10.7.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 227/9


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2020 — EAC/A03/2020

Διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας

(2020/C 227/08)

ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-2027 που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2018 (στο εξής: πρόγραμμα) δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τους Ευρωπαίους νομοθέτες. Ωστόσο, η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση δημοσιεύεται προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους ενωσιακών επιχορηγήσεων μόλις η νομική βάση εγκριθεί από τους Ευρωπαίους νομοθέτες.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση δεν είναι νομικά δεσμευτική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης της νομικής βάσης από τους Ευρωπαίους νομοθέτες, η παρούσα πρόσκληση μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί και ενδέχεται να δρομολογηθούν άλλες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση με διαφορετικό περιεχόμενο και κατάλληλες προθεσμίες απάντησης.

Γενικότερα, κάθε πράξη που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση υπόκειται στους ακόλουθους όρους, η υλοποίηση των οποίων υπερβαίνει τα όρια ελέγχου της Επιτροπής:

την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τελικού κειμένου της νομικής βάσης για τη θέσπιση του προγράμματος,

την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών του 2021 και των επόμενων ετών και των γενικών κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής, των κριτηρίων και των διαδικασιών επιλογής, κατόπιν αίτησης γνωμοδότησης εκ μέρους της επιτροπής του προγράμματος, και

την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021 και τα επόμενα έτη από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-2027 βασίζεται στα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αρχή της επικουρικότητας.

1.   Εισαγωγή

Οι διαπιστεύσεις Erasmus αποτελούν εργαλείο για τους οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία.

Οι οργανισμοί με διαπίστευση Erasmus θα έχουν απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 του μελλοντικού προγράμματος (2021-2027). Οι όροι πρόσβασης των διαπιστευμένων οργανισμών σε χρηματοδότηση θα καθορίζονται σε ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που θα δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η χορήγηση της διαπίστευσης Erasmus στον τομέα της νεολαίας επιβεβαιώνει ότι ο αιτών διαθέτει κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες και μέτρα για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας υψηλής ποιότητας, όπως έχουν σχεδιαστεί, και τις χρησιμοποιεί προς όφελος του τομέα της νεολαίας.

2.   Στόχοι

Η παρούσα δράση έχει τους ακόλουθους στόχους:

ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων μέσω μη τυπικών και άτυπων δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας,

προώθηση της ενδυνάμωσης των νέων, της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά και της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή,

προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με την ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας,

προώθηση της ένταξης και της πολυμορφίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και των αξιών της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους νέους στην Ευρώπη.

3.   Επιλεξιμότητα

Μόνο αιτούντες που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Η διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας είναι ανοικτή στη συμμετοχή οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα που είναι εγκατεστημένος:

στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη νομική βάση (2).

4.   Προθεσμία υποβολής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η χορήγηση των διαπιστεύσεων είναι μια διαρκής διαδικασία.

Η απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης σε ένα δεδομένο έτος προϋποθέτει την προηγούμενη απόκτηση της διαπίστευσης. Για την απόκτηση της διαπίστευσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

5.   Διαδικασία επιλογής

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν σε σχέση με τα κριτήρια χορήγησης καθώς και με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής που καθορίζονται στους κανόνες εφαρμογής.

Ο εθνικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για την επιλογή θα ορίσει επιτροπή αξιολόγησης για να εποπτεύει τη διαχείριση της διαδικασίας επιλογής σε όλα τα στάδιά της. Με βάση την αξιολόγηση που διενεργούν εμπειρογνώμονες, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει έναν κατάλογο των αιτήσεων που προτείνει για επιλογή.

6.   Αναλυτικές πληροφορίες

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό την περίοδο 2021-2027 βρίσκεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX:52018PC0367

Οι λεπτομερείς όροι, κανόνες και διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση μπορούν να αναζητηθούν στους κανόνες εφαρμογής στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth

Οι κανόνες εφαρμογής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση και οι όροι συμμετοχής που διατυπώνονται σ’ αυτούς εφαρμόζονται πλήρως στην παρούσα πρόσκληση.


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.

(2)  Εκκρεμεί η έγκριση της νομικής βάσης. Στο πρόγραμμα Erasmus + 2014-2020, ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις ακόλουθες χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.