5.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 366/8


Ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων — GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15

ReferNet — Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)

(2015/C 366/06)

1.   Στόχοι και περιγραφή

Με στόχο την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση —του ReferNet—, η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην επιλογή ενός αιτούντος από κqθεμία από τις παρακάτω χώρες: Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία και Μάλτα, με τον οποίο το Cedefop θα συνάψει τετραετή σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, καθώς και στη σύναψη ειδικής σύμβασης επιδότησης για την υλοποίηση σχεδίου εργασίας για το 2016.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο οποίος ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στην Ελλάδα από το 1995. Αναγνωρισμένο ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), δεξιοτήτων και προσόντων, το Cedefop έχει ως αποστολή να στηρίξει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να συμβάλει στην εφαρμογή της.

Το ReferNet είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης του Cedefop για την ΕΕΚ. Αποστολή του είναι η υποστήριξη του Cedefop μέσω της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα εθνικά συστήματα ΕΕΚ και τις εξελίξεις της πολιτικής και μέσω της προβολής της ΕΕΚ και των επιτευγμάτων του Cedefop. Το ReferNet απαρτίζεται από 30 μέλη προερχόμενα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, τα οποία είναι γνωστά ως εθνικοί εταίροι ReferNet. Πρόκειται για νευραλγικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής για την ΕΕΚ ή για την αγορά εργασίας στη χώρα την οποία εκπροσωπούν.

Οι συμβάσεις-πλαίσια εταιρικής σχέσης εκτελούνται μέσω ετήσιων ειδικών συμβάσεων επιδότησης. Συνεπώς, οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση για την τετραετή σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης (η οποία, αν είναι επιτυχημένη, θα οδηγήσει στην υπογραφή σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης για τα έτη 2016 ως και 2019) αλλά και αίτηση επιδότησης για τη δράση του 2016 (η οποία μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη ειδικής σύμβασης επιδότησης για το έτος 2016). Ο αιτών οφείλει να αποδείξει την ικανότητά του να υλοποιήσει όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται για την τετραετή περίοδο καθώς και να διασφαλίσει επαρκή συγχρηματοδότηση για την υλοποίηση των ζητούμενων εργασιών.

2.   Προϋπολογισμός και διάρκεια του σχεδίου

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός που διατίθεται για την τετραετή διάρκεια των συμβάσεων-πλαισίων εταιρικής σχέσης ανέρχεται σε 4 000 000 ευρώ, ανάλογα με τις αποφάσεις της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το ετήσιο σχέδιο εργασίας του 2016 (διάρκεια σχεδίου: 12 μήνες) είναι 980 000 ευρώ για τους 30 εταίρους (από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία).

Το ύψος της επιδότησης ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό της χώρας και χορηγείται για την υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου εργασίας. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το σχέδιο εργασίας του 2016 θα κατανεμηθεί με βάση τρεις ομάδες χωρών βάσει του πληθυσμού τους:

—   1η ομάδα χωρών: Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβενία και Ισλανδία. Ανώτατο ποσό επιδότησης: 23 615 ευρώ.

—   2η ομάδα χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Νορβηγία. Ανώτατο ποσό επιδότησης: 33 625 ευρώ.

—   3η ομάδα χωρών: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Ανώτατο ποσό επιδότησης: 43 620 ευρώ.

Η επιδότηση της Ένωσης αποτελεί απλώς συμπλήρωμα στη συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά του δικαιούχου (ή/και των συνδικαιούχων) ή/και των τοπικών, περιφερειακών ή/και ιδιωτικών συνεισφορών στο έργο. Η συνολική συνεισφορά της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % των επιλέξιμων δαπανών.

Το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει το συνολικό ποσό του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

3.   Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός με νομικό καθεστώς και νομική προσωπικότητα (συνεπώς φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ιδιώτες, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση)

β)

να εδρεύει σε κάποια από τις χώρες στις οποίες παρέχεται επιδότηση, ήτοι σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία και Μάλτα

4.   Προθεσμία

Οι αιτήσεις για τη σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης ΚΑΙ το σχέδιο εργασίας για το 2016 πρέπει να αποσταλούν το αργότερο στις 2 Δεκεμβρίου 2015.

5.   Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το έντυπο της αίτησης και τα παραρτήματα θα είναι διαθέσιμα από τις 4 Νοεμβρίου 2015 στον δικτυακό τόπο του Cedefop:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης και να υποβάλλονται με τη συμπλήρωση των διατιθέμενων επίσημων εντύπων.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων κατ' εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.