2.10.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 353/1


Γενική Διεύθυνση Eurostat

Προκήρυξη κενής θέσης για την ανάθεση καθηκόντων διευθυντή/-ριας της ESTAT.D «Στατιστικές δημοσίων οικονομικών (ΣΔΟ) και ποιότητα» (AD 14) (Λουξεμβούργο)

(άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

COM/2018/10381

(2018/C 353 A/01)

 

Ποιοι είμαστε

Η Eurostat είναι Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρεσία στατιστικών πληροφοριών υψηλού επιπέδου και εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, την επιχειρηματική κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό.

Η Eurostat είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την ενίσχυση της διακυβέρνησης του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ) με στόχο την παροχή εύκολης πρόσβασης, για όλους τους χρήστες, σε έγκαιρες, αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές σε επίπεδο ΕΕ. Είναι αρμόδια να προτείνει όλες τις διατάξεις της στατιστικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η Eurostat συντονίζει επίσης τη βελτίωση των στατιστικών συστημάτων στις υποψήφιες χώρες, καθώς και στην ευρύτερη διεθνή κοινότητα.

Η Διεύθυνση D «Στατιστικές δημοσίων οικονομικών (ΣΔΟ) και ποιότητα» αποτελείται από 4 διοικητικές μονάδες με προσωπικό 60 περίπου (μονίμων και εκτάκτων) υπαλλήλων και διαθέτει προϋπολογισμό λειτουργίας της τάξης του 1 εκατ. ευρώ.

Τα γραφεία της Eurostat βρίσκονται στο Λουξεμβούργο.

Τι προτείνουμε

Η Διεύθυνση D έχει την αρμοδιότητα να εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας στατιστικές δημοσίων οικονομικών στα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Η απαιτητική θέση υψηλού κύρους του/της διευθυντή/-ριας στατιστικών δημοσίων οικονομικών και ποιότητας στη Eurostat περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες:

Ηγετική θέση στους βασικούς τομείς των στατιστικών δημόσιων οικονομικών και της ποιότητας

Στρατηγική διαχείριση όλων των βασικών στατιστικών διαδικασιών και των αποτελεσμάτων που παράγει η Διεύθυνση

Διαχείριση και εκπροσώπηση της Διεύθυνσης κατά τις σημαντικότερες επαφές με εξωτερικούς φορείς, όπως το ΕΣΣ, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, τα υπουργεία Οικονομικών, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και διεθνείς οργανισμοί όπως η ΕΚΤ, το ΔΝΤ, ο ΟΗΕ και ο ΟΟΣΑ

Διαχείριση και εκπροσώπηση της Διεύθυνσης κατά τις σημαντικότερες επαφές με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε συνεργασία με τη Γενική Διευθύντρια και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη, ο/η διευθυντής/-ρια θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Eurostat και του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, θα καταρτίζει το πρόγραμμα εργασιών της Διεύθυνσης και θα συμβάλλει στην κατάρτιση ενός συνεκτικού στατιστικού προγράμματος για την Επιτροπή.

Επίσης, θα είναι υπεύθυνος/-η για την εποπτεία και την έγκριση των χρηματοοικονομικών πράξεων που δρομολογούνται από τις διοικητικές μονάδες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του/της.

Αναζητούμε (κριτήρια επιλογής)

Ο/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α θα είναι δυναμικός/-ή, υψηλού επιπέδου επαγγελματίας που θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια επιλογής:

α)

Πείρα στην άσκηση διευθυντικών καθηκόντων , και ιδίως:

αποδεδειγμένη επιτυχή προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση η οποία αφορούσε τη διοίκηση ομάδων, καθώς και τη διαχείριση οικονομικών πόρων,

άριστη ικανότητα διαχείρισης και καθοδήγησης ενός διοικητικού φορέα, τόσο από στρατηγική άποψη όσο και από άποψη εσωτερικής διαχείρισης,

κατανόηση του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της παρακολούθησης των εργασιών της Eurostat στο πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο/η υποψήφιος/-α θα αποτελέσει μέρος της διευθυντικής ομάδας της Γενικής Διεύθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό, η άρτια πείρα εργασίας σε διευθυντική ομάδα αποτελεί πλεονέκτημα.

β)

Τεχνικές γνώσεις και πείρα , και ειδικότερα:

πολύ καλή γνώση και πείρα στον τομέα των εθνικών λογαριασμών και της στατιστικής επεξεργασίας διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων,

πολύ καλή γνώση των προτεραιοτήτων της Επιτροπής και των συναφών προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ,

οξύνοια και ευθυκρισία σε ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα.

γ)

Επικοινωνιακές / διαπραγματευτικές και άλλες ικανότητες , και ιδίως

πολύ ανεπτυγμένες επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και διαπραγματευτικές ικανότητες, οι οποίες δίνουν στον/-ην υποψήφιο/-α τη δυνατότητα να διευθύνει συζητήσεις, να επικοινωνεί με σαφήνεια, να εκπροσωπεί αποτελεσματικά την Επιτροπή και να δημιουργεί καλές εργασιακές σχέσεις με άλλα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,

ορθή κρίση και πρόδηλο ενδιαφέρον για την παραγωγή και την εφαρμογή νέων ιδεών,

άριστες αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων μέσω μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (απαιτήσεις επιλεξιμότητας)

Οι υποψήφιοι/-ες θα συμπεριληφθούν στη φάση επιλογής μόνο εφόσον οι ακόλουθες τυπικές απαιτήσεις πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Εθνικότητα: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν:

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής,

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω επαγγελματική πείρα του ενός έτους δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).

Επαγγελματική πείρα: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15 έτη επαγγελματικής πείρας μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, σε επίπεδο στο οποίο παρέχουν πρόσβαση τα ανωτέρω προσόντα. Τα 5 τουλάχιστον έτη της εν λόγω επαγγελματικής πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί στον τομέα των εθνικών λογαριασμών και της στατιστικής επεξεργασίας διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Πείρα στην άσκηση διευθυντικών καθηκόντων: Τα 5 τουλάχιστον έτη της επαγγελματικής πείρας μετά την απόκτηση του τίτλου πρέπει να αφορούν ανώτερη διευθυντική θέση (1) σε τομέα σχετικό με την παρούσα θέση.

Γλώσσες: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) και να διαθέτουν επαρκή γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες· κατά τη διάρκεια της/των συνέντευξης/-εων, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, η συνέντευξη ή μέρος της συνέντευξης ενδέχεται να διεξαχθεί στην άλλη γλώσσα.

Όριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να μην έχουν φθάσει στη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία, για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται ως εκείνη που συμπληρώνεται στο τέλος του μηνός κατά τον οποίο ο/η υπάλληλος συμπληρώνει την ηλικία των 66 ετών [βλ. άρθρο 52 στοιχείο α) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (3)].

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις τυχόν στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία· να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους και να είναι σωματικά ικανοί/-ες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιλογή και διορισμός

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέξει και θα διορίσει τον/-η διευθυντή/-ρια σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης (βλ.: το έγγραφο σχετικά με την πολιτική όσον αφορά τους ανώτερους υπαλλήλους — Document on Senior Officials Policy (4)).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει επιτροπή προεπιλογής. Η επιτροπή αυτή μελετά όλες τις αιτήσεις, προβαίνει σε μια πρώτη εξακρίβωση της επιλεξιμότητας και προσδιορίζει τους υποψηφίους που έχουν τα καλύτερα προσόντα με γνώμονα τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής, και οι οποίοι είναι δυνατόν να κληθούν σε συνέντευξη με την επιτροπή προεπιλογής.

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές, η επιτροπή προεπιλογής συντάσσει το πόρισμά της και προτείνει έναν κατάλογο υποψηφίων για περαιτέρω συνεντεύξεις με τη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ) λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα της επιτροπής προεπιλογής και αποφασίζει ποιοι/-ες υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να κληθούν σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι/-ες που καλούνται σε συνέντευξη με τη ΣΕΔ συμμετέχουν σε ολοήμερη αξιολόγηση διοικητικών ικανοτήτων σε κέντρο αξιολόγησης το οποίο διαχειρίζονται εξωτερικοί σύμβουλοι προσλήψεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνέντευξης και τα πορίσματα της έκθεσης του κέντρου αξιολόγησης, η ΣΕΔ θα καταρτίσει βραχύ κατάλογο υποψηφίων τους/τις οποίους/-ες θεωρεί κατάλληλους/-ες για την άσκηση των καθηκόντων διευθυντή/-ριας.

Οι υποψήφιοι/-ες που απαρτίζουν τον βραχύ κατάλογο της ΣΕΔ καλούνται σε συνέντευξη από το μέλος της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα εργατικού δυναμικού και έχει στο χαρτοφυλάκιό του τη Eurostat.

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση διορισμού.

Για λειτουργικούς λόγους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το ταχύτερο δυνατόν προς το συμφέρον τόσο των υποψηφίων όσο και του θεσμικού οργάνου, η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην αγγλική και/ή στη γαλλική γλώσσα (5).

Ίσες ευκαιρίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και απαγόρευσης των διακρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (6).

Όροι απασχόλησης

Οι μισθοί και οι όροι απασχόλησης είναι αυτοί που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (7).

Ο/η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί θα προσληφθεί ως υπάλληλος βαθμού AD 14. Θα καταταχθεί, ανάλογα με τον χρόνο της επαγγελματικής του/της πείρας, στο κλιμάκιο 1 ή στο κλιμάκιο 2 του βαθμού αυτού.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι όλοι οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι πρέπει, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, να ολοκληρώσουν επιτυχώς δοκιμαστική περίοδο εννέα μηνών.

Ο τόπος υπηρεσίας είναι το Λουξεμβούργο, όπου έχει την έδρα της η Eurostat.

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του/της, ο/η διευθυντής/-ρια θα κληθεί να υποβάλει δήλωση δέσμευσης ότι θα ενεργεί με αμεροληψία για το δημόσιο συμφέρον, καθώς και δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε συμφέροντά του/της τα οποία ενδέχεται να θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία του/της.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες, προτού υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά αν πληρούν όλες τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας (βλ. σημείο «Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων»), ιδίως όσον αφορά το είδος του διπλώματος/πτυχίου, την επαγγελματική πείρα υψηλού επιπέδου, καθώς και τις απαιτούμενες γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις εν λόγω απαιτήσεις επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο ιστότοπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής τους, καθώς και για την επικοινωνία μαζί τους κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, ενημερώστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες).

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται ότι η αίτησή σας καταχωρίστηκε. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες δεν έχουν δυνατότητα παρακολούθησης των σταδίων εξέτασης της αίτησής τους μέσω του διαδικτύου. Για την πορεία της αίτησής σας θα ενημερωθείτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2018, στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα υποβολής αίτησης.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε θερμά να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να υποβάλετε την αίτηση, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης πριν από την ολοκλήρωσή της και να υποχρεωθείτε να επαναλάβετε την όλη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Σημαντικές πληροφορίες για τους/τις υποψηφίους/-ες

Υπενθυμίζεται στους/στις υποψηφίους ότι οι εργασίες των διαφόρων επιτροπών επιλογής είναι εμπιστευτικές. Απαγορεύεται στους/στις υποψηφίους/-ες ή οποιουσδήποτε τρίτους ενεργούν για λογαριασμό τους να έλθουν σε άμεση ή έμμεση επαφή με τα μέλη των εν λόγω επιτροπών. Όλα τα ερωτήματα πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (8). Η μέριμνα αυτή αφορά ιδίως την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.


(1)  Οι υποψήφιοι/-ες στο βιογραφικό τους, για όλα τα έτη κατά τη διάρκεια των οποίων απέκτησαν πείρα σε διευθυντική θέση, πρέπει να αναφέρουν σαφώς τα εξής: 1) τον τίτλο και τα καθήκοντα των διευθυντικών θέσεων που ανέλαβαν· 2) τον αριθμό των υφιστάμενων υπαλλήλων τους στις θέσεις αυτές· 3) τα μεγέθη των προϋπολογισμών που διαχειρίζονταν· 4) τον αριθμό των ανώτερων και κατώτερων βαθμίδων ιεραρχίας· και 5) τον αριθμό των ομοτίμων τους.

(2)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=EL

(3)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(4)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(5)  Οι επιτροπές επιλογής φροντίζουν να μη δοθεί οποιοδήποτε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε υποψηφίους/-ες οι οποίοι/-ες έχουν ως μητρική μία από αυτές τις γλώσσες.

(6)  Βλέπε υποσημείωση 3.

(7)  Βλέπε υποσημείωση 3.

(8)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.