27.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 255/42


F-Castres: Χειρισμός τακτικών αεροπορικών υπηρεσιών

Εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ Castres (Mazamet) και Λυών (Saint-Exupéry) αφενός, και μεταξύ Rodez (Marcillac) και Λυών (Saint-Exupéry) αφετέρου

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού από τη Γαλλία δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου για την ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας

(2007/C 255/15)

1.   Εισαγωγή: Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, της 23.7.1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών, η Γαλλία επέβαλε υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις τακτικές αεροπορικές γραμμές μεταξύ Castres (Mazamet) και Λυών (Saint-Exupéry) και μεταξύ Rodez (Marcillac) και Λυών (Saint-Exupéry). Τα απαιτούμενα πρότυπα γι' αυτές τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 18 της 22.1.2002, σ. 6.

Εφόσον την 1.5.2008 κανένας αερομεταφορέας δεν θα έχει αρχίσει ή δεν πρόκειται να αρχίσει την εκμετάλλευση των τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ Castres και Rodez αφενός και Rodez και Λυών αφετέρου, σύμφωνα με τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και χωρίς να ζητεί οικονομική αντιστάθμιση, η Γαλλία αποφάσισε, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ανωτέρω κανονισμού, να περιορίσει την πρόσβαση στις εν λόγω γραμμές σε έναν μόνο αερομεταφορέα και να παραχωρήσει, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των εν λόγω αεροπορικών γραμμών από την 1.6.2008.

2.   Αναθέτουσα αρχή: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

και

Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Air 12, Aéroport de Rodez-Marcillac, route de Décazeville, F-12330 Salles-la-Source. Tél. (33) 565 76 02 00. Fax (33) 565 42 99 97. E-mail: aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr.

3.   Αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: Eκτέλεση, από την 1.6.2008, τακτικών αεροπορικών δρομολογίων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.   Κύρια χαρακτηριστικά της σύμβασης: Σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του αερομεταφορέα, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Castres-Mazamet (Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet), της Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 και του κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του διατάγματος αριθ. 2005-473 της 16.5.2005 σχετικά ιδίως με τους κανόνες χορήγησης οικονομικών αντισταθμίσεων από το κράτος.

Ο ανάδοχος θα εισπράττει τα έσοδα. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Castres-Mazamet, η Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 και το κράτος θα του καταβάλλουν χρηματοδοτική εισφορά ίση με τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών δαπανών προ φόρων (ΦΠΑ, ειδικών φόρων αερομεταφορών) εκμετάλλευσης των δρομολογίων και των εμπορικών εσόδων προ φόρων (ΦΠΑ, ειδικών φόρων αερομεταφορών) από την εν λόγω εκμετάλλευση, εντός των ορίων της μέγιστης οικονομικής αντιστάθμισης για την οποία έχει δεσμευθεί ο ανάδοχος, αφαιρουμένων ενδεχομένως των ποσών των ποινικών ρητρών που αναφέρονται στο σημείο 9-4 της παρούσας προκήρυξης.

5.   Διάρκεια της σύμβασης: Η σύμβαση (σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας) έχει διάρκεια τριών ετών, αρχής γενομένης από την 1.6.2008.

6.   Συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών: Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλους τους αερομεταφορείς κατόχους ισχύουσας άδειας εκμετάλλευσης που έχει εκδοθεί βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου, της 23.7.1992, σχετικά με τις άδειες των αερομεταφορέων.

7.   Διαδικασία κατακύρωσης και κριτήρια επιλογής των υποψηφίων: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ), ζ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, στις διατάξεις του κεφαλαίου IV τμήμα 1 του Νόμου 93-122 της 29.1.1993, σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς και τη διαφάνεια της οικονομικής ζωής και των δημοσίων διαδικασιών, καθώς και στις πράξεις εφαρμογής τους (ιδίως το διάταγμα αριθ. 97-638 της 31.5.1997 που εκδόθηκε για την εφαρμογή του Νόμου αριθ. 97-210 της 11.3.1997 σχετικά με την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εργασίας), και στο διάταγμα αριθ. 2005-473 της 16.5.2005 σχετικά κυρίως με τους κανόνες χορήγησης οικονομικών αντισταθμίσεων από το κράτος, όπως και στις τρεις αποφάσεις που εκδόθηκαν στις 16.5.2005 για την εφαρμογή του.

7-1.   Κατάρτιση του φακέλου υποψηφιότητας: Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να συνταχθεί στη γαλλική γλώσσα. Εάν χρειαστεί, οι υποψήφιοι πρέπει να μεταφράσουν στα Γαλλικά τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές και έχουν συνταχθεί σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να επισυνάψουν στη γαλλική έκδοση μια άλλη έκδοση συνταχθείσα σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο δεν θα θεωρηθεί αυθεντική.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα εξής:

επιστολή υποψηφιότητας, υπογεγραμμένη από τον διευθύνοντα ή από τον εκπρόσωπό του, και συνοδευόμενη από την εξουσιοδότηση που του παρέχει το δικαίωμα να υπογράφει,

υπόμνημα παρουσίασης της επιχείρησης, στο οποίο διευκρινίζονται οι επαγγελματικές και χρηματοοικονομικές ικανότητες του υποψηφίου στον τομέα των αερομεταφορών, καθώς και οι τυχόν σχετικές συστάσεις του. Το υπόμνημα αυτό πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της ικανότητας του υποψηφίου να εξασφαλίσει τη συνέχεια της παροχής δημόσιας υπηρεσίας και την ίση μεταχείριση των χρηστών, ο υποψήφιος μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να βασισθεί στο υπόδειγμα του εντύπου DC5 που χρησιμοποιείται για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων,

τον συνολικό κύκλο εργασιών και τον κύκλο εργασιών υπηρεσιών αντίστοιχων με εκείνες που αφορά η παρούσα πρόσκληση κατά τα τρία τελευταία έτη ή, εάν το επιθυμεί ο υποψήφιος, τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων των τριών τελευταίων οικονομικών ετών. Εάν ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να υποβάλει αυτά τα στοιχεία, εκθέτει τους λόγους,

μεθοδολογικό σημείωμα ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος προτίθεται να ανταποκριθεί στον φάκελο του διαγωνισμού, εάν του επιτραπεί να υποβάλει προσφορά από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Castres-Mazamet και τη SAEML Air 12, όπου εκτίθενται ιδίως:

τα τεχνικά και ανθρώπινα μέσα που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την εκτέλεση των δρομολογίων,

ο αριθμός, τα τυπικά προσόντα και η τοποθέτηση του προσωπικού και, ενδεχομένως, οι προσλήψεις στις οποίες ο υποψήφιος προτίθεται να προβεί,

οι τύποι των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών και, ενδεχομένως, ο αριθμός νηολόγησής τους,

αντίγραφο της άδειας εκμετάλλευσης αερομεταφορέα του υποψηφίου,

εάν η άδεια εκμετάλλευσης έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλο από τη Γαλλία, ο υποψήφιος πρέπει επίσης να διευκρινίσει τα ακόλουθα στοιχεία:

εθνικότητα των αδειών κυβερνήτη,

δίκαιο εφαρμοστέο στις συμβάσεις εργασίας,

καθεστώς υπαγωγής στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,

τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων L. 341-5 και των άρθρων D. 341-5 και επόμενων του κώδικα εργασίας που αφορούν την προσωρινή απόσπαση μισθωτών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο εθνικό έδαφος,

τα πιστοποιητικά ή τις υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του διατάγματος αριθ. 97-638 της 31.5.1997 και στην απόφαση της 31.1.2003 που εκδόθηκε για την εφαρμογή του άρθρου 8 του προαναφερόμενου διατάγματος, με τα οποία βεβαιώνεται η τακτική εκπλήρωση από τον υποψήφιο των υποχρεώσεών του καταβολής φόρων και κοινωνικών εισφορών, ιδίως σε ό,τι αφορά:

τον εταιρικό φόρο,

τον φόρο προστιθέμενης αξίας,

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης κατά εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και οικογενειακών επιδομάτων,

τον φόρο πολιτικής αεροπορίας,

τα αερολιμενικά τέλη,

τον φόρο επί των αεροπορικών ηχητικών οχλήσεων,

τον φόρο αλληλεγγύης,

Για τους υποψηφίους από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Γαλλίας, τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρχές και οργανισμούς της χώρας καταγωγής τους,

υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης εγγεγραμμένης στο δελτίο αριθ. 2 για παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 και L. 125-3 του κώδικα εργασίας,

υπεύθυνη δήλωση ή/και οποιοδήποτε δικαιολογητικό που βεβαιώνει την τήρηση της υποχρέωσης απασχόλησης εργαζομένων με ειδικές ανάγκες που προβλέπεται στο άρθρο L. 323-1 του κώδικα εργασίας,

απόσπασμα Kα εγγραφής στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο εταιρειών ή οποιοδήποτε ισοδύναμο έγγραφο,

κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92, της 23.7.1992, πιστοποιητικό ασφάλισης, με ημερομηνία έκδοσης μικρότερη των τριών μηνών, για την κάλυψη αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος, ιδίως όσον αφορά τους επιβάτες, τις αποσκευές, το φορτίο, το ταχυδρομείο και τρίτους, και σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 785/2004 της 21.4.2004, και ιδίως το άρθρο 4,

σε περίπτωση μέτρου διασφάλισης ή συλλογικής διαδικασίας, αντίγραφο των σχετικών δικαστικών αποφάσεων (εάν δεν έχουν συνταχθεί στη γαλλική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση).

7-2.   Τρόποι εξέτασης των υποψηφιοτήτων: Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

επαγγελματικές και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των υποψηφίων,

ικανότητα των υποψηφίων να διασφαλίσουν τη συνεχή παροχή της δημόσιας υπηρεσίας αερομεταφορών και την ίση μεταχείριση των χρηστών της εν λόγω υπηρεσίας,

τήρηση από τους υποψηφίους της υποχρέωσης απασχόλησης εργαζομένων με ειδικές ανάγκες που προβλέπεται στο άρθρο L. 323-1 του κώδικα εργασίας.

8.   Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Οι μεταφορείς των οποίων η υποψηφιότητα θα γίνει δεκτή και θα επιλεγεί θα κληθούν, σε ένα δεύτερο στάδιο, να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο συγκεκριμένος κανονισμός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ο οποίος και θα τους αποσταλεί.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν τοιουτοτρόπως θα αποτελέσουν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης από τις αρμόδιες αρχές του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Castres-Mazamet και της Société anonyme d'économie mixte locale Air 12.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, για την επιλογή μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν θα ληφθεί υπόψη η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, και ιδίως τα ναύλα και οι όροι που μπορούν να προσφερθούν στους χρήστες, καθώς και το κόστος του αιτούμενου αντισταθμίσματος.

9.   Απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες:

9-1.   Οικονομική αντιστάθμιση: Στις προσφορές που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι των οποίων θα έχει επιλεγεί η υποψηφιότητα πρέπει να αναφέρεται ρητά το μέγιστο ποσό που ζητείται ως οικονομική αντιστάθμιση για την εκμετάλλευση της γραμμής επί τρία έτη, αρχής γενομένης από την 1.6.2008 (με ετήσιο αναλυτικό λογαριασμό). Το ακριβές ύψος της οικονομικής αντιστάθμισης που θα χορηγηθεί τελικά καθορίζεται ετησίως, εκ των υστέρων, σε συνάρτηση με τις δαπάνες και τα έσοδα που έχει όντως παράγει η παροχή της υπόψη υπηρεσίας, εντός των ορίων του ποσού που αναφέρεται στην προσφορά. Το μέγιστο αυτό όριο οικονομικής αντιστάθμισης θα μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση απρόβλεπτης τροποποίησης των όρων εκμετάλλευσης.

Οι ετήσιες πληρωμές καταβάλλονται υπό μορφή προκαταβολών και υπολοίπου εξόφλησης. Το υπόλοιπο εξόφλησης καταβάλλεται μόνον εφόσον εγκριθούν οι λογαριασμοί του αερομεταφορέα για την υπόψη αεροπορική γραμμή και εφόσον επαληθευθούν οι όροι εκμετάλλευσης της γραμμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 9-2 κατωτέρω.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης πριν από την κανονική της λήξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 9-2 το συντομότερο δυνατόν ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή στον αερομεταφορέα του υπολοίπου της οφειλόμενης οικονομικής αντιστάθμισης, της οποίας το μέγιστο όριο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μειώνεται κατ' αναλογία της πραγματικής διάρκειας της εκμετάλλευσης.

9-2.   Επαλήθευση της εκτέλεσης της γραμμής και των λογαριασμών του μεταφορέα: Η εκτέλεση των δρομολογίων και η αναλυτική λογιστική του μεταφορέα για τα συγκεκριμένα δρομολόγια εξετάζονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως σε συνεννόηση με τον μεταφορέα.

9-3.   Τροποποίηση και καταγγελία της σύμβασης: Εάν ο αερομεταφορέας κρίνει ότι η απρόβλεπτη τροποποίηση των όρων εκμετάλλευσης δικαιολογεί την αναθεώρηση του μέγιστου ποσού της οικονομικής αντιστάθμισης, μπορεί να υποβάλει σχετικό αιτιολογημένο αίτημα στα άλλα υπογράφοντα μέρη της σύμβασης, τα οποία έχουν στη διάθεσή τους χρονικό περιθώριο δύο μηνών για να αποφανθούν επ' αυτού. H σύμβαση μπορεί τότε να τροποποιηθεί με τροποποιητική συμφωνία.

Οποιοδήποτε από τα υπογράφοντα μέρη της σύμβασης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την κανονική λήξη της ισχύος της μόνον εφόσον τηρήσει εξάμηνη προθεσμία προειδοποίησης. Σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο αερομεταφορέας θεωρείται ότι έχει καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση, εφόσον δεν αρχίσει και πάλι να εκτελεί τα δρομολόγια σύμφωνα προς τις υποχρεώσεις του εντός ενός μηνός από την παραλαβή προειδοποιητικής επιστολής.

9-4.   Ποινικές ρήτρες ή άλλες μειώσεις προβλεπόμενες από τη σύμβαση: Η μη τήρηση από τον αερομεταφορέα της προθεσμίας προειδοποίησης που αναφέρεται στο σημείο 9-3 επιφέρει επιβολή είτε διοικητικού προστίμου κατ' εφαρμογή του άρθρου R.330-20 του κώδικα πολιτικής αεροπορίας, είτε ποινικής ρήτρας υπολογιζόμενης με βάση τον αριθμό των μηνών αθέτησης της σύμβασης και το πραγματικό έλλειμμα της γραμμής κατά το εξεταζόμενο έτος, με ανώτατο όριο τη μέγιστη οικονομική αντιστάθμιση που προβλέπεται στο σημείο 9-1.

Σε περίπτωση περιορισμένης παράβασης των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, εφαρμόζεται μείωση της μέγιστης οικονομικής αντιστάθμισης που προβλέπεται στο σημείο 9-1, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου R.330-20 του κώδικα πολιτικής αεροπορίας.

Στον υπολογισμό της μείωσης αυτής λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, ο αριθμός των πτήσεων που ματαιώθηκαν για λόγους καταλογιζόμενους στον αερομεταφορέα, ο αριθμός των πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν με μεταφορική ικανότητα μικρότερη από την απαιτούμενη, ο αριθμός των πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας όσον αφορά τους ενδιάμεσους σταθμούς ή τις εφαρμοζόμενες τιμές.

10.   Όροι αποστολής των φακέλων υποψηφιότητας: Οι φάκελοι υποψηφιότητας εσωκλείονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castres (Mazamet)/Rodez (Marcillac)/Lyon (Saint-Exupéry) — À n'ouvrir que par le destinataire». Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή έναντι απόδειξης παραλαβής (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στο αποδεικτικό της παραλήπτριας αρχής) ή να επιδοθούν ιδιοχείρως έναντι βεβαίωσης παραλαβής, και να περιέλθουν το αργότερο στις 4.12.2007 και ώρα 12.00 τοπική, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex.

11.   Επακόλουθη διαδικασία: Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Castres-Mazamet θα απευθύνει στους επιλεγέντες υποψηφίους, το αργότερο στις 7.12.2007, τον φάκελο του διαγωνισμού, στον οποίο θα περιλαμβάνονται ιδίως οι όροι του διαγωνισμού και το σχέδιο της σύμβασης.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο στις 4.1.2008 και ώρα 12.00 τοπική.

Η προσφορά δεσμεύει τον υποψήφιο επί 280 ημέρες από την υποβολή της.

12.   Ισχύς της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: Η πρόσκληση υποβολής προσφορών ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κανένας κοινοτικός αερομεταφορέας δεν θα υποβάλει, έως την 1.5.2008, πρόγραμμα εκμετάλλευσης της εν λόγω γραμμής από την 1.6.2008, σύμφωνα με τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και χωρίς καμία οικονομική αντιστάθμιση.

13.   Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών: Για να λάβουν πληροφορίες που ενδεχομένως τους είναι απαραίτητες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται, αποκλειστικά και μόνο μέσω επιστολής ή τηλεομοιοτυπίας, στον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Castres-Mazamet, στη διεύθυνση και στον αριθμό τηλεομοιοτυπικού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.