15.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 97/1


ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΏΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΊ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ (AD 6):

EPSO/AD/340/18 — Υγεία και ασφάλεια τροφίμων — έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

EPSO/AD/341/18 — Ασφάλεια τροφίμων — πολιτική και νομοθεσία

(2018/C 097 A/01)

Προθεσμία εγγραφής: 17 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό EPSO/AD/340/18 θα προσληφθούν κατά κύριο λόγο στη Διεύθυνση F (Έλεγχοι και αναλύσεις στον τομέα της υγείας και των τροφίμων) της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Grange (Ιρλανδία).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμών και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ για τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

EPSO/AD/340/18 —

20

EPSO/AD/341/18 —

35

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά δύο διαφορετικούς διαγωνισμούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν διαγωνισμό. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

EPSO/AD/340/18 — Υγεία και ασφάλεια τροφίμων — έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Στους οικείους τομείς περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς που καλύπτονται από τη Διεύθυνση F (Έλεγχοι και αναλύσεις στον τομέα της υγείας και των τροφίμων) της ΓΔ SANTE. Επί του παρόντος, στους εν λόγω τομείς περιλαμβάνονται η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία των ζώων, η καλή μεταχείριση των ζώων και η υγεία των φυτών, καθώς και η προστασία της υγείας [κλινικές δοκιμές σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση, ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων) για ανθρώπινη χρήση και φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων δραστικών φαρμακευτικών συστατικών)].

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να ασκούν όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με ελέγχους, επιθεωρήσεις, αναλύσεις και επισκοπήσεις επίσημων συστημάτων ελέγχου και θα πρέπει να αναμένουν συχνά ταξίδια. Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας, ενδέχεται να εργαστείτε σε τομείς που δεν εμπίπτουν άμεσα στον τομέα ειδίκευσής σας.

EPSO/AD/341/18 — Ασφάλεια τροφίμων — πολιτική και νομοθεσία

Οι οικείοι τομείς είναι η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία των ζώων, η καλή μεταχείριση των ζώων και η υγεία των φυτών. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας, να εφαρμόζουν και να διαχειρίζονται την υφιστάμενη νομοθεσία, να ασκούν κανονιστικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνων, να παρακολουθούν τις εμπορικές συμφωνίες και να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις στους προαναφερθέντες τομείς.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

1)    Γενικοί όροι:

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ

Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας

Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2)    Ειδικοί όροι — γλώσσες:

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ , τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (πολύ καλή γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες ( https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr).

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμών η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:

Γλώσσα 1: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την αίτηση υποψηφιότητας, το κέντρο αξιολόγησης και την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική ή η ιταλική.

Το άρθρο 28 στοιχείο στ) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει ότι κανείς δεν δύναται να διορισθεί υπάλληλος αν δεν αποδεικνύει ότι διαθέτει σε βάθος γνώση μίας από τις γλώσσες της Ένωσης και ικανοποιητική γνώση άλλης γλώσσας της Ένωσης. Τα θεσμικά όργανα διαθέτουν ευρεία ευχέρεια εκτίμησης όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων να εργάζονται σε μια δεύτερη γλώσσα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους στη γλώσσα 2.

Σύμφωνα με τη μέθοδο επιλογής βάσει τίτλων που χρησιμοποιείται από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή στην προκήρυξη του διαγωνισμού (δηλαδή το «Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου), απαιτείται η διενέργεια συγκριτικής εξέτασης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των υποψηφίων, ώστε να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι για τα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελέσουν (όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα I της προκήρυξης του διαγωνισμού).

Η απαίτηση συμπλήρωσης της αίτησης στη γλώσσα 2 συμβάλλει στην αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν ικανοποιητική γνώση και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα I της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που προσλαμβάνονται στους συγκεκριμένους τομείς πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο B2) της αγγλικής, της γαλλικής, της ιταλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Μολονότι η γνώση περισσότερων γλωσσών μπορεί να αποτελεί πλεονέκτημα, στον συγκεκριμένο τομέα (τις υπηρεσίες τις Επιτροπής και τον εξειδικευμένο οργανισμό με έδρα στις Βρυξέλλες, την Ιρλανδία και την Ιταλία) οι επιτυχόντες υποψήφιοι καταφεύγουν στην αγγλική, τη γαλλική, την ιταλική ή τη γερμανική γλώσσα για την εργασία τους, την εσωτερική επικοινωνία καθώς και την επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς, τις δημοσιεύσεις και τις εκθέσεις, οπότε, όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, η ικανοποιητική γνώση μίας εκ των εν λόγω τεσσάρων γλωσσών είναι πολύ σημαντική. Η επιλογή υπαγορεύεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, οι επιτυχόντες που δεν έχουν ικανοποιητική γνώση μίας εκ των εν λόγω τεσσάρων γλωσσών δεν θα είναι σε θέση να αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντά τους.

3)    Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα:

EPSO/AD/340/18 — Υγεία και ασφάλεια τροφίμων — έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών , πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

EPSO/AD/341/18 — Ασφάλεια τροφίμων — πολιτική και νομοθεσία

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών , πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) στην κτηνιατρική, τη γεωργία, τη χημεία, τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη διατροφή, τη βιολογία, την επιστήμη τροφίμων (π.χ. χημεία τροφίμων, βιοχημεία, τεχνολογίες τροφίμων, μικροβιολογία), την πολιτική επιστήμη, την οικονομική επιστήμη στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής ή πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) σε άλλη ειδικότητα σχετική με τη φύση των καθηκόντων. Το δίπλωμα (πτυχίο) πρέπει να ακολουθείται από τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV για παραδείγματα ελάχιστων τίτλων σπουδών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1)    Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης στη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα 2 (βλ. ενότητα «Ειδικοί όροι — γλώσσες»).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στον διαγωνισμό και να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό που έχετε επιλέξει [για παράδειγμα: διπλώματα (πτυχία), επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ειδικές ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου)]. Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε τη γλώσσα 1 (οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και τη γλώσσα 2.

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησης σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή σας εμπρόθεσμα .

2)    Δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Αν ο αριθμός των υποψηφίων υπερβεί συγκεκριμένο όριο , το οποίο καθορίζεται για κάθε διαγωνισμό από τον διευθυντή της EPSO, ο οποίος ενεργεί ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, όλοι οι υποψήφιοι που έχουν επικυρώσει την αίτηση υποψηφιότητάς τους έως τη λήξη της προθεσμίας θα κληθούν να υποβληθούν σε σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO.

Εάν δεν έχουν δοθεί αντίθετες οδηγίες, πρέπει να κλείσετε ημερομηνία για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ακολουθώντας τις οδηγίες που έχετε λάβει από την EPSO. Κατά κανόνα προτείνονται διάφορες ημερομηνίες για τη συμμετοχή στις δοκιμασίες και διαφορετικοί τόποι. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τις χρονικές περιόδους κράτησης ημερομηνίας και διενέργειας των δοκιμασιών.

Αντιθέτως, αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι κάτω από το όριο , οι εν λόγω δοκιμασίες πραγματοποιούνται στο κέντρο αξιολόγησης (σημείο 5).

Οι δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή διοργανώνονται ως εξής:

Δοκιμασίες

Γλώσσα

Ερωτήσεις

Διάρκεια

Βαθμολόγηση

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

Κατανόηση κειμένου

Γλώσσα 1

20 ερωτήσεις

35 λεπτά

0 έως 20 μονάδες

10/20

Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς

Γλώσσα 1

10 ερωτήσεις

20 λεπτά

0 έως 10 μονάδες

Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς + κατανόηση αφηρημένων εννοιών: 10/20

Κατανόηση αφηρημένων εννοιών

Γλώσσα 1

10 ερωτήσεις

10 λεπτά

0 έως 10 μονάδες

Η αποτυχία στις εν λόγω δοκιμασίες συνεπάγεται αποκλεισμό και οι βαθμοί δεν συνυπολογίζονται με τους βαθμούς των άλλων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται στο κέντρο αξιολόγησης.

3)    Έλεγχοι επιλεξιμότητας

Οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο τμήμα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό» θα ελέγχονται με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων. Η EPSO θα ελέγξει κατά πόσο πληροίτε τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό ενώ η εξεταστική επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους συμμετοχής.

Υπάρχουν δύο πιθανές περιπτώσεις:

Εάν έχουν προηγουμένως διοργανωθεί δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι φάκελοι των υποψηφίων ελέγχονται ως προς την επιλεξιμότητά τους κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που έχουν επιτύχει, έως ότου ο αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων φθάσει το όριο που καθορίζεται για κάθε διαγωνισμό πριν από τις δοκιμασίες από τον διευθυντή της EPSO ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή. Οι υπόλοιποι φάκελοι δεν ελέγχονται.

Αν δεν έχουν προηγουμένως διοργανωθεί δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ελέγχονται ως προς την επιλεξιμότητά τους οι φάκελοι όλων των υποψηφίων που έχουν επικυρώσει εμπρόθεσμα την αίτησή τους.

4)    Επιλογή βάσει τίτλων («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου)

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην εξεταστική επιτροπή να προβεί σε αντικειμενική αξιολόγηση των συγκριτικών προσόντων όλων των υποψηφίων με δομημένο τρόπο, όλοι οι υποψήφιοι στον ίδιο διαγωνισμό πρέπει να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις της ενότητας «Talent Screener» του εντύπου της αίτησης υποψηφιότητας. Η επιλογή βάσει τίτλων διεξάγεται, μόνο για τους υποψηφίους που κρίνονται επιλέξιμοι όπως περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 3, αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην εν λόγω ενότητα «Talent Screener». Συνεπώς, στις απαντήσεις σας στην ενότητα «Talent Screener» θα πρέπει να συμπεριλάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες, ακόμη και αν τις έχετε ήδη αναφέρει σε άλλα σημεία της αίτησης υποψηφιότητάς σας. Οι ερωτήσεις βασίζονται στα κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II για τον κατάλογο των κριτηρίων.

Για να επιτελέσει το καθήκον της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή αποδίδει αρχικά σε κάθε κριτήριο επιλογής συντελεστή βαρύτητας που αντικατοπτρίζει τη σχετική σημασία του (1 έως 3), οι δε απαντήσεις κάθε υποψηφίου λαμβάνουν από 0 έως 4 μονάδες. Η βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή βαρύτητας για κάθε κριτήριο και τα γινόμενα προστίθενται για να εντοπιστούν οι υποψήφιοι των οποίων τα χαρακτηριστικά προσιδιάζουν περισσότερο στα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελέσουν.

Μόνο οι υποψήφιοι με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία κατά την επιλογή βάσει τίτλων θα περάσουν στο επόμενο στάδιο.

5)    Κέντρο αξιολόγησης

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν σε αυτό το στάδιο είναι το πολύ τριπλάσιος του επιθυμητού αριθμού επιτυχόντων υποψηφίων για κάθε διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους και οι οποίοι έχουν λάβει μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες κατά την επιλογή βάσει τίτλων θα κληθούν στο κέντρο αξιολόγησης για 1 ή 2 ημέρες, πιθανότατα στις Βρυξέλλες , όπου θα υποβληθούν σε δοκιμασίες στη γλώσσα που έχουν επιλέξει ως γλώσσα 2 .

Εάν δεν έχουν προηγουμένως διοργανωθεί οι δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που περιγράφονται στο σημείο 2, οι δοκιμασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο αξιολόγησης. Οι εν λόγω δοκιμασίες συνεπάγονται αποκλεισμό και η σχετική βαθμολογία δεν θα συνυπολογιστεί με τη βαθμολογία των άλλων δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης κατά τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) στο κέντρο αξιολόγησης. Η EPSO θα σαρώσει τα έγγραφά τους κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών στο κέντρο αξιολόγησης και θα τους τα επιστρέψει αυθημερόν.

Στο κέντρο αξιολόγησης θα εξεταστούν οκτώ γενικές ικανότητες, καθώς και οι ειδικές ικανότητες που απαιτούνται για κάθε διαγωνισμό, μέσω τεσσάρων δοκιμασιών (συνεντεύξεις με αντικείμενο τις γενικές και τις ειδικές ικανότητες, ομαδική άσκηση και εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων), όπως περιγράφονται στους ακόλουθους πίνακες:

Ικανότητα

Δοκιμασίες

1.

Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

Ομαδική άσκηση

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

2.

Επικοινωνία

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

Συνέντευξη βάσει γενικών ικανοτήτων

3.

Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

Συνέντευξη βάσει γενικών ικανοτήτων

4.

Εκπαίδευση και εξέλιξη

Ομαδική άσκηση

Συνέντευξη βάσει γενικών ικανοτήτων

5.

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση

Ομαδική άσκηση

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

6.

Προσαρμοστικότητα

Ομαδική άσκηση

Συνέντευξη βάσει γενικών ικανοτήτων

7.

Ομαδική εργασία

Ομαδική άσκηση

Συνέντευξη βάσει γενικών ικανοτήτων

8.

Ηγετικές ικανότητες

Ομαδική άσκηση

Συνέντευξη βάσει γενικών ικανοτήτων

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 3/10 ανά ικανότητα και 40/80 συνολικά

Ικανότητες

Δοκιμασία

Ειδικές ικανότητες στον τομέα

Συνέντευξη βάσει ειδικών ικανοτήτων

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 50/100

6)    Εφεδρικός πίνακας προσλήψεων

Μετά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των υποψηφίων σε σχέση με τα δικαιολογητικά τους, η εξεταστική επιτροπή θα καταρτίσει εφεδρικό πίνακα προσλήψεων για κάθε διαγωνισμό —μέχρι τη συμπλήρωση του επιθυμητού αριθμού επιτυχόντων— με τους επιλέξιμους υποψηφίους που έλαβαν την απαιτούμενη βαθμολογία καθώς και την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης. Τα ονόματα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.

Οι εφεδρικοί πίνακες και τα φυλλάδια ικανοτήτων των επιτυχόντων, στα οποία παρέχονται πληροφορίες για τις ποιοτικές επιδόσεις τους από την εξεταστική επιτροπή, τίθενται στη διάθεση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις διαδικασίες πρόσληψης και τη μελλοντική εξέλιξη της σταδιοδρομίας κάθε υπαλλήλου. Η αναγραφή τους σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων δεν συνεπάγεται ότι έχουν δικαίωμα ή εγγύηση πρόσληψης.

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Η EPSO προσπαθεί να εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών καθώς ίσης μεταχείρισης και πρόσβασης για όλους τους υποψηφίους.

Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή κάποιους λόγους υγείας που ενδέχεται να μη σας επιτρέψουν να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες, παρακαλούμε να το αναφέρετε στην αίτηση υποψηφιότητάς σας και να μας ενημερώσετε για το είδος ειδικών μέτρων που θα χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα για την πολιτική ίσων ευκαιριών της EPSO και τη διαδικασία για να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στον δικτυακό τόπο της EPSO (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_el) και στις γενικές διατάξεις που προσαρτώνται στην παρούσα προκήρυξη (στο σημείο 1.3. «Ίσες ευκαιρίες και ειδικά μέτρα»).

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο έναν λογαριασμό για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO, https://epso.europa.eu/apply/job-offers_el, έως τις:

17 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

EPSO/AD/340/18 — Υγεία και ασφάλεια τροφίμων — έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ασκούν καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται κατωτέρω:

Να διενεργούν και να διευθύνουν ελέγχους, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις των επιδόσεων των εθνικών αρχών, άλλων επίσημων οντοτήτων και φορέων ελέγχου αρμόδιων, μεταξύ άλλων, για την κανονιστική εποπτεία και τον έλεγχο στους ακόλουθους τομείς: ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία των ζώων, καλή μεταχείριση των ζώων, υγεία των φυτών (επιβλαβείς οργανισμοί, προϊόντα φυτοπροστασίας και κατάλοιπα φυτοφαρμάκων), γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, ζωοτροφές και διατροφή των ζώων, προστασία της υγείας [κλινικές δοκιμές σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση, ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων) για ανθρώπινη χρήση και φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων δραστικών φαρμακευτικών συστατικών)], και συναφείς τομείς.

Να εκτελούν διοικητικά καθήκοντα στους προαναφερθέντες τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, να καταρτίζουν προγράμματα ελέγχου και αξιολόγησης, να συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου και να γνωστοποιούν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, να εξακριβώνουν τη συνοχή και την ποιότητα των εκθέσεων, να εξασφαλίζουν τη σύνδεση με τις μονάδες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εκτελεστικούς οργανισμούς της Επιτροπής και να συμβάλλουν στην χάραξη και τελειοποίηση πολιτικών με βάση τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων ελέγχου και επιθεώρησης που συνδέονται με τους προαναφερθέντες τομείς.

Να συντηρούν τις επαγγελματικές και επιστημονικές γνώσεις, καθώς και την εμπειρογνωσία όσον αφορά τους τεχνικούς τομείς που περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο ανωτέρω.

Να συντάσσουν γραπτές εισηγήσεις και εκθέσεις εντός σύντομων προθεσμιών σύμφωνα με την απαιτούμενη από τη Διεύθυνση ποιότητα.

Να διενεργούν προπαρασκευαστικές εργασίες για τεχνικά θέματα και να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις με άλλους υπαλλήλους της Επιτροπής ή/και εξωτερικούς συμμετέχοντες.

Να συλλέγουν, να αναλύουν και να συνοψίζουν δεδομένα και πληροφορίες από διαφορετικές πηγές.

Να συντάσσουν και να παραθέτουν παρουσιάσεις με χρήση κατάλληλου υλικού σχετικά με συγκεκριμένους τεχνικούς τομείς και γενικά ζητήματα που αφορούν τη θέση εργασίας.

Να αποκτούν, εφόσον απαιτείται, γνώσεις σε νέους τεχνικούς τομείς που είναι απαραίτητοι για τη διενέργεια ελέγχων στους εν λόγω τομείς, σύμφωνα με τη διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων που αποφασίζεται από τη ΓΔ.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Για τα εν λόγω καθήκοντα ενδέχεται να απαιτούνται συχνά ταξίδια σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες, καθώς και η εκπροσώπηση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τις επαφές με εθνικούς υπαλλήλους υψηλού επιπέδου.

EPSO/AD/341/18 — Ασφάλεια τροφίμων — πολιτική και νομοθεσία

Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ασκούν καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται κατωτέρω:

Να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας και να εξασφαλίζουν τη διαχείριση της υφιστάμενης νομοθεσίας στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών.

Να εφαρμόζουν όλες τις πλευρές της νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών, να εκπονούν προπαρασκευαστικές μελέτες στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα και να συμβουλεύονται τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη μέλη.

Να ασκούν κανονιστικά καθήκοντα σε διάφορους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών (συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνων και της διαχείρισης κρίσεων). Να παρακολουθούν την επιστημονική πρόοδο που σημειώνεται σε αυτούς τους τομείς.

Να διενεργούν προπαρασκευαστικές εργασίες και να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις (ομάδες εργασίας της Επιτροπής, επιτροπές της ΕΕ, θεσμικά όργανα της ΕΕ, διεθνείς οργανισμοί), συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και της αξιολόγησης προτάσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Να εποπτεύουν και να εξασφαλίζουν την παρακολούθηση εμπορικών καθεστώτων και διμερών και πολυμερών συμφωνιών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Να εποπτεύουν τις διεθνείς δραστηριότητες κανονιστικής ρύθμισης (στο πλαίσιο των Codex, SPS, ΠΟΥ, FAO) και τις εμπορικές πολιτικές στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών (συμφωνία ΠΟΕ για τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο) της ΕΕ και να συμβάλλουν στο επίπεδο αυτό.

Να παρακολουθούν και να αξιοποιούν τις επιστημονικές συμβουλές που διατυπώνονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και από άλλους συναφείς οργανισμούς της ΕΕ.

Να αναπτύσσουν και να παρακολουθούν τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ σχετικά με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, και να συμβάλλουν σε αυτούς τους τομείς.

Τέλος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στο κυρίως κείμενο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για την επιλογή βάσει τίτλων:

EPSO/AD/340/18 — Υγεία και ασφάλεια τροφίμων — έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

1.

Επαγγελματική πείρα στη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία των ζώων, καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών, προστασία της υγείας [κλινικές δοκιμές σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση, ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων) για ανθρώπινη χρήση και φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων δραστικών φαρμακευτικών συστατικών)].

2.

Επαγγελματική πείρα από απασχόληση στον δημόσιο τομέα σε προγράμματα ελέγχου ή στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς που αναφέρονται στο κριτήριο 1.

3.

Επαγγελματική πείρα από απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα σε προγράμματα ελέγχου ή στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς που αναφέρονται στο κριτήριο 1.

4.

Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών σε συστήματα διαχείρισης της ποιότητας στους τομείς που αναφέρονται στο κριτήριο 1.

5.

Επαγγελματική πείρα από απασχόληση σε διαφορετικές χώρες στους τομείς που αναφέρονται στο κριτήριο 1.

6.

Επαγγελματική πείρα στη σύνταξη εκθέσεων ή άλλων γραπτών εισηγήσεων σχετικών με τη φύση των καθηκόντων στους τομείς που αναφέρονται στο κριτήριο 1.

7.

Επαγγελματική πείρα στην υγεία των φυτών.

8.

Επαγγελματική πείρα ως επιθεωρητής ορθής κλινικής πρακτικής όσον αφορά την πραγματοποίηση κλινικών δοκιμών σχετικά με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση.

9.

Επαγγελματική πείρα στην αξιολόγηση και την παρακολούθηση κοινοποιημένων οργανισμών στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων) ή στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εν λόγω προϊόντων.

10.

Επαγγελματική πείρα ως επιθεωρητής φαρμάκων στον τομέα των ορθών πρακτικών παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων δραστικών φαρμακευτικών συστατικών).

EPSO/AD/341/18 — Ασφάλεια τροφίμων — πολιτική και νομοθεσία

1.

Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών στην ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της διατροφής, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων ή της υγείας των φυτών.

2.

Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών στην εκπόνηση επιστημονικών, κοινωνικών, οικονομικών ή πολιτικών μελετών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, και την ενσωμάτωση των συμπερασμάτων στις πολιτικές που αναφέρονται στο κριτήριο 1.

3.

Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ή στη διαχείριση της εν λόγω νομοθεσίας και της εξέλιξής της, στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της διατροφής, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων ή της υγείας των φυτών.

4.

Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση πολιτικά ευαίσθητων θεμάτων και, συγκεκριμένα, ενασχόληση με δημόσιες διαβουλεύσεις, αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα, επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης ή κατάρτιση ακολουθητέας γραμμής για επικοινωνιακούς σκοπούς στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της διατροφής, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων ή της υγείας των φυτών.

5.

Επαγγελματική πείρα (εκτός των δραστηριοτήτων ελέγχου) στην εποπτεία των διεθνών δραστηριοτήτων κανονιστικής ρύθμισης (π.χ. κατάρτιση διεθνών προτύπων και εμπορικών συμφωνιών στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών) και στη συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές.

6.

Επαγγελματική πείρα στην παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της διατροφής, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων ή της υγείας των φυτών, για παράδειγμα με την ανάπτυξη εργαλείων, κριτηρίων, δεικτών επιδόσεων, στατιστικών, συστήματος υποβολής εκθέσεων κ.λπ.

7.

Επαγγελματική πείρα στη σύνταξη εκθέσεων, κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, αναφορών, ενημερωτικών εκθέσεων ή άλλων γραπτών εισηγήσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της διατροφής, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων ή της υγείας των φυτών.

8.

Επαγγελματική πείρα στην επικοινωνία με θεσμικά όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενους φορείς, την προετοιμασία και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της διατροφής, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων ή της υγείας των φυτών.

Τέλος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στο κυρίως κείμενο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής που διοργανώνει η EPSO, κάθε αναφορά σε πρόσωπο συγκεκριμένου φύλου πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί αναφορά και σε πρόσωπο οποιουδήποτε άλλου φύλου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, όλοι οι υποψήφιοι θα περάσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Τυχόν υποψήφιοι που γίνονται εκ νέου δεκτοί μετά από προσφυγή με επιτυχή έκβαση θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο.

Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων, αναγράφονται όλοι στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων. Τυχόν υποψήφιοι που γίνονται εκ νέου δεκτοί μετά από προσφυγή με επιτυχή έκβαση σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας θα προστεθούν επίσης στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων.

1.   ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ;

1.1.   Γενικοί και ειδικοί όροι

Οι γενικοί και ειδικοί όροι (συμπεριλαμβανομένης της γνώσης γλωσσών) για κάθε πεδίο ή ζητούμενα προσόντα παρατίθενται στο τμήμα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό».

Οι ειδικοί όροι σχετικά με τους τίτλους σπουδών, την επαγγελματική πείρα και τις γλωσσικές γνώσεις διαφέρουν ανάλογα με τα ζητούμενα προσόντα. Στην αίτησή σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική πείρα σας (εφόσον απαιτείται) που σχετίζονται με τα καθήκοντα , όπως περιγράφεται στο τμήμα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό» της παρούσας προκήρυξης διαγωνισμού.

α)

Τίτλοι σπουδών και/ή βεβαιώσεις: Οι τίτλοι σπουδών που εκδόθηκαν είτε σε χώρες ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από επίσημο όργανο κράτους μέλους της ΕΕ, π.χ. από το Υπουργείο Παιδείας κράτους μέλους της ΕΕ. Η εξεταστική επιτροπή θα λάβει υπόψη της τις διαφορές των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Όσον αφορά τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική, επαγγελματική ή εξειδικευμένη κατάρτιση, να αναφερθούν τα γνωστικά πεδία, η διάρκεια φοίτησης και εάν επρόκειτο για μαθήματα με πλήρες ή μειωμένο ωράριο ή για νυκτερινά μαθήματα.

β)

Η επαγγελματική πείρα (εφόσον απαιτείται) λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον είναι σχετική με τα απαιτούμενα καθήκοντα και:

συνιστά πραγματική και ουσιαστική εργασία,

είναι αμειβόμενη,

περιλαμβάνει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχή υπηρεσίας, και

υπόκειται στην τήρηση των ακόλουθων όρων:

εθελοντική εργασία: εάν είναι αμειβόμενη και περιλαμβάνει εβδομαδιαίο ωράριο και διάρκεια παρόμοια με κανονική θέση εργασίας,

περίοδοι άσκησης: εάν η περίοδος άσκησης είναι αμειβόμενη,

υποχρεωτική στρατιωτική θητεία: να έχει ολοκληρωθεί πριν ή μετά την απόκτηση του απαιτούμενου τίτλου σπουδών για περίοδο που δεν υπερβαίνει την κατά νόμο διάρκεια στο οικείο κράτος μέλος,

άδεια μητρότητας/πατρότητας/υιοθεσίας: εάν καλύπτεται από σύμβαση εργασίας,

διδακτορικό δίπλωμα: για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών ετών, υπό την προϋπόθεση ότι το διδακτορικό δίπλωμα έχει όντως αποκτηθεί, είτε η εργασία για την απόκτησή του ήταν αμειβόμενη είτε όχι, και

εργασία μερικής απασχόλησης: υπολογίζεται κατ’ αναλογία με βάση τον αριθμό των ωρών εργασίας, π.χ. η μερική απασχόληση έξι μηνών υπολογίζεται ως τρεις μήνες.

1.2.   Δικαιολογητικά έγγραφα

Σε διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής, θα πρέπει να καταθέσετε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ιθαγένειά σας (π.χ. διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας), το οποίο πρέπει να ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησής σας (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του πρώτου τμήματος της αίτησής σας στην περίπτωση που η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χωρίζεται σε δύο τμήματα).

Όλες οι περίοδοι επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να τεκμηριώνονται από πρωτότυπα έγγραφα ή από επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους:

βεβαιώσεις των προηγούμενων και του (των) σημερινού(-ών) εργοδότη(-ών) στην (στις) οποία(-ες) αναφέρονται η φύση και το επίπεδο των ασκούμενων καθηκόντων, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους, με την επίσημη επωνυμία και σφραγίδα της εταιρείας και το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του υπευθύνου, ή

σύμβαση(-εις) εργασίας, και το πρώτο και το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερή περιγραφή των ασκούμενων καθηκόντων,

(για τη μη μισθωτή εργασία, π.χ. αυτοαπασχόληση, ελευθέρια επαγγέλματα) τιμολόγια ή δελτία παραγγελίας με λεπτομερή περιγραφή των ασκούμενων καθηκόντων ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό επίσημο δικαιολογητικό έγγραφο,

(για διερμηνείς συνεδριάσεων από τους οποίους απαιτείται επαγγελματική πείρα) έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται ο αριθμός των ημερών και οι γλώσσες διερμηνείας από και προς τις οποίες γίνεται η διερμηνεία, ειδικά η διερμηνεία συνεδριάσεων.

Κατά κανόνα, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για να αποδείξετε τις γλωσσικές σας γνώσεις, εκτός από ορισμένους διαγωνισμούς για γλωσσομαθείς ή για εξειδικευμένες κατηγορίες καθηκόντων.

Μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η EPSO θα σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε και τον χρόνο υποβολής τους.

1.3   Ίσες ευκαιρίες και ειδικά μέτρα

Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή κάποιους λόγους υγείας που ενδέχεται να μη σας επιτρέψουν να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες, παρακαλούμε να το αναφέρετε στην αίτηση υποψηφιότητάς σας και να μας ενημερώσετε για το είδος ειδικών μέτρων που θα χρειαστείτε. Εάν προκύψει αναπηρία ή ασθένεια μετά την επικύρωση της αίτησής σας, πρέπει να ενημερώσετε την EPSO το συντομότερο δυνατό δίνοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω.

Σημειωτέον ότι, προκειμένου το αίτημά σας να ληφθεί υπόψη, θα πρέπει να στείλετε στην EPSO πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας σας ή ιατρικό πιστοποιητικό. Τα δικαιολογητικά έγγραφά σας θα εξεταστούν προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, εφόσον απαιτείται.

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα προσβασιμότητας, ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα προσβασιμότητας της EPSO μέσω:

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

με φαξ (+32 22998081) ή

ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΩ;

Ορίζεται εξεταστική επιτροπή για τη σύγκριση των υποψηφίων και την επιλογή των καλύτερων από αυτούς βάσει των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων τους με γνώμονα τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης διαγωνισμού. Τα μέλη της καθορίζουν επίσης το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών του διαγωνισμού και εγκρίνουν το περιεχόμενό τους βάσει των προτάσεων της EPSO.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εξεταστικής επιτροπής, απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε υποψήφιο ή άτομο που δεν έχει σχέση με την εξεταστική επιτροπή να προσπαθήσει να έλθει σε επαφή με μέλος αυτής, εξαιρουμένης της επαφής στο πλαίσιο δοκιμασιών που απαιτούν άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των υποψηφίων και της εξεταστικής επιτροπής.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους ή να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους πρέπει να αιτηθούν εγγράφως, απευθύνοντας την αλληλογραφία τους στην EPSO, η οποία θα τη διαβιβάσει στην εξεταστική επιτροπή. Κάθε άμεση ή έμμεση παρέμβαση των υποψηφίων που δεν συνάδει με τις προαναφερθείσες διαδικασίες απαγορεύεται και ενδέχεται να επιφέρει τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

Η ύπαρξη οικογενειακών σχέσεων ή ιεραρχικού δεσμού μεταξύ υποψηφίου και μέλους της εξεταστικής επιτροπής, ειδικότερα, συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Οι εξεταστικές επιτροπές καλούνται να αναφέρουν τέτοιες καταστάσεις στην EPSO αμέσως μόλις τις αντιληφθούν. Η EPSO θα αξιολογήσει κάθε περίσταση ξεχωριστά και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η μη τήρηση των ανωτέρω κανόνων είναι δυνατόν να επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις για τα μέλη της επιτροπής και να οδηγήσει στον αποκλεισμό των υποψηφίων από τον διαγωνισμό (βλ. σημείο 4.4).

Τα ονόματα των μελών της εξεταστικής επιτροπής δημοσιεύονται στον ιστότοπο της EPSO (www.eu-careers.eu) πριν από την έναρξη του κέντρου/σταδίου αξιολόγησης.

3.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3.1.   Επικοινωνία με την EPSO

Πρέπει να ελέγχετε την ατομική σας μερίδα στην EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Εάν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες αυτές λόγω τεχνικού προβλήματος της EPSO, πρέπει να το επισημάνετε στην EPSO αμέσως και αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου της EPSO (https://epso.europa.eu/help_el).

Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει πληροφορίες που αναφέρονται ήδη σαφώς στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, στα παραρτήματά της και στον ιστότοπο της EPSO, καθώς και στο σημείο «Συχνές ερωτήσεις».

Σε κάθε αλληλογραφία που αφορά αίτηση υποψηφιότητας, παρακαλείσθε να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας όπως αναγράφεται στην ατομική μερίδα σας EPSO, τον αριθμό υποψηφίου που σας έχει δοθεί και τον αριθμό αναφοράς της διαδικασίας επιλογής.

Η EPSO μεριμνά ώστε να εφαρμόζονται οι αρχές του κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_el (όπως έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Σύμφωνα με τις εν λόγω αρχές, η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει κάθε ανάρμοστη αλληλογραφία (π.χ. επαναλαμβανόμενες, προκλητικές και/ή άσχετες επιστολές).

3.2.   Πρόσβαση σε πληροφορίες

Οι υποψήφιοι έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε ορισμένες πληροφορίες που τους αφορούν προσωπικά, τα οποία χορηγούνται βάσει της υποχρέωσης αιτιολόγησης, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά απόφασης αποκλεισμού.

Η εν λόγω υποχρέωση αιτιολόγησης πρέπει να συμβιβάζεται με τον απόρρητο χαρακτήρα των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, ώστε να διασφαλίζονται η ανεξαρτησία της επιτροπής και η αντικειμενικότητα της διαδικασίας επιλογής. Λόγω του απόρρητου χαρακτήρα, η στάση κάθε μέλους της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την ατομική ή συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιείται.

Αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης αφορούν συγκεκριμένα υποψηφίους γενικών διαγωνισμών και η νομοθεσία σχετικά με τη δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα ενδέχεται να μην τους χορηγεί δικαιώματα ευρύτερα από αυτά που καθορίζονται στο παρόν σημείο.

3.2.1.   Αυτόματη ειδοποίηση

Μετά από κάθε στάδιο της διαδικασίας επιλογής που οργανώνεται για συγκεκριμένο διαγωνισμό, θα λαμβάνετε αυτομάτως τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω της ατομικής σας μερίδας EPSO:

δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: τα αποτελέσματά σας και ένα πλαίσιο με τις απαντήσεις σας και τις σωστές απαντήσεις ανά αριθμό/γράμμα αναφοράς. Η πρόσβαση στο κείμενο των ερωτήσεων και των απαντήσεων απαγορεύεται ρητά,

επιλεξιμότητα: επιβεβαίωση ότι η συμμετοχή σας έγινε δεκτή· εάν η συμμετοχή σας δεν έγινε δεκτή, αναφέρονται οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό που δεν τηρήθηκαν,

Talent Screener (Αξιολογητής Ταλέντου): τα αποτελέσματά σας και πλαίσιο με τους συντελεστές βαρύτητας ανά ερώτηση, οι βαθμοί που δόθηκαν στις απαντήσεις σας και η συνολική σας βαθμολογία,

προκαταρκτικές δοκιμασίες: τα αποτελέσματά σας,

ενδιάμεσες δοκιμασίες: τα αποτελέσματά σας εάν δεν είστε μεταξύ των υποψηφίων που καλούνται στο επόμενο στάδιο,

κέντρο/στάδιο αξιολόγησης: εάν δεν έχετε αποκλειστεί, το φυλλάδιο ικανοτήτων σας που αναφέρει τη συνολική βαθμολογία που λάβατε για κάθε δεξιότητα, καθώς και τα σχόλια της εξεταστικής επιτροπής που παρέχουν ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σας στο κέντρο/στάδιο αξιολόγησης.

Κατά κανόνα, η EPSO δεν κοινοποιεί στους υποψηφίους τα πρωτότυπα κείμενα ή τα θέματα των δοκιμασιών, διότι αυτά προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. Ωστόσο, για ορισμένες δοκιμασίες μπορεί κατ’ εξαίρεση να δημοσιεύσει τα πρωτότυπα κείμενα ή τα θέματα των δοκιμασιών στον ιστότοπό της εφόσον:

οι δοκιμασίες έχουν ολοκληρωθεί,

τα αποτελέσματα έχουν οριστικοποιηθεί και κοινοποιηθεί στους υποψηφίους, και

τα πρωτότυπα κείμενα / τα θέματα δεν προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.

3.2.2.   Πληροφορίες κατόπιν αιτήματος

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν μη διορθωμένο αντίγραφο των απαντήσεών τους στις γραπτές δοκιμασίες εφόσον το περιεχόμενό του δεν προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. Η διάταξη αυτή αποκλείει ρητά τις απαντήσεις σε εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Τα διορθωμένα γραπτά και, ιδίως, οι λεπτομέρειες της βαθμολόγησης καλύπτονται από το απόρρητο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής και δεν δημοσιοποιούνται.

Η EPSO προσπαθεί να θέσει στη διάθεση των υποψηφίων όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με την υποχρέωση αιτιολόγησης, τον απόρρητο χαρακτήρα των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής και τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα αιτήματα παροχής πληροφοριών αξιολογούνται υπό το πρίσμα των εν λόγω υποχρεώσεων.

Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών πρέπει να υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου της EPSO (https://epso.europa.eu/help_el) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων σας στην ατομική σας μερίδα EPSO.

4.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

4.1.   Τεχνικά θέματα

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής αντιμετωπίσετε σοβαρό τεχνικό ή οργανωτικό πρόβλημα, ενημερώστε αμέσως αποκλειστικά την EPSO μέσω του ιστότοπου της EPSO (https://epso.europa.eu/help_el), ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε το θέμα και να λάβουμε διορθωτικά μέτρα.

Σε κάθε αλληλογραφία πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας (όπως αναγράφεται στην ατομική σας μερίδα EPSO), τον αριθμό υποψηφίου που σας έχει δοθεί και τον αριθμό αναφοράς της διαδικασίας επιλογής.

Εάν το πρόβλημα προκύψει σε εξεταστικό κέντρο, παρακαλείσθε να:

ειδοποιήσετε τους επιτηρητές αμέσως, ώστε να αναζητηθεί λύση στο εν λόγω εξεταστικό κέντρο. Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε τους να καταγράψουν την ένστασή σας, και

επικοινωνήστε με την EPSO το αργότερο εντός 3 ημερολογιακών ημερών από τις δοκιμασίες σας μέσω του ιστότοπου της EPSO (https://epso.europa.eu/help_el) παραθέτοντας μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος.

Για προβλήματα που ανακύπτουν εκτός των εξεταστικών κέντρων (π.χ. προβλήματα που αφορούν κυρίως τη διαδικασία κράτησης ημερομηνίας), παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ατομική σας μερίδα EPSO και στον ιστότοπο της EPSO ή επικοινωνήστε με την EPSO αμέσως μέσω του ιστότοπου της EPSO (https://epso.europa.eu/help_el).

Για ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την αίτησή σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με την EPSO αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων μέσω του ιστότοπου της EPSO (https://epso.europa.eu/help_el). Ερωτήσεις που αποστέλλονται λιγότερο από 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ενδέχεται να μην απαντηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

4.2.   Διαδικασίες εσωτερικής επανεξέτασης

4.2.1.   Λάθη στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ) με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η βάση δεδομένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής υπόκειται σε διαρκή και λεπτομερή έλεγχο ποιότητας από την EPSO και τις εξεταστικές επιτροπές.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο λάθος σε μία ή περισσότερες από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επηρέασε την ικανότητά σας να απαντήσετε, δικαιούσθε να ζητήσετε η (οι) ερώτηση(-εις) να επανεξεταστεί(-ούν) από την εξεταστική επιτροπή (σύμφωνα με τη διαδικασία «ακύρωσης»).

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να ακυρώσει τη λανθασμένη ερώτηση και να ανακατανείμει τους βαθμούς μεταξύ των υπόλοιπων ερωτήσεων της δοκιμασίας. Ο νέος υπολογισμός αφορά μόνο τους υποψηφίους στους οποίους δόθηκε η εν λόγω ερώτηση. Η βαθμολόγηση των δοκιμασιών όπως αναγράφεται στα σχετικά τμήματα της παρούσας προκήρυξης διαγωνισμού παραμένει ανεπηρέαστη.

Το καθεστώς που ισχύει για τις καταγγελίες σχετικά με τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (MCQ) έχει ως εξής:

διαδικασία: παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την EPSO μόνο μέσω του ιστότοπου της EPSO (https://epso.europa.eu/help_el),

γλώσσα: στη γλώσσα 2 που θα επιλέξετε στον εν λόγω διαγωνισμό,

προθεσμία: εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των δοκιμασιών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,

πρόσθετες πληροφορίες: περιγράψτε την ερώτηση (περιεχόμενο) προκειμένου να εντοπιστεί(-ούν) η (οι) σχετική(-ές) ερώτηση(-εις) και εξηγήστε τη φύση του εικαζόμενου λάθους όσο το δυνατόν σαφέστερα.

Αιτήματα που λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας ή στα οποία δεν περιγράφονται σαφώς η (οι) προσβαλλόμενη(-ες) ερώτηση(-εις) και το εικαζόμενο λάθος δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ειδικότερα, οι καταγγελίες που επισημαίνουν απλώς σφάλματα στη μετάφραση, και δεν καθορίζουν με σαφήνεια το πρόβλημα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η ίδια διαδικασία επανεξέτασης εφαρμόζεται όσον αφορά τα σφάλματα κατά την άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-tray).

4.2.2.   Αιτήματα επανεξέτασης

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης οποιασδήποτε απόφασης της εξεταστικής επιτροπής ή της EPSO που καθορίζει τα αποτελέσματά σας και/ή ορίζει το κατά πόσον μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ή ότι αποκλείεστε από τον διαγωνισμό.

Τα αιτήματα επανεξέτασης μπορεί να βασίζονται σε:

ουσιώδη παρατυπία κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, και/ή

μη συμμόρφωση της εξεταστικής επιτροπής ή της EPSO με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, την προκήρυξη του διαγωνισμού, τα παραρτήματά της και/ή τη νομολογία.

Σημειωτέον ότι δεν έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την εγκυρότητα της αξιολόγησης της εξεταστικής επιτροπής όσον αφορά την ποιότητα των επιδόσεών σας σε μια δοκιμασία ούτε τη συνάφεια των προσόντων σας και της επαγγελματικής σας πείρας. Η εν λόγω αξιολόγηση αποτελεί αξιολογική κρίση της εξεταστικής επιτροπής και η διαφωνία σας με την αξιολόγηση των δοκιμασιών, της πείρας σας και/ή των προσόντων σας από την εξεταστική επιτροπή δεν συνιστά απόδειξη ότι αυτή υπέπεσε σε σφάλμα. Τα αιτήματα επανεξέτασης που υποβάλλονται σε αυτή τη βάση δεν έχουν αίσια έκβαση.

Το καθεστώς που ισχύει για τα αιτήματα επανεξέτασης έχει ως εξής:

διαδικασία: παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την EPSO μόνο μέσω του ιστότοπου της EPSO (https://epso.europa.eu/help_el),

γλώσσα: στη γλώσσα 2 που θα επιλέξετε στον εν λόγω διαγωνισμό,

προθεσμία: εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η προσβαλλόμενη απόφαση δημοσιεύθηκε στην ατομική σας μερίδα EPSO,

πρόσθετες πληροφορίες: να αναφερθεί σαφώς η απόφαση κατά της οποίας υποβάλλετε ένσταση και να αιτιολογήσετε την ένστασή σας.

Αιτήματα που λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

Θα σας αποσταλεί απόδειξη παραλαβής εντός 15 εργάσιμων ημερών. Ο φορέας που έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση (είτε η εξεταστική επιτροπή είτε η EPSO) θα εξετάσει την αίτησή σας και θα αποφασίσει σχετικά, και θα λάβετε αιτιολογημένη απάντηση το συντομότερο δυνατό.

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, θα κληθείτε να συμμετάσχετε εκ νέου στη διαδικασία επιλογής, στο στάδιο στο οποίο αποκλειστήκατε, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται εν τω μεταξύ ο διαγωνισμός.

4.3.   Άλλα μέσα αμφισβήτησης

4.3.1.   Διοικητικές ενστάσεις

Ως υποψήφιος σε γενικό διαγωνισμό, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε διοικητική ένσταση στον διευθυντή της EPSO, ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή.

Μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά απόφασης ή μη λήψης απόφασης που θίγει ευθέως και άμεσα το νομικό καθεστώς σας ως υποψηφίου μόνον εάν οι διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία επιλογής έχουν σαφώς παραβιαστεί. Ο διευθυντής της EPSO δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει αξιολογική κρίση της εξεταστικής επιτροπής (βλ. σημείο 4.2.2).

Το καθεστώς που ισχύει για τις διοικητικές ενστάσεις έχει ως εξής:

διαδικασία: παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την EPSO μόνο μέσω του ιστότοπου της EPSO (https://epso.europa.eu/help_el),

γλώσσα: στη γλώσσα 2 που θα επιλέξετε στον εν λόγω διαγωνισμό,

προθεσμία: εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης ή την ημερομηνία έως την οποία η απόφαση έπρεπε να έχει ληφθεί,

πρόσθετες πληροφορίες: να αναφερθεί σαφώς η απόφαση κατά της οποίας υποβάλλετε ένσταση και να αιτιολογήσετε την ένστασή σας.

Αιτήματα που λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

4.3.2.   Δικαστικές προσφυγές

Ως υποψήφιος σε γενικό διαγωνισμό, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε δικαστική προσφυγή στο Γενικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Επισημαίνεται ότι προσφυγές κατά αποφάσεων της EPSO και όχι της εξεταστικής επιτροπής δεν γίνονται δεκτές ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, εκτός εάν έχει ήδη υποβληθεί διοικητική ένσταση δυνάμει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (βλ. τμήμα 4.3.1). Ειδικότερα, αυτό συμβαίνει με τις αποφάσεις που αφορούν τα γενικά κριτήρια αποδοχής, οι οποίες λαμβάνονται από την EPSO και όχι από την εξεταστική επιτροπή.

Το καθεστώς που ισχύει για τις δικαστικές προσφυγές έχει ως εξής:

διαδικασία: συμβουλευθείτε τον ιστότοπο του Γενικού Δικαστηρίου (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Πριν υποβάλετε καταγγελία στον Διαμεσολαβητή, πρέπει πρώτα να έχετε προβεί στα ενδεδειγμένα διοικητικά διαβήματα προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς (βλ. σημεία 4.1 — 4.3).

Η υποβολή καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή δεν παρατείνει τις προθεσμίες για την υποβολή διοικητικών ενστάσεων ή την άσκηση δικαστικών προσφυγών.

Το καθεστώς που ισχύει για τις καταγγελίες στον Διαμεσολαβητή έχει ως εξής:

διαδικασία: συμβουλευθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής

Είναι δυνατόν να αποκλειστείτε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής εάν η EPSO διαπιστώσει ότι:

έχετε δημιουργήσει περισσότερες από μία ατομικές μερίδες EPSO,

έχετε υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε ασύμβατους τομείς ή κατηγορίες καθηκόντων,

δεν πληροίτε όλους τους όρους συμμετοχής,

έχετε προσκομίσει ψευδείς δηλώσεις ή δηλώσεις που δεν τεκμηριώνονται από τα κατάλληλα έγγραφα,

έχετε παραλείψει να κλείσετε ημερομηνία ή να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες,

έχετε αντιγράψει/εξαπατήσει κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών,

δεν έχετε δηλώσει στην αίτηση υποψηφιότητάς σας τη γλώσσα που απαιτείται στην παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού ή δεν έχετε δηλώσει το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για αυτές τις γλώσσες,

έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε με μέλος της εξεταστικής επιτροπής με μη επιτρεπτό τρόπο,

έχετε παραλείψει να ενημερώσετε την EPSO για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με μέλος της εξεταστικής επιτροπής,

έχετε υποβάλει την αίτησή σας σε γλώσσα άλλη από εκείνη(-ες) που προσδιορίζεται(-ονται) στην παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού (μπορεί να επιτραπεί η χρήση άλλης γλώσσας για τα κύρια ονόματα, τους επίσημους τίτλους και τις ονομασίες επαγγελμάτων όπως αναφέρεται στα δικαιολογητικά έγγραφα ή στους τίτλους/ονομασίες διπλωμάτων), και/ή

έχετε υπογράψει ή σημειώσει κάποιο διακριτικό σημάδι σε γραπτά ή πρακτικές δοκιμασίες που διορθώνονται ανώνυμα.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη από τα θεσμικά όργανα πρέπει να παρέχουν τα υψηλότερα εχέγγυα ήθους. Η απάτη ή η απόπειρα απάτης μπορεί να επισύρει κυρώσεις εναντίον σας και να θέσει σε κίνδυνο το δικαίωμα συμμετοχής σας σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.

Τέλος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ, κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στο κυρίως κείμενο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ, ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ, ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Κάντε κλικ εδώ για πρόσβαση σε μια εύληπτη έκδοση αυτών των παραδειγμάτων

 

AST-SC 1 έως AST-SC 6

AST 1 έως AST 7

AST 3 έως AST 11

AD 5 έως AD 16

ΧΩΡΑ

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (που παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (σπουδές μη πανεπιστημιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σύντομες πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών)

Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου (διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών)

Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου (τεσσάρων ετών και άνω)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss / Master

Magister Artium/ Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d'études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d'études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο / Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi — képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom / Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom / Fachhochschuldiplom/

Magister / Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat / Inżynier

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academic

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma / magisterij / specializacija / doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Τέλος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV, κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στο κυρίως κείμενο