ετήσιος 13

90.

Linum usitatissimum L. Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο) 13

93.

Glycine max (L.) Merr. Σογια 13

IV.   Σιτηρά

95.

Avena sativa L. (including A. Byzantina K. Koch) Βρώμη και Κόκκινη Βρώμη 14

96.

Avena strigosa Schreb. Βρώμη η τραχεία 14

97.

Hordeum vulgare L. Κριθή 14

97.1.

Κριθή δίστιχος 14

97.2.

Κριθή πολύστιχος 15

98.

Oryza sativa L. Όρυζα 16

100.

Secale cereale L. Σίκαλις 16

101.

Sorghum bicolor (L.) Moench Σόργο 16

104.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους τους γένους Triticum με είδος του γένους Secale 16

105.

Triticum aestivum L. Σίτος μαλακός 17

106.

Triticum durum Desf. Σίτος σκληρός 19

108.

Zea mays L. (partim) Αραβόσιτος 20

V.   Γεώμηλα

109.

Solanum tuberosum L. Πατάτα 27

ΘΕΜΑ

1.

Το παρόν συμπλήρωμα της ενοποιημένης έκδοσης του 2020 του κοινού καταλόγου των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών (1) περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίο να προστεθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που έλαβε η Επιτροπή από τα κράτη μέλη.

2.

Το παρόν συμπλήρωμα ακολουθεί την υποδιαίρεση που υιοθετήθηκε στην ενοποιημένη έκδοση του 2020. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο τμήμα «Περιγραφή» της εν λόγω έκδοσης.

3.

Το παρόν συμπλήρωμα καλύπτει τις κοινοποιήσεις που ελήφθησαν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

4.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν στην ενοποιημένη έκδοση του 2020 υποδεικνύονται στη στήλη 4 ως εξής:

(add.)

:

δηλώνει νέα εγγραφή που εισήχθη στον κοινό κατάλογο,

(mod.)

:

δηλώνει τροποποίηση σε ήδη υπάρχουσα εγγραφή. Οι ενδείξεις που αφορούν την εν λόγω εγγραφή στο παρόν συμπλήρωμα αντικαθιστούν τις ενδείξεις της ενοποιημένης έκδοσης του 2020,

(del.)

:

δηλώνει διαγραφή από τον κοινό κατάλογο μιας εγγραφής και όλων των ενδείξεων που την αφορούν.

5.

Το παρόν συμπλήρωμα αφορά τις κοινοποιημένες ποικιλίες για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις που θεσπίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου (2).

6.

Όταν ο κωδικός ενός υπευθύνου για τη διατήρηση των ποικιλιών δεν αναφέρεται στην ενοποιημένη έκδοση του 2020, το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου μπορούν να ζητηθούν από την αρχή που αναφέρεται στον κατάλογο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τη συγκεκριμένη χώρα ΕΖΕΣ.

(1)  νοποιημένη έκδοση της 1ης Δεκεμβρίου 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.


I.

1.   Beta vulgaris L. - Sugar beet

1

2

3

4

Davida KWS

(*)DE 105, *FR S14995

 

D m (2) (mod.)

Francessa KWS

*HU 149293, *SK 221

 

D m (2) (mod.)

Hilleshög Monatunno

*IT 1681

 

P m (3) (add.)(15)

Jadranka KWS

 

 

f: 30.6.2023

Johnson

*ES 6338

 

D m (2) (add.)

Marinella KWS

(*)DE 105, *HU 149293

 

D m (2) (mod.)

Natura KWS

*CZ 69, (*)DE 105

 

D m (2) (mod.)

Satie

*ES 6338, *FR S14771

 

D m (2) (mod.)

Smart Djerba KWS

(*)DE 105, *HR 737, *IT 183, *HU 149293

 

D m (2) (mod.)(16)

Steffka KWS

(*)DE 105, *HU 149293

 

D m (2) (mod.)

Sterna

 

 

(del.)

Terranova KWS

*CZ 69, *AT 618

 

D m (2) (mod.)

Vandana KWS

*HU 149293, *AT 618, *SK 221

 

D m (2) (mod.)

Vespa

*ES 6345

 

D m (2) (add.)

II.

6.   Agrostis capillaris L. - Brown top

1

2

3

4

Denso

*NL 227

 

(mod.)(1)

12.   Dactylis glomerata L. - Cocksfoot

1

2

3

4

Krysta

 

 

(del.)

Roprix

*DE 39

 

(add.)

13.   Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1

2

3

4

Rockwell

*DE 61

 

(add.)

16.   Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue

1

2

3

4

Artema

 

 

(del.)

17.   Festuca rubra L. - Red fescue

1

2

3

4

Absolom

*NL 1097

 

(mod.)(1)(7)

Barcrown

*CZ 497, *DK 2, *EE 3, *NL 205, *SK 8

 

(mod.)(1)(7)

Bargreen

*EE 3, *FR 8016, *NL 205, *SK 8

*IS 3, *NO 8

(mod.)(1)(7)

Barprince

 

 

f: 30.6.2021

Barquess

*CZ 497, *DE 7663

 

(mod.)(1)(7)

Casanova

*CZ 292, *DE 32, *NL 1097, *SK 212, *FI 6209

 

(mod.)(1)(7)

Cecil

*DE 39

 

(add.)(1)(7)

Cupidon

*DE 39

 

(add.)(1)(7)

Firan

*DE 283

 

(add.)(1)(7)

Gima

*NL 1097

 

(mod.)(1)(7)

Marilou

*DE 8803

 

(add.)(1)(7)

Nikolka

 

 

(del.)

Rockefeller

*DE 39

 

(add.)(1)(8)

Triplex

*DE 39

 

(add.)(1)(7)

Tungsten

*DE 39

 

(add.)(1)(7)

Vivien

*NL 1097

 

(mod.)(1)(7)

18.   Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - Hard fescue

1

2

3

4

Graduate

*CZ 1236

 

(add.)(1)

Manetto

*NL 1097

 

(mod.)(1)

Negev

*DE 39

 

(add.)(1)

Yuma

*DE 39

 

(add.)(1)

19.   ×Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

1

2

3

4

AberNiche

 

 

= Aberniche

Aberniche

*AT 920

 

T (mod.)

- AberNiche

*NL 132

 

 

20.   Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1

2

3

4

Ssp. alternativum -

 

 

Banco

*DE 7352, *FR S13804

 

(mod.)

Barsutra

(*)LU 21002, *NL 205

 

T (mod.)(17)

Ssp. non alternativum -

 

 

Jeanne

*DE 283, *FR S14431, *PL 161

 

T (mod.)(17)

Xanthia

*DE 61, *AT 658

*CH 162

(mod.)(17)

21.   Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1

2

3

4

Abosan 1

*NL 1097

 

D (mod.)(32)

Alison

*NL 1097

 

D (mod.)(1)

Antonella

*DE 283, *FR S14431, *NL 1097

 

D (mod.)(1)

Asturion

*NL 1097, *AT 579

 

D (mod.)

Barclima

*DE 7663, *NL 205

 

T (mod.)

Barobben

*NL 205

 

D (mod.)(1)

Barriot

*DE 7663, *NL 205

 

D (mod.)

Bizet 1

*DK 14, *NL 1097

 

D (mod.)(1)(32)

Borsato

*NL 1097

 

D (mod.)(17)

Bovini

*BE 508, *FR S14430, *NL 1097

 

D (mod.)(17)

Burlina 1

*NL 1097

 

D (mod.)

Calvano 1

*NL 1097

 

D (mod.)

Candice

*NL 1097

 

D (mod.)(1)

Catabi 1

*NL 1097

 

T (mod.)(17)(32)

Chardin

*FR S14431, *NL 1097

 

D (mod.)(1)

Confidence

*IT 1804

 

D (mod.)(1)

Diwan

*DE 283, *FR S8116, *NL 1097, *AT 579

 

T (mod.)

Domiatti 1

*NL 1097

 

D (mod.)

Elyria

*NL 1097

 

D (mod.)

Eurobeat

*DE 39

 

D (add.)(1)

Euroscout

*DE 39

 

D (add.)(1)

Hayley

*FR S14431, *NL 1097

 

D (mod.)(1)

Hugo 1

*NL 1097

 

D (mod.)(1)

Jalinas

*NL 1097

 

D (mod.)

Kassian

*NL 1097

 

T (mod.)

Ketarion 1

*NL 1097

 

D (mod.)(32)

Kiani

*NL 1097

 

D (mod.)

Magena

*NL 1097

 

T (mod.)

Mahony

*NL 1097

 

D (mod.)

Makura

*DK 14, *DE 283, *NL 1036

 

D (mod.)(17)

Mavuno

*NL 1097

 

T (mod.)

Meljam

*DE 61

 

D (add.)

Nautica

*NL 1097

 

D (mod.)(1)

Neuville

(*)DE 39, *FR S8233

 

T (mod.)

Orantas

*NL 1097

 

D (mod.)

Ovambo 1

*BE 508, *DE 32, *NL 1097, *PL 161

 

T (mod.)(32)

Pepa

 

 

(del.)

Pronum

 

 

(del.)

Prunella

*NL 1097

 

D (mod.)(1)

Regal 5

 

 

(del.)

Shania

*NL 1097

 

D (mod.)(1)

Sibasa

*NL 1097

 

D (mod.)

Sputnik

*DE 283, *NL 1097

 

D (mod.)

Taya

*EE 13, *LT 64, *SK 185

*NO 29

D (mod.)(1)

Thegn

*NL 1097

 

T (mod.)

Therese

*DE 39, *NL 1011

 

T (add.)

Tivoli

 

 

(del.)

Valmiron

*DK 14, *NL 1097

 

D (mod.)(17)

Velonit

*NL 1097

 

T (mod.)

Zenia

*NL 1097

 

D (mod.)(1)

22.   Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1

2

3

4

Barsilo

*FR 8016, *NL 205

 

D (mod.)

29.   Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1

2

3

4

Aramintha

*NL 1097

 

(mod.)(1)

Barhelene

 

 

(del.)

Muscle

*DE 39

 

(add.)(1)

34.   Hedysarum coronarium L. - Sulla

1

2

3

4

Cordoba

*ES x

 

(mod.)

47.   Medicago sativa L. - Lucerne

1

2

3

4

OS 200

*HR 67

 

(add.)(17)(32)

Ruse 1

 

 

(del.)

54.   Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1

2

3

4

Pomorska

 

 

(del.)

Ruse 1

*BG 4

 

(add.)(16)

55.   Trifolium alexandrinum L. - Berseem/Egyptian clover

1

2

3

4

Frosty

*FR S15107

 

(add.)

57.   Trifolium glanduliferum Boiss. - Glandular clover

1

2

3

4

Smart FTP

*PT 19

 

(add.)(17)

60.   Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1

2

3

4

Carmina

*DE 7352, *FR S13804

 

(mod.)

63.   Trifolium pratense L. - Red clover

1

2

3

4

Aristoteles

*DE 39

 

D (add.)

64.   Trifolium repens L. - White clover

1

2

3

4

Astra

 

 

(del.)

Brianna

*FR S14431, *NL 1097

 

(mod.)

Cavendish

*NL 1011

 

(add.)(15)

Rawo

 

 

(del.)

66.   Trifolium squarrosum L. - Squarrose clover

1

2

3

4

Vulcano

*FR S12894

 

(add.)

68.   Trifolium vesiculosum Savi - Arrow-leaf clover

1

2

3

4

Cupid FTP

*PT 19

 

(add.)(17)

71.   Vicia faba L. (partim) - Field bean

1

2

3

4

Borjana

*ES 9

 

(add.)

Sonet

 

 

(del.)

73.   Vicia sativa L. - Common vetch

1

2

3

4

Rada

*ES x

 

(mod.)

76.   Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale

1

2

3

4

Goldeneye

 

 

(del.)

79.   Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1

2

3

4

Pegletta

*AT 548

 

(mod.)(17)

III.

83.   Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1

2

3

4

Acrobate

 

 

(del.)

Alberto KWS

 

 

f: 30.6.2023

Anastasia

*IE 302

 

H (add.)(15)(17)(39)

Android

*LT 51

 

H (mod.)(15)(38)

Andromeda

 

 

(del.)

Artoga

*DE 1323, *PL 738, *RO 2147, *SK 406

 

H (mod.)(15)(38)

Avangardie

 

 

(del.)

Award

 

 

(del.)

Belinda

*LT 82, *PL 1178

 

H (mod.)(16)(38)

Bernardo KWS

 

 

f: 30.6.2023

Blondie

 

 

(del.)

Capper

 

 

(del.)

CS Calculati CL

*IT 345

 

H (add.)(15)(30)

CS Ceremoni

*IT 345

 

H (add.)(15)(30)

CS Tavanti

*IT 345

 

H (add.)(15)(30)

Cult

 

 

f: 30.6.2022

CWH384

*SK 642

 

H (add.)(15)(32)(38)

Dakota

*IT 370

 

H (add.)(15)(30)

Dandie

 

 

(del.)

Decima

*IT 370

 

H (add.)(15)(30)

DK Exponent

*NL 1093

 

(add.)

Douglas

*FR S8233

 

H (mod.)(15)(38)

Edimax CL

*BG 91, *HR 24, *LT 51, *HU 100452

 

H (mod.)(15)(39)

ES Amaretto

*PL 1080, *SK 507

 

H (mod.)(15)(38)

ES Gracio

*SK 507

 

H (add.)(15)(38)

Fencer

*BG 160, *DK 258, *LV 199, *SK 611

 

H (mod.)(15)(39)

Gerdie

 

 

(del.)

Godzilla

*IT 370

 

H (add.)(15)(30)

Goldie

 

 

(del.)

Hallstar

*IT 441

 

H (add.)(15)(30)

Hanoi CL

*BG 47

 

H (add.)(15)

Hardie

 

 

(del.)

Hastuce

 

 

(del.)

Haventure

*IT 441

 

H (add.)(15)(30)

Haya

*IT 441

 

H (add.)(15)(30)

Herbert CL

*BG 47

 

H (add.)(15)

Heros

*EE 111, *LT 82, *PL 1178

 

(mod.)(16)(39)

Herthos

*IT 441

 

H (add.)(15)(30)

Hertz

 

 

(del.)

Hussard

 

 

(del.)

Hysabel

 

 

(del.)

INV1166 CL

*BG 160, *LV 199, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(32)(38)

Jackson

*LT 42

 

H (mod.)(16)(38)

Kana

 

 

f: 30.6.2023

Kutos

*IT 441

 

(add.)(15)

KWS Gustos

*IT 441

 

H (add.)(15)(30)

KWS Jementos

(*)DE 105, *EE 25, *LV 205

 

H (mod.)(16)(38)

KWS Jimos

(*)DE 105, *EE 25, *LV 205

 

H (mod.)(16)(38)

Litos

*IT 441

 

(add.)(15)

Lunedie

 

 

(del.)

Mandalos

*IT 441

 

(add.)(15)

Marathon

*CZ 25, *LT 51, *PL 205, *SK 224

 

H (mod.)(15)(38)

Minerva

*LT 51, *PL 205

 

H (mod.)(15)(38)

Mondie

 

 

(del.)

Oriolus

*CZ 25, *LT 51, *PL 205, *SK 224

 

H (mod.)(15)(38)

Popular

*DE 39, *LT 51, *PL 205

 

H (mod.)(15)(39)

Prios

*IT 441

 

(add.)(15)

PT245

(*)FR S10858, *RO 2122

 

H (mod.)(15)(32)(38)

PX113

*IE 299, *RO 2122, *SI 482, *SK 450

 

H (mod.)(15)(17)(32)(38)

Raffiness

*DE 39, *LT 51, *SK 224

 

H (mod.)(15)(39)

Recordie

 

 

(del.)

Trudie

 

 

(del.)

Wendie

 

 

(del.)

85.   Cannabis sativa L. - Hemp

1

2

3

4

Kompolti

*HU 151322

 

(mod.)

88.   Gossypium spp. - Cotton

1

2

3

4

Dorina

 

 

(del.)

Rumi

 

 

(del.)

89.   Helianthus annuus L. - Sunflower

1

2

3

4

C 70165

 

 

(del.)

Goldsun

 

 

(del.)

LG 5669 CL

 

 

(del.)

LG5550

*ES 200, *RO 2111

 

H S (mod.)(32)

LG5635

*IT 1243, *RO 2111

 

H S (mod.)(32)

LG5641

 

 

(del.)

LG5642

*IT 1243

 

H S (mod.)(32)

LG5658CL

*FR 13724, *IT 1243

 

H S (mod.)(32)

LG5659

*IT 1243

 

H S (mod.)(32)

LG5667HO

*IT 1243

 

H S (mod.)(32)

NX 11064

 

 

(del.)

90.   Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1

2

3

4

Buffalo

*SE 169

 

(add.)(16)(18)

93.   Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1

2

3

4

Simona

 

 

(del.)

IV.

95.   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1

2

3

4

Alonso

 

 

(del.)

Bristol

 

 

(del.)

Egon

*HR 787, *AT 5

 

(mod.)(16)

Giraffe

 

 

(del.)

Hamel

*ES x, (*)FR 9295, *IT 381

 

(mod.)(16)

Katan

 

 

(del.)

Norbert

 

 

(del.)

RGT Vegetalia

*ES 2023

 

(add.)

96.   Avena strigosa Schreb. - Black oat / Bristle oat

1

2

3

4

Bristol

*NL 296

 

(add.)

Giraffe

*DE 9777, *NL 1047

 

(mod.)

Vitalli

*NL 1097

 

(mod.)

Vitamos

*FR 45229, *NL 1097

 

(mod.)

97.   Hordeum vulgare L. - Barley

1

2

3

4

- 2-row barley

 

 

Ahinora

 

 

(del.)

Alekssan

 

 

(del.)

Apex

 

 

(del.)

Arild

*FI 6124

*NO 323

(mod.)(16)

Bidasoa

*ES 2048

 

(add.)(15)

Brilyant

*BG 1

 

(add.)(15)

Brunilda

*DE 8905

 

(add.)(16)

Claudia

*HR 678

 

(add.)(15)

Crooner

 

 

(del.)

Denis

*BG 3

 

(add.)(16)(17)

Fanagoriya

 

 

(del.)

Ketra VSO

*IT 159

 

(add.)

LG Amparo

*ES 200

 

(add.)(15)

LG Capricorn

*BG 21, (*)FR S13724, *HU 132938

 

(mod.)(15)

LG Centella

*ES 200

 

(add.)(15)

Magda

 

 

(del.)

Marinka

 

 

(del.)

Milford

*DE 8887, *FR S8359, *LU 6006 , *FI 6129

 

(mod.)(16)

Obzor

 

 

(del.)

Orjoie

*FR S13804

 

(mod.)(15)

Paroli

 

 

(del.)

Plenty

*LT 56, *PT 102

 

(mod.)(16)

RGT Alcantara

*ES 2023, *IT 1125

 

(add.)(15)

RGT Ketama

*ES 2023

 

(add.)(15)

Stratus

 

 

f: 30.6.2023

Suweren

 

 

f: 30.6.2023

Tina

*HR 678

 

(add.)(15)

Verticale

*FR S13804

 

(mod.)(15)

- 6-row barley

 

 

Ahinora

*BG 3

 

(add.)(15)

Alekssan

*BG 3

 

(add.)(16)

Astro

*IT 359

 

(add.)

Denis

 

 

(del.)

Fanagoriya

*BG 1

 

(add.)(15)

Hemus

 

 

(del.)

KWS Anubis

*IT 441

 

(add.)

KWS Feeris

*IT 441

 

(add.)

KWS Folis

*IT 441

 

(add.)

LG Zagora

*BE 216

 

(add.)(15)

LG Zebra

*BE 216, *BG 21, *IT 837, *HU 132938, *RO 2181

 

(mod.)(15)

Marado

 

 

f: 30.6.2022

Mochina 9

*ES 9

 

(add.)(15)

RGT Belvedere

*IT 1125

 

(add.)

Saveliya

*BG 3

 

(mod.)(16)(17)

Sideral

*IT 361

 

(add.)

SY Melbourne

 

 

(del.)

Vectra

 

 

(del.)

Vilde

*FI 6146

*NO 499

(mod.)(16)

98.   Oryza sativa L. - Rice

1

2

3

4

Samurai

*IT 1791

 

(mod.)

100.   Secale cereale L. - Rye

1

2

3

4

Arant

 

 

(del.)

Danko

 

*NO 186

(mod.)(15)

Dańkowskie Nowe

 

 

(del.)= Danko

Dańkowskie Złote

 

 

(del.)

KWS Binntto

*CZ 31, *DK 230, *DE 129, *AT 504, *PL 53, *FI 6144

 

H (mod.)(15)

KWS Eterno

*DK 230, *DE 129, *AT 504

 

(mod.)(15)

101.   Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum

1

2

3

4

Armelia

*FR S13860

 

S (add.)

Diadem

(*)FR S13804, *IT 1125

 

S (mod.)

104.   ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1

2

3

4

Adverdo

*DE 6871, (*)LU 6025

 

(mod.)(15)

Badminton

*IT 361

 

(add.)

Cedrico

*CZ 930, *DE 6871, *FR 44875, *LT 140, (*)LU 6062

 

(mod.)(15)(17)

Grifone

*IT 9

 

(add.) ant. Leone

Hercules

*IT 1652

 

(mod.)

Leone

 

 

(del.)

LG Pluton

*ES 200

 

(add.)

RGT Bellotac

*ES 2023

 

(add.)

RGT Molinac

*ES 2023, *FR S13804

 

(mod.)(15)

RGT Zaragozac

*ES 2023

 

(add.)

Rilax

*IT 474

 

(add.)

Rumboso

*ES 110

 

(add.)

SU Kalyptus

 

 

(del.)

SW Talentro

*DE 6871, *FR S13865, *HR 197, *NL 607

 

(mod.)(15)

Triagent

*HR 678

 

(add.)(15)

Trialog

*HR 678, *AT 124

 

(mod.)(15)

105.   Triticum aestivum L. - Wheat

1

2

3

4

Adagio

*ES 2023

 

(mod.)(15)

Algeri

*IT 101

 

(add.)

Amalia

 

 

(del.)

Andiga

 

 

(del.)

Antelao

*IT 91

 

(add.)

Artimus

*HR 80

 

(add.)(15)

Avelino

*ES 2023

 

H (mod.)(15)

Axaro

*HR 80

 

(add.)(15)

Azimut

 

 

(del.)

Baldus

 

 

(del.)

Bc Premija

*HR 10

 

(add.)(15)

Bianca Lancia

*IT 1520

 

(add.)

Boett

*LT 42

 

(mod.)(16)

Capuchon 4

*ES 9

 

(add.)(15)(17)

Coyote

*IT 359

 

(add.)

Delmare

 

 

(del.)

Dolly

*HR 612

 

(add.)(15)

Entertainer

*HR 78

 

(add.)(15)

Etienne

*HR 78

 

(add.)(15)

Famulus

*LV 81, *LT 51

 

(mod.)(15)

Forillo

*IT 361

 

(add.)

Fritop

*DK 262, (*)DE 10353

 

(mod.)(15)

Ganduja

*ES 2010

 

(add.)(15)

Garbino

*IT 359

 

(add.)

Gemma

*IT 1143

 

(add.)

Gerry

*ES 2010, *FR S9504

 

(mod.)(15)

Helmond

 

 

(del.)

Jubilo

*DE 4046

 

(add.)(15)

Kris

 

 

(del.)

KWS Criterium

*IT 441

 

(add.)

KWS Eternel

*HR 745, *SK 583

 

(mod.)(15)

KWS Sverre

*BE 769, *DK 230, *DE 129

 

(mod.)(15)

Lazaro

*ES 2023

 

(mod.)(15)

LG Aldebaran

*IT 837

 

(add.)

LG Asterion

*ES 200

 

(add.)(15)

LG Astrolabe

*FR 44360, *IT 837

 

(mod.)(15)

LG Auriga

*FR 44360, *IT 837

 

(mod.)(15)

LG Aute

*ES 200

 

(add.)(15)

LG Fortunato

*ES 200

 

(add.)(15)

LG Mondial

*BE 216

 

(add.)(15)

LG Reventon

*ES 200

 

(add.)(16)

Monviso

*IT 355

 

(add.)

Nawra

 

 

f: 30.6.2023

Palanca

 

 

(del.)

Perugino

*IT 110

 

(add.)

RGT Annapolis

*IT 1125

 

(add.)

RGT Borsalino

*ES 2023, *FR S13804, *IT 1125

 

(mod.)(15)

RGT Campurriano

*ES 2023

 

(add.)(15)

RGT Kaldao

 

 

(del.)

RGT Panigale

*ES 2023

 

(add.)(16)

RGT Pantone

*IT 1125

 

(add.)

RGT Rosasko

*FR S13804, *IT 1125

 

(mod.)(15)

RGT Specialist

*PL 631

 

(mod.)(15)

RGT Styvar

*ES 2023

 

(add.)(16)

RGT Treffer

*PL 631

 

(mod.)(15)

RGT Vecino

*ES 2023

 

(add.)(15)

Ribbeck PZO

 

 

(del.)

Rigi

*LT 138

 

(mod.)(15)

Rota

*ES 110

 

(add.)(16)

San Domino

*IT 631

 

(add.)

Socozi CS

*IT 345

 

(add.)

Somoon CS

*IT 345

 

(add.)

Sonatine CS

*IT 345

 

(add.)

Strauss

 

 

(del.)

SY Griffin

 

 

(del.)

SY Loki

 

 

(del.)

SY Olen

*IT 1164

 

(add.)

SY Sanluca

*IT 1164

 

(add.)

Valadier

*IT x

 

(add.)

WPB Bridge

 

 

(del.)

WPB Clark

*NL 1010

 

(add.)(15)

105.   Triticum aestivum L. - Wheat - Conservation varieties

1

2

3

4

Abbondanza

*IT 1674

 

(add.) Region of origin:Italia Centro Settentrionale

Autonomia B toscano

*IT x

 

(mod.) Region of origin:Northern and Central Italy

Mara

*IT 1646

 

(add.) Region of origin:Italia

Mentana

*IT 1646

 

(add.) Region of origin:Italia

106.   Triticum durum Desf. - Durum wheat

1

2

3

4

Amarcord

*IT 60

 

(add.)

Carioca

*ES x

 

(mod.)

Ciclope

*IT 1334

 

(mod.)

Don Cristobal

*ES 110

 

(add.)

Durofinus

*FR S13646, *IT 1249, *AT 124

 

(mod.)(15)(16)

Duroflavus

*IT 1249, *AT 124

 

(mod.)(16)

Duromax

*IT 1249, *AT 124

 

(mod.)(16)

Elio VSD

*IT 39

 

(add.)

Federico II

*IT 1520

 

(add.)

Isildur

 

 

f: 30.6.2022

LG Avensis

*ES 200

 

(add.)

Liberdur

 

 

f: 30.6.2022

Patriarca

*IT 1646

 

(add.)

RGT Cavour

 

 

(del.)

RGT Diogedur

*IT 1125

 

(add.)

RGT Estedur

*IT 1125

 

(add.)

RGT Festadur

*IT 1125

 

(add.)

RGT Sacradur

*IT 1125

 

(add.)

RGT Silodur

 

 

(del.)

RGT Taledur

*IT 1125

 

(add.)

RGT Xiriur

*ES 2023

 

(mod.)

Sculptur

*ES 2023, *FR S13804

 

(mod.)

Spineto

*IT 1646

 

(add.)

SY Indren

*IT 60

 

(add.)

SY Prodigio

*IT 60

 

(add.)

Texur

 

 

(del.)

Yelodur

 

 

f: 30.6.2022

106.   Triticum durum Desf. - Durum wheat - Conservation varieties

1

2

3

4

Vallelunga pubescente

*IT 1728

 

(add.) Region of origin:Provincia di Caltanissetta.

108.   Zea mays L. (partim) - Maize

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Index maturitas(25>)

Forma H(26>)

 

Aalvito

 

 

 

 

(del.)

Acropole

*FR S14995

 

250

T

(mod.)

Agro Mana

(*)DE 105, *FR S14995

 

 

T

(mod.)

Amilto

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Anastasia

 

 

 

 

(del.)

Anatoll

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Aragon

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Athos

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Augustus KWS

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Balboa

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Balisto

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Balneo

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Bamaco

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Banjo

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Baracco

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Belcanto

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Belicio

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Benetto

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Bergamo

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Bobbey

*NL 1009

 

 

 

(add.)

Bora Zemun

 

 

 

 

(del.)

Bosfor

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Bresilio

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Brissac

*FR S14995

 

250 to 290

S

(mod.)

Calango KWS

*DE 105, *FR S14995

 

 

S

(mod.)

Candelio

*FR S14995

 

 

D

(mod.)

Casino

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Celux

 

 

 

 

(del.)

Cito KWS

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Clemenso

*FR S14995

 

290

S

(mod.)

Clovis

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Colisee

*BE 713, *DE 105, *FR S14995, *LT 73

 

230

T

(mod.)

Constello

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Contado

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Damario

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Danysco

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Dekart

*BG 22, *HU 102786

 

350

S

(mod.)

Diamento

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Donosor

*CZ 69, *FR S14995

 

 

S

(mod.)

Ecu

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Emeleen

*NL 1009

 

 

 

(add.)

Emmy

 

 

 

 

(del.)

ES Mylady

*BG 22, *HU 102786

 

320

S

(mod.)

Extrane

*SK 406

 

270

S

(add.)

Faribolas

*IT 1125

 

400

S

(add.)

Figaro

*CZ 69, *DE 105, *FR S14995, *LU 6013, *AT 618, *PL 52, *SK 221

 

250

S

(mod.)

Franceen

*CZ 1405, *SK 406

 

310

S

(mod.)

Furiano

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Gedimo

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Giress

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Gregorio

*FR S14995, *IT 264

 

300

S

(mod.)

Guimauve

(*)FR S13804, *IT 1125

 

400

S

(mod.)

Hargos

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Havelio KWS

*BE 713, *FR S14995

 

 

T

(mod.)

Homanza

*SK 406

 

360

S

(add.)

Idalgo

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Idoll

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Jericho

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Jessy

 

 

 

S

f: 30.6.2021

Juvento

*CZ 69, *FR S14995, *NL 301, *SK 221

 

200

T

(mod.)

Kaliberis

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Kalideas

*CZ 69, *DE 105, *FR S14995, *NL 301

 

 

S

(mod.)

Kalientes

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Kamilis

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Kanevas

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Kanoes

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Karamelis

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Karibous

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Karrieras

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Kasimens

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Kassandras

*FR S14995, *HR 38

 

300-399

S

(mod.)

Kassidis

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Katarsis

*CZ 69, *FR S14995, *AT 618

 

 

S

(mod.)

Katmis

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Kelastis

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Kenobis

*FR S14995, *HR 38, *IT 264, *SI 282, *SK 221

 

300

S

(mod.)

Keseros

*IT 264

 

300

S

(mod.)

Kidemos

*CZ 69, *FR S14995, *PL 52, *SK 221

 

260

S

(mod.)

Kiparis

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Kirghis

*FR S14995, *HR 38, *IT 264

 

300

S

(mod.)

Klarens

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Klarinettis

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Klouis

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Kodiaks

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Koherens

*FR S14995

 

270

S

(mod.)

Koleops

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Koletis

*CZ 69, *FR S14995

 

 

 

(mod.)

Koloris

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Kolossalis

*CZ 69, *FR S14995

 

 

T

(mod.)

Kompares

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Kompromis

*FR S14995

 

250

T

(mod.)

Konferens

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Konfess

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Konfluens

*IE 29, *FR S14995

 

 

T

(mod.)

Konkordans

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Konkretis

*CZ 69, *FR S14995, *SK 221

 

270

S

(mod.)

Konsensus

*FR S14995

 

210

T

(mod.)

Konvers

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Kordalis

*BE 713, *FR S14995, *NL 1008

 

 

T

(mod.)

Kornemus

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Koutelas

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Kreolis

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Kriteres

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Kroissans

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Krokus

*FR S14995

 

250

S

(mod.)

Kromwell

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Kroquis

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Krysalis

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Kubitus

*BE 713, *FR S14995

 

 

T

(mod.)

Kwinns

*DE 105, *FR S14995, *NL 301

 

 

T

(mod.)

KWS Affect

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

KWS Akustika

*BG 16, *CZ 69, *HU 149293, *SK 221

 

350

S

(mod.)

KWS Armoris

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

KWS Conde

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

KWS Cordata

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

KWS Coupiak

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

KWS Granados

*FR S14995, *SK 221

 

230

S

(mod.)

KWS Gustus

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

KWS Iconico

*BE 713, *FR S14995, *NL 1008 , *PL 52

 

240

S

(mod.)

KWS Jaipur

*CZ 69, *FR S14995

 

 

 

(mod.)

KWS Liptus

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

KWS Lyrus

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

KWS Magnifico

*BG 16, *HU 149293, *RO 2032

 

350

S

(mod.)

KWS Odorico

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

KWS Proues

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

KWS Radix

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

KWS Starinio

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

KWS Trapper

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

LBS2387

*IT 53

 

200

T

(add.)

LBS3415

*IT 53

 

300

T

(add.)

LBS4594

*IT 53

 

400

S

(add.)

LG30215

*DE 8033, *FR 44360, *NL 756, *AT 562, *PL 738

 

250

S

(mod.)(32)

LG30233

*BE 842

 

 

S

(mod.)(32)

LG30238

 

 

 

S

f: 30.6.2022

LG30249

 

 

 

S

f: 30.6.2021

LG30251

 

 

 

S

f: 30.6.2021

LG30275

*FR 13724

 

260

S

(mod.)(32)

LG31217

*NL 1009

 

 

 

(add.)(32)

LG31239

*NL 1009

 

230

 

(mod.)(15)(32)

LG3350

*HU 132938, *RO 2111, *SK 406

 

370

S

(mod.)(32)

Lindsey

 

 

260

S

f: 30.6.2021

Lisaro

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Lorreno

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Louidor

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

M15G40

*IT x

 

400

S

(add.)

Madonias

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Maestro

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Magento

*FR S14995, *AT 618, *PL 52

 

240

S

(mod.)

Magistral

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Mambo

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Marcello

*FR S14995

 

290

T

(mod.)

Marechal

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Martinez KWS

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

MAS 20P

 

 

250

S

f: 30.6.2023

MAS 35WX

 

 

 

 

f: 30.6.2023

MAS 49G

 

 

300

S

f: 30.6.2023

Maxilio

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Mercurio

*FR S14995

 

240

T

(mod.)

Merida

*IT 1164

 

200

S

(add.)

Millesim

*BE 713, *CZ 69, *FR S14995, *NL 301, *AT 618, *SK 221

 

260

S

(mod.)

Miriano

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Mondstein

*CZ 1100, *IT 272

 

200

S

(mod.)

Niklas

 

 

 

 

(del.)

Nobelus

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Obbelisc

*FR S14995, *PL 52

 

230

S

(mod.)

Palmares

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Perley

*NL 756

 

 

S

(mod.)

Portorico

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Privilege

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

PX113

 

 

 

 

(del.)

Pytagor

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Ramses

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Rebbel

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

RGT Mexxplede

*FR S13804, *IT 1125

 

500

S

(mod.)

Ritmo

*FR S14995, *AT 618

 

 

S

(mod.)

Rivoly

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Rodinio

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Ronaldinio

*CZ 69, *DE 105, *FR S14995, *AT 618, *PL 52

 

260

T

(mod.)

Rowdy

*BG 22

 

350

S

(add.)

Rubiera KWS

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Rubisco

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Samos

*IT 1299

 

600

S

(mod.)

Samprano

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Scarface

*FR S12142

 

 

S

(add.)

Sébasto

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Sergio KWS

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Sesame

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Sirano

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Solferino

*FR S14995, *SI 282, *SK 221

 

300

S

(mod.)

Stabilor

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Stacey

*NL 756

 

 

S

(mod.)

Stamenco

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Storm

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Suleyka

 

 

 

 

(del.)

Tahiti

*FR 11619

 

 

S

(add.)

Talendor

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Tenaz

*IT 53

 

500

S

(add.)

Tenessy

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Texto

*FR S14995

 

 

 

(mod.)

Tokala

 

 

 

 

(del.)

Torero

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Trianon

*FR S14995, *NL 301

 

 

T

(mod.)

Triomph

*FR S14995

 

 

T

(mod.)

Venitio

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Viridis

*IT 1299

 

500

S

(mod.) ex: PL (8.5.2006)*

Vuitto

*FR S14995

 

 

S

(mod.)

Yser

 

 

 

 

(del.)

Zoey

 

 

 

S

f: 30.6.2021

V.

109.   Solanum tuberosum L. - Potato

1

2

3

4

Arinda

 

 

(del.)

Augusta

*SK 297

 

(mod.)

Axona

*IE 327

 

(add.)

Berber

*CZ 1018, *DE 8848, *NL 429, *AT 572

*NO 476

(mod.)

Blue Danube

*IE 327

 

(add.)

Dali

*CZ 1018, *FR 45295

 

(mod.)

Ditta

*DE 2356, *FR 11336, *AT 21

 

(mod.)

Fianna

*NL 302

 

(mod.)

Fontera

 

 

(del.)

Fresco

*NL 693

 

(mod.)

Horizon

*DE 9142

 

(add.)

Kifli

*IE 327

 

(add.)

Latona

 

 

(del.)

Luneba

*NL 1020

 

(add.)

Rocket

*SE 137

 

(add.)

Santé

*NL 405

 

(mod.)

Sarpo Shona

 

 

(add.)

Sarpo Una

*IE 327

 

(add.)