29.10.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 391/1


Προκήρυξη θέσης CONS/AD/142/18

(2018/C 391 A/01)

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία (JUR)

Τόπος εργασίας

Βρυξέλλες

Ονομασία θέσης

Νομικός Σύμβουλος του Συμβουλίου — Γενικός Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

AD 15

Απαιτούμενη εξουσιοδότηση ασφαλείας

Απόρρητο ΕΕ (EU SECRET)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

26 Νοεμβρίου 2018

Ποιοι είμαστε

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο) και τα προπαρασκευαστικά όργανά τους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στα μέλη και τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους, μεταξύ άλλων νομικές και πολιτικές συμβουλές και υποστήριξη για τον συντονισμό με τα άλλα θεσμικά όργανα, την επεξεργασία συμβιβασμών, την κατάρτιση σχεδίων κειμένων, καθώς και όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την καλή προετοιμασία και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου.

Η Νομική Υπηρεσία είναι ο νομικός σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά όργανά του, την Προεδρία και τη ΓΓΣ, προκειμένου να διασφαλίζονται η νομιμότητα και η ποιότητα κατά τη σύνταξη των πράξεων. Σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Συμβουλίου, συμβάλλει στην εξεύρεση νομικά ορθών και πολιτικά αποδεκτών λύσεων, ακολουθώντας δημιουργική προσέγγιση όταν χρειάζεται. Για τον σκοπό αυτό, γνωμοδοτεί με πλήρη αμεροληψία, προφορικώς ή γραπτώς, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου ή αυτεπαγγέλτως, για οποιοδήποτε ζήτημα νομικής φύσεως. Η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο στις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης. Η Νομική Υπηρεσία έχει ως πάγιο στόχο να παρέχει εγκαίρως συμβολές διακρινόμενες από απαρέγκλιτη τήρηση του δικαίου, αμεροληψία και σαφήνεια.

Η Νομική Υπηρεσία αποτελείται από έξι θεματικές διευθύνσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης, καθώς και μια διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για την ποιότητα της νομοθεσίας.

Τι αναζητούμε

Η ΓΓΣ προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας, Νομικό Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Πρόκειται για θέση γεμάτη προκλήσεις σε ένα πολυπολιτισμικό και πολιτικά περίπλοκο περιβάλλον. Αναζητούμε νομικό με επαγγελματική πείρα σε πολύ υψηλό επίπεδο και ισχυρό πολιτικό αισθητήριο. Ο/η υποψήφιος/α (εφεξής: υποψήφιος) θα πρέπει επίσης να έχει πείρα σε ανώτερη διευθυντική θέση στο νομικό πεδίο. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές στο υψηλότερο επίπεδο, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος, στην Προεδρία και το Συμβούλιο, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΠΕΣ) και στον Γενικό Γραμματέα. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμορφώνει άριστες σχέσεις και να εξασφαλίζει την επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές σε όλα τα επίπεδα.

Δεδομένου ότι η ΓΓΣ ενθαρρύνει τη δημιουργία νοοτροπίας κινητικότητας των διευθυντικών στελεχών της, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν ευρεία πείρα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άτομα πρόθυμα και ικανά να εργαστούν σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας κατά τη σταδιοδρομία τους στη ΓΓΣ.

Τα διευθυντικά στελέχη της ΓΓΣ αναμένεται να συμβουλεύουν την ιεραρχία τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να διοικούν το προσωπικό τους και να εκπροσωπούν τον οργανισμό. Αυτές οι προσδοκίες περιγράφονται αναλυτικότερα στο οριζόντιο προφίλ των διευθυντικών στελεχών στη ΓΓΣ, που περιέχεται στο παράρτημα I.

Γενικός στόχος της θέσης

Να παρέχει νομικές συμβουλές υψηλού επιπέδου, προφορικώς ή γραπτώς, στους τομείς αρμοδιότητας της υπηρεσίας

Να ηγείται της Γενικής Διεύθυνσής του, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα

Καθήκοντα

Να παρέχει συμβουλές υψηλού επιπέδου και γραπτές ή προφορικές γνώμες σε υψηλό επίπεδο σχετικά με νομικά και θεσμικά ζητήματα, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, το Συμβούλιο, την εκ περιτροπής Προεδρία και, όπου αρμόζει, στον ΠΕΣ σχετικά με όλες τις πτυχές των φακέλων, με σκοπό να συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων, οι οποίες θα είναι νομικά ορθές και αποδεκτές για την ενδιαφερόμενη αρχή

Να διασφαλίζει ότι τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της Νομικής Υπηρεσίας ενδιαφέρονται για την εργασία τους και είναι προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων τους

Να διαχειρίζεται και να συντονίζει τις εργασίες των Διευθύνσεων σε συνεργασία με τους Διευθυντές

Να χαράσσει και να υλοποιεί τη στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης

Να καθορίζει τους στόχους της Γενικής Διεύθυνσης και να εξασφαλίζει την επίτευξή τους, τηρώντας τις προθεσμίες και τα πρότυπα ποιότητας που προβλέπονται

Να συμβάλλει στην ευρύτερη οργανωτική διαχείριση και ανάπτυξη στη ΓΓΣ μέσω διαφόρων διαύλων

Να εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή τόσο εντός της ΓΓΣ όσο και εκτός αυτής, ιδίως στις σχέσεις της με την εκ περιτροπής Προεδρία, καθώς και στις σχέσεις της με τα άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς

Να καλλιεργεί νοοτροπία αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο εντός της υπηρεσίας όσο και με άλλες υπηρεσίες της ΓΓΣ και να προάγει τον προσανατολισμό της υπηρεσίας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός της Γενικής Διεύθυνσης

Να επικουρεί και να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο σε διαφορές και, όπου αρμόζει, να τα εκπροσωπεί σε υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ

Εργασιακό περιβάλλον

Τόπος εργασίας: Βρυξέλλες, κτίριο Justus Lipsius

Ειδικές δεξιότητες

Επαγγελματικές δεξιότητες

Δεδομένου ότι η γαλλική και η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για την επικοινωνία εντός της ΓΓΣ και με τα άλλα θεσμικά όργανα, απαιτείται άριστη γνώση μίας από τις δύο γλώσσες και καλή γνώση της άλλης γλώσσας. Η γνώση άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

Άρτια γνώση του δικαίου της ΕΕ (βασική δεξιότητα)

Άρτια γνώση της λειτουργίας και των διαδικασιών της ΕΕ

Γνώση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και των διαδικασιών που εφαρμόζουν για τη λήψη αποφάσεων

Καλή ικανότητα λήψης αποφάσεων, ορθή κρίση σε κρίσιμες καταστάσεις, καθώς και ικανότητες εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων

Εκτέλεση καθηκόντων και επίτευξη αποτελεσμάτων

Καθορισμός υψηλών προδιαγραφών για την ποιότητα της εργασίας (βασική δεξιότητα)

Προσωπικότητα

Ικανότητα και προθυμία διαμόρφωσης δημιουργικών και αποτελεσματικών λύσεων

Υψηλό αίσθημα ευθύνης

Ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος, των προτεραιοτήτων και των μεθόδων εργασίας

Διαπροσωπικές δεξιότητες

Ισχυρό πολιτικό αισθητήριο, άριστες ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασης και διαπραγμάτευσης

Ικανότητα διαμόρφωσης εργασιακών σχέσεων εμπιστοσύνης με υψηλού επιπέδου εκπροσώπους εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών

Ικανότητα διαχείρισης και δραστηριοποίησης μεγάλων πολυπολιτισμικών, πολυτομεακών ομάδων

Διοικητικές ικανότητες

Ικανότητα ανταπόκρισης στις προσδοκίες που τίθενται για τα διευθυντικά στελέχη στο προφίλ στελεχών της ΓΓΣ

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Τα άτομα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία κατά την υποβολή της αίτησης:

α)   Γενικοί όροι

Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων

Να έχουν εκπληρώσει τις τυχόν εκ του νόμου ορισθείσες στρατολογικές υποχρεώσεις τους

β)   Ειδικοί όροι

Να κατέχουν υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής που να παρέχει πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές νομικής ή ισοδύναμο επαγγελματικό προσόν (1)

Να έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια επαγγελματικής πείρας στην παροχή νομικών συμβουλών με πολύ υψηλό επίπεδο ευθύνης

Να έχουν σημαντική διευθυντική πείρα, από την οποία τουλάχιστον 3 έτη σε καθήκοντα ανώτερου στελέχους στο νομικό πεδίο

Παρατηρήσεις

Η ΓΓΣ εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών (βλ. παράρτημα II) και δέχεται ευχαρίστως αιτήσεις όλων των υποψηφίων που διαθέτουν τα σχετικά προσόντα, προερχόμενων από κάθε υπόβαθρο και με τη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική διασπορά ανά τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για την προώθηση της ισότητας των φύλων, η ΓΓΣ ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από γυναίκες, οι οποίες επί του παρόντος υποεκπροσωπούνται στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί επίσης να παρέχει βοήθεια σε υποψηφίους με αναπηρία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης. Στον χώρο εργασίας μπορούν να γίνουν εύλογες προσαρμογές για μέλη του προσωπικού με αναπηρία.

Η ΓΓΣ παρέχει επίσης πολλές δυνατότητες για τον συνδυασμό της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική ισότητας ευκαιριών στη ΓΓΣ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Ίσων Ευκαιριών (egalite-des-chances@consilium.europa.eu).

Η θέση απαιτεί εξουσιοδότηση ασφαλείας που επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα (επίπεδο EU SECRET). Τα άτομα που υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση πρέπει να είναι έτοιμα να υποβληθούν σε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (2). Ο διορισμός στη θέση αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον το άτομο που θα επιλεγεί διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό εξουσιοδότησης ασφαλείας. Σε υποψήφιο χωρίς εξουσιοδότηση ασφαλείας προσφέρεται σύμβαση ορισμένου χρόνου έως ότου ληφθούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξουσιοδότησης ασφαλείας.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών της ΓΓΣ, εφόσον απαιτείται.

Η παρούσα θέση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανώτερη διευθυντική θέση).

Η παρούσα θέση δημοσιεύθηκε επίσης σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την επιλογή του επιτυχόντος υποψηφίου η Διορίζουσα Αρχή επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή επιλογής. Η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα επικουρείται από κέντρο αξιολόγησης. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από το κέντρο αξιολόγησης παύουν να ισχύουν δύο έτη μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης των σχετικών ασκήσεων ή με τη λήξη της σύμβασης-πλαισίου μεταξύ της ΓΓΣ και του εν λόγω κέντρου αξιολόγησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι η προγενέστερη.

Η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής αρχικά θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει τα προσόντα, την πείρα και το ενδιαφέρον όλων των υποψηφίων, βάσει των αιτήσεών τους. Βάσει αυτής της συγκριτικής αξιολόγησης, η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα καταρτίσει έναν πρώτο κατάλογο με τους υποψηφίους τους οποίους θεωρεί καταλληλότερους, τους οποίους θα· καλέσει στην πρώτη συνέντευξη. Επειδή αυτή η πρώτη επιλογή βασίζεται σε συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της θέσης δεν εγγυάται πρόσκληση στην πρώτη συνέντευξη. Μεταξύ των υποψηφίων που θα κληθούν στη συνέντευξη, η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα προεπιλέξει τα άτομα που θα περάσουν από κέντρο αξιολόγησης αποτελούμενο από εξωτερικούς συμβούλους προσλήψεων και από δεύτερη συνέντευξη με τη συμβουλευτική επιτροπή επιλογής.

Το προσωρινό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής έχει ως εξής:

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις συνεντεύξεις αναμένεται ότι θα ενημερωθούν ως τις αρχές Δεκεμβρίου του 2018.

Οι πρώτες συνεντεύξεις προβλέπεται να δοθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του 2019.

Η διαδικασία στο κέντρο αξιολόγησης αναμένεται να διεξαχθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2019.

Ο δεύτερος γύρος συνεντεύξεων προβλέπεται για τις αρχές Φεβρουαρίου του 2019.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, ώρα 23:59 (ώρα Βρυξελλών).

Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu (3) και να παραληφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται ανωτέρω πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε αλληλογραφία σχετικά με τη διαδικασία επιλογής (το ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να φέρει στο θέμα τον ακόλουθο τίτλο: CONS/AD/142/18 Legal Service)

Προτού υποβάλουν την αίτησή τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά αν πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον αυτόματο αποκλεισμό τους από τη διαδικασία επιλογής.

Για να είναι έγκυρες, οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν:

α)

το έντυπο αίτησης (Παράρτημα V), δεόντως συμπληρωμένο και χρονολογημένο, το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης βρίσκεται στον ιστότοπο του Συμβουλίου, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

β)

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (4), συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα, κατά προτίμηση σε μορφή Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), που να καλύπτει ολόκληρη τη σταδιοδρομία του υποψηφίου, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα τυπικά προσόντα του, τις γλωσσικές του γνώσεις, την επαγγελματική του πείρα και τα τρέχοντα καθήκοντά του, και

γ)

σαρωμένα αντίγραφα των πτυχίων που πιστοποιούν την εκπαίδευση και σαρωμένα αντίγραφα των εγγράφων και πιστοποιητικών επαγγελματικής πείρας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να προέρχονται από τρίτον και δεν αρκεί να αποσταλεί μόνο το βιογραφικό σημείωμα που αναφέρεται στο στοιχείο β).

Όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου word, .pdf ή .jpg και να φέρουν τίτλο (στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα) και αύξοντα αριθμό (παράρτημα 1, 2 κ.λπ.). Πρέπει να επισυναφθεί επίσης κατάλογος όλων των παραρτημάτων. Αιτήσεις που λαμβάνονται μέσω εφαρμογών αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος ή πλατφόρμας μερισμού αρχείων δεν θα ληφθούν υπόψη.

Από τον επιτυχόντα υποψήφιο θα ζητηθούν τα πρωτότυπα των προαναφερόμενων εγγράφων.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας αποσταλεί βεβαίωση παραλαβής της αίτησής σας. Εάν μετά από την παρέλευση μίας εβδομάδας από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν λάβετε το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.

Επανεξέταση των αιτήσεων

Οι διαδικασίες που αφορούν αιτήματα επανεξέτασης, προσφυγές και παραπομπή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας προκήρυξης θέσης.

Προστασία των δεδομένων

Οι κανόνες που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτή τη διαδικασία επιλογής καθορίζονται στο παράρτημα IV της παρούσας προκήρυξης θέσης.


(1)  Το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης») απαιτεί από τους υποψηφίους τουλάχιστον:

i)

εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τέσσερα έτη ή περισσότερα, ή

ii)

εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τρία έτη.

(2)  ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1.

(3)  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνδέεται με υπηρεσιακή θυρίδα και μπορεί να επεξεργάζεται τα μηνύματα μόνον όταν έχει επιλεγεί το «κανονικό» επίπεδο βαθμού ασφαλείας· δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται με άλλες επιλογές (π.χ. «προσωπικό», «ιδιωτικό», «εμπιστευτικό»). Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να επιλέξετε το «κανονικό» επίπεδο βαθμού ασφαλείας.

(4)  Οι υποψήφιοι καλούνται να μην επισυνάπτουν φωτογραφίες στο βιογραφικό τους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οριζόντιο προφίλ διευθυντικών στελεχών ΓΓΣ

Ως διευθυντικό στέλεχος της ΓΓΣ προσθέτετε αξία ενεργώντας τόσο ως σύμβουλος όσο και ως στέλεχος και αντιπροσωπεύετε πάντοτε τη ΓΓΣ.

Από εσάς αναμένεται, όταν εκτελείτε τα καθήκοντα αυτά:

Ως αντιπρόσωπος

Να ενεργείτε με ακεραιότητα, τόσο εντός όσο και εκτός του Συμβουλίου.

Να ενεργείτε προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της Ένωσης στο σύνολό της. Να μεριμνάτε ώστε τυχόν αποκλίσεις να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται.

Να οικοδομείτε σχέσεις εμπιστοσύνης και διαφάνειας, και να αποτελείτε ενεργό φορέα δικτύωσης.

Να είστε προσανατολισμένος/η στην επίτευξη αποτελεσμάτων και να μπορείτε να ασκείτε επιρροή, με σεβασμό στους άλλους και προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσίας.

Ως σύμβουλος

Να συμβάλλετε στην εξέλιξη της Ένωσης. Να επιδεικνύετε προορατικότητα και δημιουργικότητα. Να σκέφτεστε με προνοητικότητα και να διαθέτετε σχέδιο για τις μελλοντικές εξελίξεις. Να βρίσκετε λύσεις.

Να συμβουλεύετε τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διευκολύνετε την επίτευξη των στόχων τους και προς το συμφέρον των δύο θεσμικών οργάνων μας. Να ενεργείτε με αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη.

Να έχετε επίγνωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της λήψης αποφάσεων και της δημόσιας συζήτησης. Να διασφαλίζετε ότι η συμβουλή σας λαμβάνει υπόψη την πολιτική κατάσταση των ενδιαφερομένων μερών και ενσωματώνει προβληματισμούς σχετικούς με την επικοινωνία.

Να διευκολύνετε τη νόμιμη λήψη αποφάσεων μέσω της συνεργασίας, των καλών εργασιακών σχέσεων και ενός πνεύματος συμβιβασμού μεταξύ των κρατών μελών και με τα θεσμικά όργανα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Να ενημερώνεστε καλά σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της αρμοδιότητάς σας, και πέραν των άμεσων εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Να έχετε κατά νου το ευρύτερο πλαίσιο των καταστάσεων.

Ως διευθυντικό στέλεχος

Να δίνετε αυτονομία στο προσωπικό σας, να αναθέτετε αρμοδιότητες και να εμπιστεύεστε, να στηρίζετε και να κινητοποιείτε, να παρέχετε ανατροφοδότηση και καθοδήγηση, να ενθαρρύνετε την ανάληψη πρωτοβουλιών και το θάρρος του πρωτότυπου τρόπου σκέψης· να μειώνετε την ιεραρχία και τον έλεγχο στο ελάχιστο, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα.

Να μεταδίδετε με σαφήνεια τους στόχους και τις προσδοκίες και να διασφαλίζετε τη ροή των πληροφοριών από, προς και μεταξύ του προσωπικού καθώς και με άλλες ΓΔ, διευθύνσεις και μονάδες.

Να ενεργείτε πάντοτε προς το συμφέρον του συνόλου της ΓΓΣ, όχι μόνο της δικής σας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Μονάδας, και να εξασφαλίζετε την επίτευξη αποτελεσμάτων για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Να καταπολεμάτε τις τάσεις απομόνωσης.

Να έχετε το σθένος να αντιμετωπίζετε εγκαίρως συγκρούσεις, χαμηλές επιδόσεις και άλλες δυσχέρειες· να διασφαλίζετε την ευημερία και την ανάπτυξη του προσωπικού σας και να εκπληρώνετε το καθήκον σας να μεριμνάτε για το προσωπικό σας.

Κατά την προώθηση και τη διευκόλυνση των αλλαγών, να εμπλέκετε το προσωπικό σας για να διασφαλίζετε ότι η ΓΓΣ συμβαδίζει με τις εξελίξεις και καθίσταται πιο δυναμική, πιο ευέλικτη και πιο συνεργατική. Το έργο σας να συνάδει με τον λόγο σας.

Να αναλαμβάνετε ευθύνη για τη βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της ΓΓΣ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ίσες ευκαιρίες στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Ως εργοδότης, η ΓΓΣ είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και για την απαγόρευση των διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο. Οι κύριοι στόχοι της πολιτικής της για ίσες ευκαιρίες είναι:

να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές της για τους ανθρώπινους πόρους και τη διαχείριση του προσωπικού συμβαδίζουν με τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

να επιτυγχάνει ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, ιδίως στις διευθυντικές θέσεις·

να βελτιώνει την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία, όσον αφορά τις δυνατότητες πρόσβασης στα κτίριά της και ένα εργασιακό περιβάλλον που θα ενσωματώνει αυτά τα άτομα και θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους:

Οι προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία («εύλογες προσαρμογές») μπορεί να περιλαμβάνουν την αναδιοργάνωση καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων, την παροχή τεχνικών βοηθημάτων, καθώς και άλλες προσαρμογές στο περιβάλλον εργασίας. Τα μέτρα αυτά θα λαμβάνονται εκτός αν επιφέρουν αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τους πόρους του θεσμικού οργάνου.

να προστατεύει το προσωπικό από την παρενόχληση στον χώρο εργασίας·

να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του προσωπικού για να επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων προσφέροντας μια ικανοποιητική δέσμη μέτρων φιλικών προς την οικογένεια, όπως το ελαστικό ωράριο, η τηλεργασία και ο επιμερισμός της εργασίας.

Μέτρα για τον συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Στη ΓΓΣ εφαρμόζεται σύστημα ελαστικού ωραρίου (Flexitime), με εβδομάδα εργασίας 40 ωρών. Το προσωπικό που δεν απασχολείται σε διευθυντικές θέσεις έχει δικαίωμα για flexi leave. Σε πολλά περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να συμφωνηθεί ατομικό ωράριο εντός της ζώνης από 07:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ. Μπορεί να επιτρέπεται η μερική απασχόληση, για παράδειγμα για τη φροντίδα συντηρούμενου τέκνου έως την ηλικία των 12 ή, όταν ο υπάλληλος είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, των 14 ετών.

Η εκ του νόμου άδεια μητρότητας είναι είκοσι εβδομάδες και μετά την επιστροφή στην εργασία μπορούν να χορηγηθούν έως δύο ώρες την ημέρα για γαλουχία. Οι πατέρες δικαιούνται δεκαήμερη άδεια πατρότητας μετ' αποδοχών. Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης γονικής άδειας διάρκειας έως έξι μηνών ανά τέκνο, με κατ' αποκοπή αποζημίωση. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή αναπηρίας τέκνου, οι άδειες μητρότητας και πατρότητας και η γονική άδεια είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Είναι επίσης δυνατή η χορήγηση οικογενειακής άδειας με κατ' αποκοπή επίδομα, στην περίπτωση μελών της οικογένειας με σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία. Σε περιπτώσεις γάμου, γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού και θανάτου ή σοβαρής ασθένειας μέλους της οικογένειας χορηγείται ειδική άδεια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για προσωπικούς λόγους (CCP).

Ανάλογα με τα καθήκοντα και το περιβάλλον εργασίας, μπορεί να επιτραπεί η τηλεργασία σύμφωνα με το τυποποιημένο σύστημα τηλεργασίας (π.χ. 2 ημέρες στο γραφείο και 3 ημέρες στο σπίτι την εβδομάδα) ή με το σύστημα περιστασιακής τηλεργασίας (έως 60 ημέρες ετησίως κατ’ οίκον).

Για τα τέκνα του προσωπικού υπάρχουν οι ακόλουθες υπηρεσίες φροντίδας, βάσει κριτηρίων προτεραιότητας:

Βρεφονηπιακός σταθμός της ΓΓΣ για παιδιά έως 4 ετών, παροχή φροντίδας μετά το σχολικό ωράριο και απασχόληση κατά τη διάρκεια των διακοπών, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και δραστηριότητες μετά το σχολείο στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση egalite-des-chances@consilium.europa.eu.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αίτηση επανεξέτασης — Διαδικασίες προσφυγής — Καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θεωρείτε ότι μια απόφαση σας θίγει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα μέσα:

Αίτημα επανεξέτασης των αποφάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής επιλογής

Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της επιστολής με την οποία σας κοινοποιείται η απόφαση που έλαβε η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής, δικαιούσθε να υποβάλετε γραπτό αίτημα επανεξέτασης της εν λόγω απόφασης, εκθέτοντας τους λόγους του αιτήματός σας, στη διεύθυνση:

Council of the European Union (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Selection of Officials Office

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Selection.of.officials@consilium.europa.eu

Διαδικασία προσφυγής

Μπορείτε να προσφύγετε κατά απόφασης της Διορίζουσας Αρχής δυνάμει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, στη διεύθυνση:

Council of the European Union (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG.1.F (Μονάδα Νομικών Συμβούλων της Διοίκησης, ORG.1.F)

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: unite.conseillers.dga1@consilium.europa.eu

Μπορείτε να ασκήσετε δικαστική προσφυγή βάσει του άρθρου 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στο:

General Court of the European Union (Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Rue du Fort Niedergrünewald

2925 Luxembourg

Καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Όπως κάθε πολίτης της Ένωσης, δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στη διεύθυνση:

The European Ombudsman (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής)

1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403

67001 Strasbourg Cedex

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 228 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 113 της 4ης Μαΐου 1994.

Σημειωτέον ότι οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν διακόπτουν την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης για την κατάθεση ενστάσεων ή προσφυγών ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Προστασία δεδομένων

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, ως όργανο αρμόδιο για την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων να διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1).

Η νομική βάση της διαδικασίας επιλογής είναι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (2013/488/EE). Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται υπό την ευθύνη της Μονάδας Προσωπικού και Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΓΔ ORG.1) και υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι ο προϊστάμενος της εν λόγω Μονάδας. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι αιτούντες είναι διαθέσιμες στο προσωπικό του γραφείου επιλογής προσωπικού και στους ανωτέρους του, στα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής επιλογής και, εφόσον απαιτείται, στη Μονάδα Νομικών Συμβούλων. Οι διοικητικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του υποψηφίου ή/και την πρακτική οργάνωση της διαδικασίας μπορούν να διαβιβαστούν σε κέντρο αξιολόγησης.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η συγκέντρωση δεδομένων ταυτοποίησης όλων των υποψηφίων για μία θέση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και η επιλογή ενός εξ αυτών.

Τα εν λόγω δεδομένα είναι:

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των αιτούντων (επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια),

πληροφορίες που παρέχουν οι αιτούντες προς διευκόλυνση της πρακτικής διοργάνωσης της διαδικασίας (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου),

πληροφορίες που παρέχουν οι αιτούντες ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στην προκήρυξη της θέσης (ιθαγένεια, γλώσσες, προσόντα των αιτούντων και έτος απόκτησής τους, τύπος πτυχίου/τίτλου σπουδών, ονομασία του ιδρύματος απονομής, επαγγελματική πείρα),

εφόσον απαιτείται, πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης ασφαλείας των αιτούντων,

τα αποτελέσματα των δοκιμών επιλογής στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων που διενεργούν οι σύμβουλοι του κέντρου αξιολόγησης εξ ονόματος της επιτροπής επιλογής.

Η επεξεργασία αρχίζει την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης συμμετοχής. Οι αιτήσεις συμμετοχής αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται για δύο έτη.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και διόρθωση των δεδομένων αυτών. Τεκμηριωμένα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην υπηρεσία επιλογής προσωπικού στη διεύθυνση: Selection.of.officials@consilium.europa.eu.

Οι αιτούντες μπορούν να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).


(1)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image