31.10.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 395/3


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ

Στήριξη για μέτρα ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) για το 2019

(2018/C 395/03)

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ — ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μέτρα ενημέρωσης βασίζεται στον άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διέπεται επίσης από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (2) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Ως μέτρο ενημέρωσης νοείται κάθε αυτοτελές και συνεκτικό σύνολο ενημερωτικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται βάσει ενιαίου προϋπολογισμού.

2.   ΣΤΟΧΟΙ, ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

2.1.   Στόχοι

Γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ΕΕ και μεταξύ όλων των πολιτών, τόσο των γεωργών όσο και εκείνων που δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία πολιτική που αφορά όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα οφέλη που παρέχει σε αυτούς πρέπει να καταδεικνύονται σαφώς.

Τα κύρια ζητήματα και μηνύματα θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τη νομική απαίτηση της Επιτροπής για την εφαρμογή μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την ΚΓΠ κατά την έννοια του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Για το ευρύ κοινό — στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω της ΚΓΠ.

Για τα ενδιαφερόμενα μέρη — στόχος είναι η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως με τους γεωργούς και άλλα μέρη που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές), ώστε αυτοί να ενημερώνουν εκτενέστερα σχετικά με την ΚΓΠ τις περιφέρειές τους και το ευρύ κοινό.

2.2.   Θεματικό πεδίο

Οι προτάσεις για μέτρα ενημέρωσης πρέπει να καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής.

Η κοινή γεωργική πολιτική είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της ΕΕ. Πρόκειται για μια σύμπραξη μεταξύ της γεωργίας και της κοινωνίας και μεταξύ της Ευρώπης και των γεωργών της. Είναι μια κοινή πολιτική για όλες τις χώρες της ΕΕ. Η ΚΓΠ έχει μια σειρά στόχων, όπως η στήριξη των γεωργών και η βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, με τη διατήρηση των αγροτικών περιοχών και των τοπίων, τη διατήρηση της βιωσιμότητας της αγροτικής οικονομίας και τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.

Έχοντας υπόψη τους στόχους αυτούς και, ειδικότερα, την αυξανόμενη έμφαση στη βιωσιμότητα της παραγωγής, στο περιβάλλον και στις αγροτικές περιοχές, οι προτάσεις για μέτρα ενημέρωσης θα πρέπει να εστιάζουν στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση μιας βιώσιμης κοινής γεωργικής πολιτικής.

2.3.   Ομάδα-στόχος

Η ομάδα-στόχος για το θεματικό πεδίο 2.2 είναι το ευρύ κοινό (ιδίως οι νέοι των αστικών περιοχών) και/ή οι γεωργοί και όσοι δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές. Η ενημέρωση σχετικά με την ΚΓΠ θα πρέπει να εστιάζει στην αντιμετώπιση των (εσφαλμένων) αντιλήψεων για την ευρωπαϊκή γεωργία, στον ρόλο της γεωργίας στην κοινωνία, καθώς και στην ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της τεράστιας συμβολής του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ στην ευρύτερη οικονομία της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

Για τους μαθητές, τους δάσκαλους και τους φοιτητές: θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των νέων και την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους σχετικά με την ΚΓΠ και τη συμβολή της σε πολλούς τομείς όπως το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, τα τρόφιμα, η υγιεινή και υψηλής ποιότητας διατροφή ως επιλογή τρόπου ζωής, σε σχέση επίσης με το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017 (3).

Για τα ενδιαφερόμενα μέρη: θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς τη συμβολή της ΚΓΠ στη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.

3.   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

Στάδια

Ημερομηνία ή ενδεικτική περίοδος

α)

Δημοσίευση της πρόσκλησης

Οκτώβριος 2018

β)

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

14 Δεκεμβρίου 2018

γ)

Περίοδος αξιολόγησης

Φεβρουάριος 2019

δ)

Ενημέρωση των αιτούντων

Απρίλιος 2019

ε)

Υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης

Ιούνιος 2019

Η χρονική διάρκεια των μέτρων ενημέρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

4.   ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση των μέτρων ενημέρωσης εκτιμάται σε 4 000 000 EUR.

Το ποσό αυτό εξαρτάται, ωστόσο, από τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2019 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή που προβλέπονται στα προσωρινά δωδεκατημόρια.

Το ποσό της επιχορήγησης θα είναι τουλάχιστον 75 000 EUR και έως 500 000 EUR.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους.

5.   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν εντός της προθεσμίας υποβολής η οποία αναφέρεται στην ενότητα 3·

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση υποβολής αιτήσεων που αναφέρεται στην ενότητα 14·

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται εγγράφως (βλέπε ενότητα 14) και χρησιμοποιούνται το έντυπο αίτησης και τα παραρτήματα που είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/·

Οι προτάσεις πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η επεξεργασία των αιτήσεων, συνιστάται στους αιτούντες να υποβάλουν την πρότασή τους στα αγγλικά.

Κάθε αιτών μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Η μη συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης.

6.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

6.1.   Επιλέξιμοι αιτούντες

Ο αιτών (και οι συνδεδεμένες οντότητές του, εάν υπάρχουν) πρέπει να είναι νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Οι οντότητες που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας μπορούν να είναι επιλέξιμοι αιτούντες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νομικές υποχρεώσεις για λογαριασμό τους, και παρέχουν εγγυήσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν τα νομικά πρόσωπα.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται μαζί με το έντυπο της αίτησης.

Φυσικά πρόσωπα, καθώς και οντότητες που έχουν συσταθεί με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση μέτρου ενημέρωσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δεν είναι επιλέξιμοι αιτούντες.

Παραδείγματα επιλέξιμων οργανισμών:

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ιδιωτικές ή δημόσιες),

δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές),

ευρωπαϊκές ενώσεις,

πανεπιστήμια,

εκπαιδευτικά ιδρύματα,

ερευνητικά κέντρα,

ιδιωτικές εταιρείες (για παράδειγμα, εταιρείες επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης).

Συνδεδεμένες οντότητες

Νομικές οντότητες που έχουν νομικό ή κεφαλαιακό δεσμό με τους αιτούντες, ο οποίος δεν περιορίζεται στο μέτρο ενημέρωσης ούτε εδραιώθηκε με μοναδικό σκοπό την υλοποίησή του (π.χ. μέλη δικτύων, ομοσπονδίες, συνδικάτα), μπορούν να λάβουν μέρος στο μέτρο ενημέρωσης ως συνδεδεμένες οντότητες και μπορούν να δηλώσουν επιλέξιμες δαπάνες, όπως ορίζεται στην ενότητα 11.1.

Ο νομικός και κεφαλαιακός δεσμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο μέτρο ενημέρωσης ούτε να εδραιώνεται με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση του μέτρου.

Ο νομικός και κεφαλαιακός δεσμός που προσδιορίζει τη σύνδεση περιλαμβάνει τρεις έννοιες:

(i)

τον έλεγχο, όπως ορίζεται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών.

Οντότητες συνδεδεμένες με δικαιούχο μπορούν, ως εκ τούτου, να είναι:

οντότητες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τον δικαιούχο (θυγατρικές επιχειρήσεις ή θυγατρικές πρώτου επιπέδου). Μπορούν επίσης να είναι οντότητες που ελέγχονται από οντότητα η οποία ελέγχεται από τον δικαιούχο (εγγονή εταιρεία ή θυγατρική δευτέρου επιπέδου) και το ίδιο ισχύει για περαιτέρω επίπεδα ελέγχου·

οντότητες που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ο δικαιούχος (μητρικές εταιρείες). Ομοίως, μπορούν να είναι οντότητες που ελέγχουν οντότητα η οποία ελέγχει τον δικαιούχο·

οντότητες που υπόκεινται στον ίδιο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο όπως ο δικαιούχος (αδελφές εταιρείες).

(ii)

τη συμμετοχή, δηλαδή ο δικαιούχος ορίζεται νόμιμα ως π.χ. δίκτυο, ομοσπονδία, ένωση όπου οι προτεινόμενες συνδεδεμένες οντότητες συμμετέχουν επίσης ή ο δικαιούχος συμμετέχει στην ίδια οντότητα (π.χ. δίκτυο, ομοσπονδία, ένωση) με τις προτεινόμενες συνδεδεμένες οντότητες.

(iii)

την ειδική περίπτωση δημόσιων οργανισμών και οντοτήτων του δημοσίου

Οι οντότητες του Δημοσίου και οι δημόσιοι οργανισμοί (οντότητες που έχουν συσταθεί με την ιδιότητα αυτή βάσει του εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς δικαίου) δεν είναι πάντοτε εύκολο να θεωρηθούν συνδεδεμένες οντότητες (π.χ. δημόσια πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα).

Η έννοια της σύνδεσης στον δημόσιο τομέα καλύπτει:

τα διάφορα επίπεδα της διοικητικής δομής σε περίπτωση αποκεντρωμένης διοίκησης (π.χ. εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά υπουργεία (στην περίπτωση χωριστών νομικών οντοτήτων) μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με το κράτος·

δημόσιο οργανισμό που έχει συσταθεί από δημόσια αρχή για διοικητικούς σκοπούς και που εποπτεύεται από τη δημόσια αρχή. Η προϋπόθεση αυτή επαληθεύεται με βάση το καταστατικό ή άλλες πράξεις για την ίδρυση του δημοσίου οργανισμού. Δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη ότι ο δημόσιος οργανισμός χρηματοδοτείται, εν όλω ή εν μέρει, από τον δημόσιο προϋπολογισμό (π.χ. εθνικά σχολεία που είναι συνδεδεμένα με το κράτος).

Οι ακόλουθες οντότητες δεν είναι συνδεδεμένες με δικαιούχο:

οι οντότητες που έχουν συνάψει σύμβαση ή σύμβαση υπεργολαβίας (προμήθεια) με τον δικαιούχο ενεργούν ως ανάδοχοι ή εξουσιοδοτούμενοι δημόσιων υπηρεσιών για τον δικαιούχο,

οι οντότητες που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τον δικαιούχο,

οι οντότητες που συνεργάζονται σε τακτική βάση με τον δικαιούχο βάσει μνημονίου συμφωνίας ή μοιράζονται ορισμένα περιουσιακά στοιχεία,

οι οντότητες που έχουν υπογράψει συμφωνία κοινοπραξίας δυνάμει της συμφωνίας επιχορήγησης,

οι οντότητες που έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας για σχέδια αδελφοποίησης.

Εάν οι συνδεδεμένες οντότητες συμμετέχουν στο μέτρο ενημέρωσης, η αίτηση πρέπει να:

προσδιορίζει τις εν λόγω συνδεδεμένες οντότητες στο έντυπο της αίτησης·

περιέχει τη γραπτή συμφωνία των συνδεδεμένων οντοτήτων·

παρέχει τα δικαιολογητικά που επιτρέπουν την επαλήθευση της συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και μη αποκλεισμού.

Για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των αιτούντων ζητούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά σχετικά με τον αιτούντα και τις συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες:

ιδιωτική οντότητα: απόσπασμα της Επίσημης Εφημερίδας, αντίγραφο του καταστατικού, απόσπασμα εγγραφής στο εμπορικό μητρώο ή στο βιβλίο σωματείων, πιστοποιητικό ΦΠΑ (εάν, όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός εμπορικού μητρώου και ο αριθμός ΦΠΑ είναι ταυτόσημοι, απαιτείται μόνο το ένα από τα δύο έγγραφα).

δημόσια οντότητα: αντίγραφο της απόφασης ή άλλου επίσημου εγγράφου σύστασης της οντότητας δημοσίου δικαίου·

οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα: έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν νομικές υποχρεώσεις για λογαριασμό τους.

Για τους Βρετανούς αιτούντες: Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ που να διασφαλίζει, ιδίως, ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο μέτρο του δυνατού, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το έργο με βάση το άρθρο ΙΙ.17 (Καταγγελία της συμφωνίας από την Επιτροπή) της συμφωνίας επιχορήγησης.

6.2.   Επιλέξιμες δραστηριότητες και περίοδος υλοποίησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Α.

Τα μέτρα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες δραστηριότητες όπως:

παραγωγή και διανομή πολυμέσων ή οπτικοακουστικού υλικού,

εκστρατείες στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

εκδηλώσεις που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και μελέτες για ζητήματα που αφορούν την ΚΓΠ.

Β.

Τα μέτρα ενημέρωσης θα πρέπει να υλοποιηθούν:

σε πολυπεριφερειακό ή εθνικό επίπεδο κράτους μέλους της ΕΕ, ή

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη).

Γ.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες:

μέτρα που απαιτούνται βάσει νόμου·

γενικές συνελεύσεις ή συνεδριάσεις προβλεπόμενες από το καταστατικό·

χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους.

Δ.

Ενδεικτική περίοδος υλοποίησης των μέτρων ενημέρωσης

Η μέγιστη διάρκεια των μέτρων ενημέρωσης είναι 12 μήνες.

Αιτήσεις για σχέδια που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές.

7.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

7.1.   Αποκλεισμός

Ο διατάκτης αποκλείει αιτούντα από τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προτάσεων όταν:

α)

ο αιτών έχει πτωχεύσει, υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, όταν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, όταν είναι σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, όταν έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή όταν βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση λόγω ανάλογης διαδικασίας προβλεπόμενης σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

β)

έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος, της χώρας του διατάκτη ή της χώρας εκτέλεσης της σύμβασης·

γ)

έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα κατά παράβαση των εφαρμοστέων νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή προτύπων δεοντολογίας του επαγγελματικού κλάδου στον οποίο ανήκει ή έχει προβεί σε τυχόν επιλήψιμη συμπεριφορά που έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική αξιοπιστία του, όταν η συμπεριφορά αυτή υποδηλώνει πρόθεση διάπραξης παραπτώματος ή βαρεία αμέλεια, και δη, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων κατά την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή της εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλογής ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης, συμφωνίας επιχορήγησης ή απόφασης επιχορήγησης·

ii)

σύναψη συμφωνίας με άλλους αιτούντες με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·

iii)

παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

iv)

απόπειρα επηρεασμού της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης·

v)

απόπειρα κτήσης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία χορήγησης·

δ)

έχει κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση ότι ο αιτών έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:

i)

απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία θεσπίστηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995·

ii)

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου (5), καθώς και δωροδοκία σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η αναθέτουσα αρχή της χώρας στην οποία ο αιτών έχει την έδρα του ή της χώρας εκτέλεσης της σύμβασης·

iii)

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου (6)·

iv)

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7)·

v)

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου (8), ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής·

vi)

παιδική εργασία ή άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9)·

ε)

διαπιστώθηκαν σοβαρές παραλείψεις του αιτούντος όσον αφορά τη συμμόρφωσή του προς βασικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση σύμβασης, συμφωνίας επιχορήγησης ή απόφασης επιχορήγησης χρηματοδοτούμενης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της ή την επιβολή κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων ή άλλων συμβατικών κυρώσεων, ή που διαπιστώθηκε κατόπιν λογιστικών ή άλλων ελέγχων ή ερευνών από διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ή το Ελεγκτικό Συνέδριο·

στ)

έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει διαπράξει παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου (10)·

ζ)

για τις περιπτώσεις σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, απάτης, δωροδοκίας, άλλων ποινικών αδικημάτων, σοβαρών παραλείψεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή παρατυπίας, ο αιτών υπόκειται στα εξής:

i)

πραγματικά περιστατικά που διαπιστώνονται στο πλαίσιο λογιστικών ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF ή την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ή στο πλαίσιο κάθε άλλης εξέτασης, λογιστικού ελέγχου ή επιθεώρησης που διενεργείται με ευθύνη διατάκτη θεσμικού οργάνου της ΕΕ, ευρωπαϊκής υπηρεσίας, οργανισμού ή φορέα της ΕΕ·

ii)

μη οριστικές διοικητικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα που έλαβε η αρμόδια εποπτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της εφαρμογής των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας·

iii)

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ή διεθνών οργανισμών·

iv)

αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης ή αποφάσεις αρμόδιας εθνικής αρχής σχετικά με την παράβαση του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου ανταγωνισμού.

v)

αποφάσεις αποκλεισμού από διατάκτη θεσμικού οργάνου της ΕΕ, ευρωπαϊκής υπηρεσίας ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ.

7.2.   Διορθωτικά μέτρα

Εάν ο αιτών δηλώσει μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που απαριθμούνται ανωτέρω (βλέπε ενότητα 7.1), θα πρέπει να αναφέρει τα μέτρα που έχει λάβει προκειμένου να διορθώσει την περίπτωση αποκλεισμού, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την αξιοπιστία του. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν π.χ. τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μέτρα που αφορούν το προσωπικό για την πρόληψη περαιτέρω επανάληψης, την αποκατάσταση της ζημίας ή την πληρωμή προστίμων. Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα οποία παρατίθενται τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί πρέπει να επισυναφθούν στο παράρτημα της δήλωσης. Αυτό δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο δ) της ενότητας 7.1.

7.3.   Απόρριψη από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Ο διατάκτης δεν παρέχει επιχορήγηση σε αιτούντα ο οποίος:

α.

εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που καθορίζονται σύμφωνα με την ενότητα 7.1·

β.

έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που απαιτούνται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ή δεν έχει παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες·

γ.

είχε προηγουμένως συμμετάσχει στη σύνταξη εγγράφων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, εφόσον αυτό συνεπάγεται ανεπανόρθωτη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τα ίδια κριτήρια αποκλεισμού ισχύουν και για τις συνδεδεμένες οντότητες.

Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν σε αιτούντες ή, κατά περίπτωση, σε συνδεδεμένες οντότητες που κρίνονται ένοχοι ψευδών δηλώσεων.

7.4.   Δικαιολογητικά

Οι αιτούντες και οι συνδεδεμένες οντότητες οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 και στο άρθρο 141 του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης το οποίο συνοδεύει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Η υποχρέωση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

i)

ο αιτών υπογράφει δήλωση στο όνομά του και για λογαριασμό των συνδεδεμένων με αυτόν οντοτήτων Ή

ii)

ο αιτών και οι συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες υπογράφουν χωριστή δήλωση στο όνομά τους.

8.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

8.1.   Χρηματοοικονομική ικανότητα

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης και να συμβάλουν στη χρηματοδότησή της. Η χρηματοοικονομική ικανότητα των αιτούντων θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση:

υπεύθυνη δήλωση και

ΕΙΤΕ

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και ισολογισμός του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο οι λογαριασμοί έχουν κλείσει·

για τις νεοσυσταθείσες οντότητες: το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να αντικαταστήσει τα προαναφερόμενα έγγραφα·

Ή

ο πίνακας που παρέχεται στο έντυπο αίτησης, συμπληρωμένος με τα σχετικά λογιστικά στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο, προκειμένου να υπολογισθούν τα ποσοστά όπως υποδεικνύεται στο έντυπο.

Βάσει των υποβληθέντων εγγράφων, εάν ο αρμόδιος διατάκτης θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική ικανότητα είναι περιορισμένη, μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες·

Εάν ο αρμόδιος διατάκτης κρίνει ότι χρηματοοικονομική ικανότητα είναι ανεπαρκής, θα απορρίψει την αίτηση.

8.2.   Επιχειρησιακή ικανότητα

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν τις επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και τα κατάλληλα προσόντα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του προτεινόμενου μέτρου ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

βιογραφικό σημείωμα ή περιγραφή των επαγγελματικών ικανοτήτων των προσώπων που θα είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για τη διαχείριση και την υλοποίηση της δράσης (συνοδευόμενα κατά περίπτωση, όπως στον τομέα της εκπαίδευσης, από κατάλογο σχετικών δημοσιεύσεων). Όσον αφορά ειδικότερα τον διαχειριστή του μέτρου ενημέρωσης, θα πρέπει να διαθέτει πείρα τουλάχιστον 5 ετών σε παρόμοια έργα·

εκθέσεις δραστηριοτήτων του οργανισμού·

κατάλογο προηγούμενων έργων και δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και συνδέονται με τον τομέα πολιτικής μιας συγκεκριμένης πρόσκλησης ή με τα μέτρα ενημέρωσης που πρόκειται να υλοποιηθούν (βλέπε έντυπο αίτησης 1: το πολύ 4 έργα/δραστηριότητες).

9.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τα μέσα και οι δραστηριότητες επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στο μέτρο ενημέρωσης θα πρέπει να διασυνδέονται και να είναι σαφή ως προς τη θεωρητική τους προσέγγιση και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός μέτρου ενημέρωσης πρέπει να επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του μέτρου.

Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης πρέπει να προσδιορίζονται τα σχετικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του μέτρου ενημέρωσης (βλέπε έντυπο αίτησης 3).

Στην πρόταση πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλογος σχετικών (ποιοτικών/ποσοτικών) δεικτών για τη μέτρηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων/επιπτώσεων του μέτρου ενημέρωσης (βλέπε έντυπο αίτησης 3).

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1.

Καταλληλότητα του μέτρου: η εκ των προτέρων ανάλυση των αναγκών και των ειδικών, μετρήσιμων, εφικτών και συναφών στόχων και ο καινοτόμος χαρακτήρας του. (25 βαθμοί· ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 12,5 βαθμοί)

2.

Αποτελεσματικότητα του μέτρου: θέματα, μηνύματα και κοινό-στόχος, λεπτομερές πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία για την εκ των υστέρων αξιολόγηση. (25 βαθμοί· ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 12,5 βαθμοί)

3.

Αποδοτικότητα του μέτρου: η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας σε σχέση με τους προτεινόμενους πόρους. (25 βαθμοί· ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 12,5 βαθμοί)

4.

Ποιότητα της διαχείρισης του έργου: η ποιότητα των διαδικασιών, η κατανομή καθηκόντων ενόψει της υλοποίησης των διαφόρων δραστηριοτήτων του προτεινόμενου μέτρου. (25 βαθμοί· ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 12,5 βαθμοί)

Η μέγιστη βαθμολογία για την ποιότητα της πρότασης είναι 100 βαθμοί. Η απαιτούμενη ελάχιστη συνολική βαθμολογία είναι 60 βαθμοί και απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία 50 % για κάθε κριτήριο.

10.   ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Σε περίπτωση έγκρισης επιχορήγησης από την Επιτροπή, η συμφωνία επιχορήγησης, που εκφράζεται σε ευρώ και περιγράφει τους όρους και το ύψος της χρηματοδότησης, αποστέλλεται στον αιτούντα, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επισημοποίησης της συμφωνίας των μερών.

Τα δύο αντίγραφα της αρχικής συμφωνίας πρέπει να υπογραφούν πρώτα από τον δικαιούχο και να επιστραφούν αμέσως στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα υπογράψει τελευταία.

Επισημαίνεται ότι η παροχή επιχορήγησης δεν θεμελιώνει δικαίωμα για τα επόμενα έτη.

11.   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1.   Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

να έχουν πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο·

να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μέτρου ενημέρωσης, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν τελικές εκθέσεις και πιστοποιητικά ελέγχου· Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών θα αρχίσει όπως ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Εάν ένας δικαιούχος μπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης του μέτρου ενημέρωσης πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μπορεί να αρχίσει πριν από την εν λόγω υπογραφή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η περίοδος επιλεξιμότητας να αρχίζει πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης.

να εμφαίνονται στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό·

να είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του μέτρου ενημέρωσης που αποτελεί αντικείμενο της επιχορήγησης·

να είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως δε να είναι καταχωρισμένες στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου και να προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος και σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του δικαιούχου·

να συνάδουν με τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής και κοινωνικής νομοθεσίας·

να είναι εύλογες, δικαιολογημένες και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά την οικονομία και την αποδοτικότητα.

Οι εσωτερικές διαδικασίες λογιστικής και ελέγχου του δικαιούχου πρέπει να επιτρέπουν την άμεση αντιπαραβολή των δαπανών και εσόδων που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του μέτρου ενημέρωσης με τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις και δικαιολογητικά.

Τα ίδια κριτήρια ισχύουν για τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι συνδεδεμένες οντότητες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να είναι είτε άμεσες είτε έμμεσες.

11.1.1.   Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες

Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες του μέτρου ενημέρωσης είναι οι δαπάνες οι οποίες:

τηρουμένων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται ανωτέρω, μπορούν να χαρακτηριστούν ως ειδικές δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την υλοποίηση μέτρου ενημέρωσης και δυνάμενες να καταλογιστούν άμεσα σε αυτό, όπως:

α)

οι δαπάνες προσωπικού το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας που έχει συνάψει με τον δικαιούχο ή ισοδύναμης πράξης διορισμού και είναι επιφορτισμένο με την υλοποίηση του μέτρου ενημέρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες είναι σύμφωνες με τη συνήθη πολιτική του δικαιούχου σχετικά με τις αποδοχές.

Οι εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνουν τους πραγματικούς μισθούς συν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις λοιπές νόμιμες δαπάνες που εντάσσονται στις αποδοχές. Οι δαπάνες αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων, ανεξάρτητα από τη φύση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται με συνεπή τρόπο κάθε φορά που απαιτείται το ίδιο είδος εργασίας ή εμπειρογνωσίας, ανεξάρτητα από την πηγή της χρησιμοποιούμενης χρηματοδότησης.

Οι δαπάνες για φυσικά πρόσωπα τα οποία εργάζονται βάσει σύμβασης που έχουν συνάψει με τον δικαιούχο, διαφορετικής από τη σύμβαση εργασίας, ή τα οποία αποσπώνται στον δικαιούχο από τρίτο μέρος έναντι πληρωμής, επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στις δαπάνες προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

i)

το πρόσωπο εργάζεται υπό συνθήκες παρόμοιες με εκείνες ενός υπαλλήλου (ιδίως όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, τα καθήκοντα που εκτελούνται και τις εγκαταστάσεις στις οποίες εκτελούνται)·

ii)

το προϊόν της εργασίας ανήκει στον δικαιούχο (εκτός εάν κατ' εξαίρεση έχει συμφωνηθεί άλλως)· και

iii)

οι δαπάνες δεν διαφέρουν σημαντικά από τις δαπάνες για προσωπικό που εκτελεί παρόμοια καθήκοντα βάσει σύμβασης εργασίας που έχει συνάψει με τον δικαιούχο·

Οι συνιστώμενες μέθοδοι υπολογισμού των άμεσων δαπανών προσωπικού παρέχονται σε προσάρτημα.

β)

τα οδοιπορικά και συναφή έξοδα διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες είναι σύμφωνες με τις συνήθεις πρακτικές του δικαιούχου όσον αφορά τα ταξίδια·

γ)

οι δαπάνες εκμίσθωσης εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού·

δ)

οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις υπεργολαβίας, εφόσον πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις σχετικά με την υπεργολαβία, όπως προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης·

ε)

οι δαπάνες που απορρέουν απευθείας από απαιτήσεις της συμφωνίας (διάδοση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση του μέτρου ενημέρωσης, λογιστικοί έλεγχοι, μεταφράσεις, αναπαραγωγή εγγράφων), συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης των οικονομικών εγγυήσεων που έχουν ζητηθεί, εφόσον οι αντίστοιχες υπηρεσίες αγοράζονται σύμφωνα με τους κανόνες για τις συμβάσεις υλοποίησης οι οποίοι προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης·

στ)

δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο δικαιούχος, ιδίως ο φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), εφόσον περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες, εκτός εάν η συμφωνία επιχορήγησης ορίζει άλλως.

11.1.2.   Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα)

Ως έμμεσες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του μέτρου ενημέρωσης και δεν μπορούν, επομένως, να καταλογιστούν άμεσα σε αυτό.

Κατ' αποκοπή ποσό 7 % των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών του μέτρου ενημέρωσης είναι επιλέξιμο ως έμμεσες δαπάνες που αντιπροσωπεύουν τις γενικές διοικητικές δαπάνες του δικαιούχου, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν καταλογιστέες στο μέτρο ενημέρωσης.

Οι έμμεσες δαπάνες δεν μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες που εγγράφονται σε άλλο τίτλο του προϋπολογισμού.

Εφιστάται η προσοχή των αιτούντων στο γεγονός ότι αν λαμβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή της Ευρατόμ, δεν μπορούν να δηλώνουν έμμεσες δαπάνες για την (τις) περίοδο(-ους) που καλύπτεται(-ονται) από την επιχορήγηση λειτουργίας, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει καμία από τις δαπάνες του μέτρου ενημέρωσης.

Για να αποδείξει το ανωτέρω, ο δικαιούχος θα πρέπει καταρχήν:

α.

να χρησιμοποιήσει αναλυτική κοστολόγηση η οποία να επιτρέπει τον διαχωρισμό όλων των δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) που σχετίζονται με την επιχορήγηση λειτουργίας και την επιχορήγηση για το μέτρο ενημέρωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αξιόπιστους λογιστικούς κωδικούς και κλείδες κατανομής ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη, αντικειμενική και ρεαλιστική κατανομή των δαπανών.

β.

να καταχωρίσει χωριστά:

όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τις επιχορηγήσεις λειτουργίας (δηλαδή, δαπάνες προσωπικού, γενικά τρέχοντα έξοδα και άλλες λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με το τμήμα των συνήθων ετήσιων δραστηριοτήτων του) και

όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τις επιχορηγήσεις για το μέτρο ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών έμμεσων δαπανών που συνδέονται με το μέτρο ενημέρωσης).

Εάν η επιχορήγηση λειτουργίας καλύπτει ολόκληρη τη συνήθη ετήσια δραστηριότητα και τον προϋπολογισμό του δικαιούχου, ο δικαιούχος δεν δικαιούται επιστροφή τυχόν έμμεσων δαπανών στο πλαίσιο της επιχορήγησης για το μέτρο ενημέρωσης.

11.2.   Μη επιλέξιμες δαπάνες

α)

απόδοση κεφαλαίου και μερίσματα που καταβάλλονται από δικαιούχο·

β)

χρέη και δαπάνες εξυπηρέτησης χρεών·

γ)

προβλέψεις για ζημίες ή χρέη·

δ)

χρεωστικοί τόκοι·

ε)

επισφαλείς απαιτήσεις·

στ)

συναλλαγματικές απώλειες·

ζ)

έξοδα εμβασμάτων της Επιτροπής τα οποία χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου·

η)

δαπάνες που έχουν δηλωθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο άλλου μέτρου ενημέρωσης που λαμβάνει επιχορήγηση χρηματοδοτούμενη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Στις εν λόγω επιχορηγήσεις περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις που έχουν χορηγηθεί από κράτος μέλος και χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλους φορείς εκτός της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι που λαμβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή της Ευρατόμ δεν μπορούν να δηλώνουν έμμεσες δαπάνες για την (τις) περίοδο(-ους) που καλύπτεται(-ονται) από την επιχορήγηση λειτουργίας, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει καμία από τις δαπάνες του μέτρου ενημέρωσης.

θ)

συνεισφορές σε είδος από τρίτους·

ι)

υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες·

ια)

εκπεστέος ΦΠΑ·

ιβ)

αγορά εξοπλισμού.

11.3.   Μορφές της επιχορήγησης

11.3.1.   Επιστροφή δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν

Η επιχορήγηση θα προσδιοριστεί με την εφαρμογή μέγιστου ποσοστού συγχρηματοδότησης 60 % στις επιλέξιμες δαπάνες που θα έχουν όντως πραγματοποιηθεί και δηλωθεί από τον δικαιούχο και από τις συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες.

11.3.2.   Κατ' αποκοπή ποσό

Κατ' αποκοπή ποσό 7 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για την κάλυψη έμμεσων δαπανών, που αντιπροσωπεύουν τις γενικές διοικητικές δαπάνες του δικαιούχου, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν καταλογιστέες στο μέτρο ενημέρωσης. Το κατ' αποκοπή ποσό θα καταβληθεί κατόπιν αποδοχής των δαπανών με βάση τις οποίες υπολογίστηκε.

Προϋποθέσεις συμμόρφωσης των συνήθων πρακτικών κοστολόγησης του δικαιούχου:

Ο δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πρακτικές κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση των επιλέξιμων δαπανών πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι πρακτικές κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται πρέπει να αποτελούν τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του δικαιούχου. Ο δικαιούχος πρέπει να εφαρμόζει τις εν λόγω πρακτικές κατά τρόπο συνεκτικό, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης (χρηματοδότηση της ΕΕ ή άλλη)·

β)

οι δαπάνες που δηλώνονται συμφωνούν απευθείας με τα ποσά που έχουν καταχωρισθεί στους γενικούς λογαριασμούς του· και

γ)

οι κατηγορίες δαπανών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των δαπανών που δηλώνονται δεν περιλαμβάνουν μη επιλέξιμες δαπάνες ή δαπάνες που καλύπτονται ήδη από άλλες μορφές επιχορήγησης.

11.4.   Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του μέτρου ενημέρωσης πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης. Τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα.

Ο προϋπολογισμός πρέπει να καταρτίζεται σε ευρώ.

Οι αιτούντες των οποίων οι δαπάνες δεν θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συναλλαγματική ισοτιμία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον ιστότοπο Infor-euro στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Ο αιτών πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του μέτρου ενημέρωσης δεν παρέχονται εξολοκλήρου από την επιχορήγηση της ΕΕ.

Η συγχρηματοδότηση του μέτρου ενημέρωσης μπορεί να λάβει τη μορφή:

ιδίων πόρων του δικαιούχου,

εσόδων που προκύπτουν από το μέτρο ενημέρωσης,

οικονομικών συνεισφορών από τρίτους.

Η συνολική συγχρηματοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει επίσης συνεισφορές σε είδος από τρίτους, δηλαδή μη χρηματοοικονομικούς πόρους τους οποίους τρίτα μέρη θέτουν δωρεάν στη διάθεση του δικαιούχου. Οι αντίστοιχες δαπάνες τρίτων μερών δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της επιχορήγησης, π.χ. εθελοντική εργασία, δωρεάν διάθεση αίθουσας συνεδριάσεων κ.λπ.

Η αξία της συνεισφοράς σε είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει:

είτε τα πραγματικά έξοδα, δεόντως τεκμηριωμένα με λογιστικά παραστατικά·

είτε, ελλείψει παραστατικών, τις εν γένει αποδεκτές δαπάνες στην αντίστοιχη αγορά.

Οι συνεισφορές σε είδος παρουσιάζονται χωριστά στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, προκειμένου να φαίνονται οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για το μέτρο ενημέρωσης. Η μοναδιαία αξία τους υπολογίζεται στον προσωρινό προϋπολογισμό και δεν επιδέχεται περαιτέρω μεταβολές.

Οι συνεισφορές σε είδος συμμορφώνονται προς τους εθνικούς κανόνες φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης.

11.5.   Υπολογισμός του τελικού ποσού της επιχορήγησης

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται από την Επιτροπή κατά τον χρόνο της τελικής πληρωμής. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 1 — Εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής στις επιλέξιμες δαπάνες και πρόσθεση της κατ' αποκοπή συνεισφοράς

Το ποσό του σταδίου 1 προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής που προσδιορίζεται στην ενότητα 11.3.1 στις επιλέξιμες δαπάνες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και την πρόσθεση της κατ' αποκοπή συνεισφοράς σύμφωνα με την ενότητα 11.3.2.

Στάδιο 2 — Περιορισμός στο ανώτατο ποσό της επιχορήγησης

Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο από την Επιτροπή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης όπως ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης. Εάν το ποσό που προκύπτει από το στάδιο 1 είναι υψηλότερο από το εν λόγω ανώτατο ποσό, το τελικό ποσό της επιχορήγησης θα περιορίζεται στο ανώτατο ποσό.

Στάδιο 3 — Μείωση βάσει του κανόνα περί μη αποκόμισης κέρδους

Ως «κέρδος» νοείται το πλεόνασμα του ποσού που προκύπτει από τα στάδια 1 και 2, συν το σύνολο των εσόδων του μέτρου ενημέρωσης, επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του μέτρου ενημέρωσης.

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες του μέτρου ενημέρωσης είναι οι ενοποιημένες συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Τα συνολικά έσοδα του μέτρου ενημέρωσης είναι τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα που βεβαιώνονται, δημιουργούνται ή επιβεβαιώνονται κατά την ημερομηνία σύνταξης της αίτησης πληρωμής του υπολοίπου από τον δικαιούχο.

Ως έσοδα θεωρούνται τα ακόλουθα:

α)

έσοδα που προκύπτουν από το μέτρο ενημέρωσης·

Εάν υπάρχει κέρδος, θα αφαιρείται κατ' αναλογία προς το τελικό ποσοστό επιστροφής των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών του μέτρου ενημέρωσης που εγκρίνονται από την Επιτροπή

Στάδιο 4 — Μείωση λόγω πλημμελούς υλοποίησης ή αθέτησης άλλων υποχρεώσεων

Η Επιτροπή μπορεί να μειώσει το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης εάν το μέτρο ενημέρωσης δεν έχει υλοποιηθεί δεόντως (ήτοι εάν δεν έχει υλοποιηθεί ή έχει υλοποιηθεί πλημμελώς, εν μέρει ή καθυστερημένα) ή σε περίπτωση αθέτησης άλλης υποχρέωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Το ποσό της μείωσης θα είναι ανάλογο με τον βαθμό πλημμελούς υλοποίησης του μέτρου ενημέρωσης ή με τη σοβαρότητα της αθέτησης.

11.6.   Υποβολή εκθέσεων και ρυθμίσεις πληρωμής

11.6.1.   Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της συμφωνίας επιχορήγησης (π.χ. προθεσμίες πληρωμής, ανώτατα όρια κ.λπ.). Η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από τα έγγραφα που παρατίθενται κατωτέρω και περιγράφονται αναλυτικά στη συμφωνία επιχορήγησης:

Αίτηση πληρωμής

Συνοδευτικά έγγραφα

Πληρωμή του υπολοίπου

 

Η Επιτροπή θα καθορίσει το ποσό της πληρωμής αυτής με βάση τον υπολογισμό του τελικού ποσού της επιχορήγησης (βλέπε ενότητα 11.5 ανωτέρω).

α)

τελική τεχνική έκθεση·

β)

τελική οικονομική κατάσταση·

11.7.   Λοιποί χρηματοδοτικοί όροι

α)   Μη σωρευτική χορήγηση και αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Κάθε μέτρο ενημέρωσης μπορεί να λάβει μόνο μία επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ίδιες δαπάνες να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης Για να διασφαλιστεί αυτό, οι αιτούντες αναφέρουν στην αίτηση επιχορήγησης τις πηγές και τα ποσά της χρηματοδότησης που έχουν λάβει ή ζητήσει από την Ένωση για το ίδιο μέτρο ενημέρωσης ή για μέρος του μέτρου ενημέρωσης, ή για τη λειτουργία (του αιτούντα) κατά το ίδιο οικονομικό έτος, καθώς και κάθε άλλη χρηματοδότηση που έχουν λάβει ή ζητήσει για το ίδιο μέτρο ενημέρωσης.

β)   Μη αναδρομικότητα

Δεν επιτρέπεται η αναδρομική επιχορήγηση μέτρων ενημέρωσης που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Επιχορήγηση για μέτρο ενημέρωσης του οποίου η υλοποίηση έχει ήδη αρχίσει παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις που ο αιτών μπορεί να αποδείξει στην αίτηση επιχορήγησης την ανάγκη έναρξης του μέτρου ενημέρωσης πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης.

γ)   Συμβάσεις υλοποίησης/υπεργολαβία

Εάν για την υλοποίηση του μέτρου ενημέρωσης απαιτείται η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων (συμβάσεων υλοποίησης), ο δικαιούχος πρέπει να αναθέτει τη σύμβαση στην προσφορά που παρέχει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής ή τη χαμηλότερη τιμή (κατά περίπτωση), αποφεύγοντας συγκρούσεις συμφερόντων.

Στην περίπτωση συμβάσεων υλοποίησης που υπερβαίνουν τις 60 000 EUR, ο δικαιούχος πρέπει να τηρεί τους πρόσθετους κανόνες που αναφέρονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που προσαρτάται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Ο δικαιούχος αναμένεται να τεκμηριώνει σαφώς τη διαδικασία υποβολής προσφορών και να διατηρεί τον φάκελο τεκμηρίωσης σε περίπτωση ελέγχου.

Οι οντότητες που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) ή ως αναθέτουσες οντότητες κατά την έννοια της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αναθέτουν σε υπεργολάβους καθήκοντα τα οποία αποτελούν μέρος του μέτρου ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, πέραν των προαναφερόμενων προϋποθέσεων της βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής και της απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων, πληρούνται επίσης οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η υπεργολαβική ανάθεση δεν καλύπτει κύρια καθήκοντα του μέτρου ενημέρωσης·

β)

η προσφυγή σε υπεργολαβική ανάθεση δικαιολογείται από τη φύση του μέτρου ενημέρωσης και από τις ανάγκες υλοποίησής του·

γ)

οι εκτιμώμενες δαπάνες της υπεργολαβικής ανάθεσης προσδιορίζονται σαφώς στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό·

δ)

η προσφυγή σε υπεργολαβική ανάθεση, εφόσον δεν προβλέπεται στην περιγραφή του μέτρου ενημέρωσης, κοινοποιείται από τον δικαιούχο και εγκρίνεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει έγκριση:

i)

πριν από την προσφυγή σε υπεργολαβική ανάθεση, εφόσον οι δικαιούχοι ζητήσουν τροποποίηση·

ii)

μετά την προσφυγή σε υπεργολαβική ανάθεση εφόσον αυτή:

αιτιολογείται ειδικά στην τελική τεχνική έκθεση και

δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις της συμφωνίας επιχορήγησης οι οποίες θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την απόφαση επιχορήγησης ή θα παραβίαζαν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων·

ε)

οι δικαιούχοι διασφαλίζουν ότι ορισμένες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, οι οποίες απαριθμούνται στη συμφωνία επιχορήγησης (π.χ. προβολή, εμπιστευτικότητα κ.λπ.), ισχύουν και για τους υπεργολάβους.

δ)   Οικονομική στήριξη σε τρίτα μέρη

Οι αιτήσεις μπορεί να μην προβλέπουν την παροχή οικονομικής στήριξης σε τρίτα μέρη.

12.   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

12.1.   Από τους δικαιούχους

Οι δικαιούχοι πρέπει να μνημονεύουν ρητώς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις δημοσιεύσεις ή σε σχέση με δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιείται η επιχορήγηση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαιούχοι οφείλουν να καθιστούν εμφανή το όνομα και το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλες τις δημοσιεύσεις, τις αφίσες, τα προγράμματα και τα λοιπά προϊόντα που προκύπτουν από το συγχρηματοδοτούμενο έργο.

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιμοποιούν το κείμενο, το λογότυπο και τη δήλωση αποποίησης ευθυνών που είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Εάν η εν λόγω απαίτηση δεν τηρηθεί πλήρως, η επιχορήγηση του δικαιούχου μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης.

12.2.   Από την Επιτροπή

Με εξαίρεση τις υποτροφίες που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και άλλες μορφές άμεσης στήριξης που καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις επιχορηγήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους δημοσιεύονται στον ιστότοπο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του οικονομικού έτους κατά το οποίο χορηγήθηκαν οι επιχορηγήσεις.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύει τις ακόλουθες πληροφορίες:

την επωνυμία του δικαιούχου,

τη διεύθυνση του δικαιούχου όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την περιφέρεια όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, όπως αυτή ορίζεται στο επίπεδο NUTS 2, εάν διαμένει στην ΕΕ, ή την ισοδύναμη μονάδα διοικητικής διαίρεσης εάν διαμένει εκτός ΕΕ·

το αντικείμενο της επιχορήγησης·

το ποσό που χορηγήθηκε.

Έπειτα από τεκμηριωμένο και δεόντως αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου, η υποχρέωση δημοσίευσης αίρεται, εάν η εν λόγω κοινοποίηση απειλεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ενδιαφερόμενων προσώπων που προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτει τα εμπορικά συμφέροντα των δικαιούχων.

13.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η απάντηση σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει την καταγραφή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως όνομα, διεύθυνση και βιογραφικό σημείωμα). Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (13). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ερωτήσεις και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται και είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Μονάδα R5.

Η Επιτροπή μπορεί να καταχωρίζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού σε περίπτωση που ο δικαιούχος βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 και στο άρθρο 141 του δημοσιονομικού κανονισμού (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τη δήλωση περί απορρήτου στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).

14.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Καμία τροποποίηση της αίτησης δεν επιτρέπεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής. Ωστόσο, εάν παρουσιαστεί ανάγκη για διευκρίνιση ορισμένων πτυχών ή για διόρθωση σφαλμάτων εκ παραδρομής, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνήσει με τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η προθεσμία για την υποβολή των ερωτήσεων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2018.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν εγγράφως για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

Υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με το σωστό έντυπο, δεόντως συμπληρωμένο και με αναγραφή της ημερομηνίας. Πρέπει να υπογραφούν από το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για την ανάληψη νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων για λογαριασμό του αιτούντος οργανισμού.

Ανάλογα με την περίπτωση, όλες οι πρόσθετες πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες από τον αιτούντα μπορούν να συμπεριληφθούν σε ξεχωριστά φύλλα.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission Unit AGRI. B.1

Call for proposals 2018/C 395/03

To the attention of Head of Unit

L130 4/053

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

ταχυδρομικώς, με αποδεικτικό στοιχείο την ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας·

με υπηρεσία ταχυμεταφορών, με αποδεικτικό στοιχείο την ημερομηνία της απόδειξης παραλαβής από την εταιρεία ταχυμεταφορών·

αυτοπροσώπως, με αποδεικτικό στοιχείο την ημερομηνία παραλαβής, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Hand delivery/Express mail:

European Commission

Central Mail Service

Avenue du Bourget, no 1/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Για τη βεβαίωση της υποβολής πρέπει να χορηγείται απόδειξη παραλαβής η οποία υπογράφεται και χρονολογείται από τον υπάλληλο της κεντρικής ταχυδρομικής υπηρεσίας της Επιτροπής στον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση. Η υπηρεσία είναι ανοικτή από τις 8:00 έως τις 17:00 από την Δευτέρα έως την Πέμπτη, και από τις 8:00 έως τις 16:00 την Παρασκευή. Η υπηρεσία είναι κλειστή το Σάββατο, την Κυριακή και στις αργίες της Επιτροπής.

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

Εκτός από την υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή, ο αιτών καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικό αντίγραφο της πρότασης και όλων των παραρτημάτων της σε CD-ROM ή κλειδί USB, στον ίδιο φάκελο με την έντυπη έκδοση. Η έντυπη μορφή τους υπερισχύει. Το παραδεκτό των αιτήσεων θα αξιολογείται με βάση την υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή.

Επικοινωνία

Σημείο επαφής για τυχόν ερωτήσεις: agri-grants@ec.europa.eu

Οι συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις θα δημοσιευθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Παραρτήματα

Έντυπο αίτησης με τους πίνακες προϋπολογισμού (και τον κατάλογο των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν) είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πρότυπο οικονομικής και τεχνικής έκθεσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Έντυπο νομικής οντότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Έντυπο οικονομικών στοιχείων είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(2)  ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19

(5)  ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54.

(6)  ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42.

(7)  ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.

(8)  ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3.

(9)  ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(11)  Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

(12)  Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

(13)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.