25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/34


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ

Κοινό εναρμονισμένο πρόγραμμα ερευνών οικονομικής συγκυρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2006/C 172/11)

1.   ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (αριθ. ECFIN/2006/A3-02) για τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών συγκυρίας (που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2000) στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα καλύψει τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία.

Στόχος του προγράμματος είναι η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των οικονομικών κύκλων τους για τους σκοπούς διαχείρισης της ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση). Το εν λόγω πρόγραμμα έχει καταστεί εργαλείο απαραίτητο στη διαδικασία της οικονομικής εποπτείας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, καθώς και για σκοπούς γενικής οικονομικής πολιτικής.

2.   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.1.   Στόχοι

Το κοινό εναρμονισμένο πρόγραμμα προβλέπει την πραγματοποίηση ερευνών γνώμης από ειδικευμένους οργανισμούς/ινστιτούτα με βάση συγχρηματοδότηση. Η Επιτροπή επιθυμεί να συνάψει δεκαεξάμηνη σύμβαση επιχορήγησης για την ενέργεια αυτή με οργανισμούς και ινστιτούτα που διαθέτουν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες έρευνες κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2007 — Απριλίου 2008:

έρευνες για το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες στις Κάτω Χώρες·

έρευνα για το λιανικό εμπόριο στη Φινλανδία·

ad hoc έρευνες για επίκαιρα οικονομικά θέματα: οι εν λόγω ad hoc έρευνες είναι εξ ορισμού πιο περιστασιακές και διεξάγονται παράλληλα με τις μηνιαίες έρευνες, χρησιμοποιώντας τα ίδια δείγματα με τις μηνιαίες έρευνες, προκειμένου να ληφθούν πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα οικονομικής πολιτικής.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται μεταξύ των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στους τομείς των επενδύσεων, των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών.

2.2.   Τεχνικά χαρακτηριστικά

2.2.1.   Χρονοδιάγραμμα των εργασιών και διαβίβαση των αποτελεσμάτων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται επισκόπηση των ερευνών που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Τίτλος της έρευνας

Αριθμός τομέων που καλύπτονται/τά-ξεις μεγέθους

Αριθμός ερωτήσεων που τίθενται κάθε μήνα

Αριθμός ερωτήσεων που τίθενται κάθε τρίμηνο

Έρευνα στο λιανικό εμπόριο

9/-

6

-

Έρευνα στον τομέα των υπηρεσιών

19/-

6

1

Οι μηνιαίες έρευνες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και τα αποτελέσματα να αποστέλλονται κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Επιτροπή, τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος του μήνα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση επιχορήγησης.

Οι τριμηνιαίες έρευνες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου (Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος και Οκτώβριος) και τα αποτελέσματα να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Επιτροπή τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος του Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση επιχορήγησης.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες ad hoc, ο αντισυμβαλλόμενος θα δεσμευτεί να τηρήσει τα ειδικά χρονοδιαγράμματα για τις έρευνες αυτές.

Η λεπτομερής περιγραφή της ενέργειας βρίσκεται στο Διαδίκτυο, απ' όπου μπορεί να τηλεφορτωθεί, στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2.   Μεθοδολογία και ερωτηματολόγια του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών οικονομικής συγκυρίας στην ΕΕ

Αναλυτικά στοιχεία για τη μεθοδολογία παρέχονται στον οδηγό του χρήστη, στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1.   Διοικητικές διατάξεις

Οι οργανισμοί και τα ινστιτούτα θα επιλεγούν για μέγιστη περίοδο 16 μηνών. Για το σκοπό αυτό, θα συναφθεί μεταξύ των μερών δεκαεξάμηνη σύμβαση, η οποία θα ορίζει τους κοινούς στόχους και τη φύση της προγραμματιζόμενης ενέργειας. Η σύμβαση επιχορήγησης θα καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου 2007 — Απριλίου 2008.

3.2.   Διάρκεια

Οι έρευνες διεξάγονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 30ή Απριλίου 2008. Η διάρκεια της ενέργειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 16 μήνες.

4.   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1.   Πηγές κοινοτικής χρηματοδότησης

Οι ενέργειες που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από τη γραμμή του προϋπολογισμού 1.2.2002 — Συντονισμός και εποπτεία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

4.2.   Προβλεπόμενος συνολικός κοινοτικός προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για τις εν λόγω έρευνες είναι της τάξης των 90 000 ευρώ.

Ο αριθμός των συμβαλλομένων θα είναι κατ' ανώτατο όριο 3.

4.3.   Ποσοστό της κοινοτικής συγχρηματοδότησης

Η συμμετοχή της Επιτροπής στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβεί το 50 % των επιλέξιμων δαπανών του δικαιούχου για κάθε έρευνα.

4.4.   Χρηματοδότηση της ενέργειας από τον δικαιούχο και επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης από όλα τα μέρη, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, και σε καμία περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση. Οι εισφορές σε είδος δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.

Θα ζητηθεί από τον δικαιούχο να υποβάλει αναλυτικό προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει εκτίμηση σε ευρώ των δαπανών και της χρηματοδότησης της ενέργειας. Ο προϋπολογισμός θα ενσωματωθεί ως παράρτημα στη σύμβαση επιχορήγησης. Η Επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία για το λογιστικό έλεγχο.

5.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

5.1.   Νομικό καθεστώς των αιτούντων

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε οργανισμούς και ινστιτούτα (νομικές οντότητες) με νομική προσωπικότητα σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε μία από τις υπό ένταξη ή υποψήφιες χώρες. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι υφίστανται ως νομική οντότητα και να παράσχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο για νομικές οντότητες.

5.2.   Λόγοι αποκλεισμού

Οι αιτήσεις επιχορήγησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εφόσον οι αιτούντες υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες (1):

(α)

τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή έχει κινηθεί κατ' αυτών σχετική διαδικασία ή τελούν σε κάθε ανάλογη κατάσταση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

(β)

έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή·

(γ)

έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές·

(δ)

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμα τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεστεί η σύμβαση·

(ε)

έχει εκδοθεί κατ' αυτών δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων·

(στ)

μετά τη σύναψη άλλης σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που χρηματοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, διέπραξαν διαπιστωμένα σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων·

(ζ)

τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων·

(η)

έχουν κριθεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

Οι αιτούντες πρέπει να πιστοποιήσουν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 5.2, μέσω του τυποποιημένου έντυπου δήλωσης για την επιλεξιμότητα.

5.3.   Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις

1.

Με την επιφύλαξη της επιβολής συμβατικών κυρώσεων, οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση και οι αντισυμβαλλόμενοι που κρίθηκαν ένοχοι ψευδών δηλώσεων ή σοβαρού παραπτώματος κατά την εκτέλεση λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο προγενέστερης σύμβασης, αποκλείονται από την ανάθεση συμβάσεων και τις επιχορηγήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα το πολύ δύο ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, η οποία επέρχεται μετά την ακρόαση του αντισυμβαλλόμενου. Το διάστημα αυτό μπορεί να αυξηθεί σε τρία έτη σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη που έπονται της πρώτης παράβασης.

Εξάλλου, οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση που εκρίθησαν ένοχοι ψευδών δηλώσεων υφίστανται και οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2 % έως 10 % του συνολικού ύψους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί.

Οι αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι εκρίθη ότι διέπραξαν βαρύ παράπτωμα κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων υφίστανται επίσης οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2 έως 10 % του ύψους της εκάστοτε σύμβασης. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να αυξηθούν σε 4 % έως 20 % σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη που έπονται της πρώτης παράβασης.

2.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5.2, στοιχεία α), γ) και δ), οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση αποκλείονται από όλες τις συμβάσεις και επιχορηγήσεις για χρονικό διάστημα το πολύ δύο ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης του παραπτώματος, η οποία επιβεβαιώνεται μετά την ακρόαση του αντισυμβαλλομένου.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5.2, στοιχεία β) και ε), οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση αποκλείονται από τις συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις για χρονικό διάστημα το λιγότερο ενός έτους και το πολύ τεσσάρων ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της δικαστικής απόφασης.

Τα διαστήματα αυτά μπορούν να αυξηθούν σε πέντε έτη σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη που έπονται της πρώτης παράβασης ή της πρώτης δικαστικής απόφασης.

3.

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5.2, στοιχείο (ε) καλύπτουν:

(α)

τις περιπτώσεις απάτης που προβλέπονται στο άρθρο 1 της σύμβασης περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, η οποία θεσπίστηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995·

(β)

τις περιπτώσεις δωροδοκίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή υπάλληλοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997·

(γ)

τις περιπτώσεις συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, κατά τον ορισμό του άρθρου 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου·

(δ)

τις περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τον ορισμό του άρθρου 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της ενέργειας. Οφείλουν να διαθέτουν τις ικανότητες και τα επαγγελματικά προσόντα που είναι αναγκαία για να φέρουν εις πέρας την προτεινόμενη ενέργεια ή το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας.

6.1.   Χρηματοοικονομική ικανότητα των αιτούντων

Ο αιτών πρέπει να έχει τη χρηματοοικονομική ικανότητα να ολοκληρώσει την προτεινόμενη ενέργεια και οφείλει να υποβάλει τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στους οργανισμούς του δημοσίου και στους διεθνείς οργανισμούς.

6.2.   Επιχειρησιακή ικανότητα των αιτούντων

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν την επιχειρησιακή ικανότητα να ολοκληρώσουν την προτεινόμενη ενέργεια και οφείλουν να υποβάλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Η ικανότητα του αιτούντος θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τουλάχιστον τρία έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην προετοιμασία και πραγματοποίηση ποιοτικών ερευνών οικονομικής συγκυρίας.

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους τομείς:

1)

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών οικονομικής συγκυρίας, θέματα μεθοδολογίας (δειγματοληψίες, ερωτηματολόγια και προγραμματισμός) και αναλύσεις·

2)

καθορισμός δεικτών βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών συγκυρίας·

3)

χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών συγκυρίας για κυκλική και μακροοικονομική ανάλυση και έρευνα μέσω στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, περιλαμβανομένης και της κλαδικής ανάλυσης·

4)

οικονομετρικά μοντέλα και άλλες μέθοδοι προβλέψεων.

Ικανότητα προς εφαρμογή της μεθοδολογίας του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών συγκυρίας στην ΕΕ και προς συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής: τήρηση των μηνιαίων προθεσμιών υποβολής εκθέσεων, εφαρμογή βελτιώσεων και αλλαγών στο πρόγραμμα ερευνών όπως έχει ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, και βάσει των συμφωνιών που επιτυγχάνονται κατά τις συνεδριάσεις συντονισμού με τους εκπροσώπους των συνεργαζομένων οργανισμών/ινστιτούτων.

7.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση της σύμβασης στους υποψηφίους που θα επιλεγούν θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

Ο βαθμός εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας του υποψηφίου στους τομείς που αναφέρονται στο σημείο 6.2.

Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας έρευνας, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό του δείγματος, το μέγεθος του δείγματος, το ποσοστό κάλυψης και το ποσοστό απάντησης.

Η επάρκεια του υποψηφίου και η καλή γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα και της χώρας όπου σκοπεύει να πραγματοποιήσει την (τις) έρευνα (-ες).

Η αποτελεσματική επιχειρησιακή οργάνωση του υποψηφίου όσον αφορά την ευελιξία, την υποδομή, το ειδικευμένο προσωπικό και τον εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των εργασιών, την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, τη συμμετοχή στην προετοιμασία των ερευνών στο πλαίσιο του εναρμονισμένου κοινού προγράμματος και τις σχέσεις με την Επιτροπή.

Η σχέση κόστους/ωφέλειας

8.   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

8.1.   Κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για επιχορήγηση και όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο αυτό.

Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τρία μέρη:

διοικητική πρόταση

τεχνική πρόταση

οικονομική πρόταση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Επιτροπή τα εξής τυποποιημένα έντυπα:

έντυπο αίτησης επιχορήγησης

έντυπο προϋπολογισμού για την παροχή εκτιμήσεων σχετικά με το προβλεπόμενο κόστος της έρευνας και το σχέδιο χρηματοδότησης

έντυπο χρηματοοικονομικών στοιχείων

έντυπο νομικής οντότητας

έντυπο δήλωσης για την επιλεξιμότητα

έντυπο δήλωσης που αναφέρει ότι δέχονται να υπογράψουν την τυποποιημένη σύμβαση επιχορήγησης

έντυπο σχετικά με τις υπεργολαβίες

καθώς και τεκμηρίωση που αφορά τις δημοσιονομικές πτυχές της επιχορήγησης:

υπόμνημα για τη σύνταξη προϋπολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

υπόδειγμα της σύμβασης επιχορήγησης

(α)

είτε τηλεφορτώνοντας τα εν λόγω έγγραφα από το Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

(β)

είτε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, με γραπτή αίτηση στην Επιτροπή στη διεύθυνση:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Τηλεομοιοτυπία: (+32 2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των εν λόγω τυποποιημένων εγγράφων σε συνάρτηση με τις ανάγκες του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ή/και τους περιορισμούς στη διαχείριση του προϋπολογισμού.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και να συνοδεύονται, ενδεχομένως, από αγγλική, γαλλική ή γερμανική μετάφραση.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλλει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο και δύο αντίγραφα της πρότασης.

Οι προτάσεις πρέπει να τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο εντός άλλου σφραγισμένου φακέλου.

Ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να φέρει τη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 8.3 κατωτέρω.

Ο σφραγισμένος εσωτερικός φάκελος, που θα περιέχει την πρόταση, πρέπει να φέρει την ένδειξη «Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department».

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την Επιτροπή για την παραλαβή της πρότασής τους μέσω της επιστροφής σε αυτούς του αποδεικτικού παραλαβής το οποίο συνυποβάλλεται με την πρόταση.

8.2.   Περιεχόμενο των προτάσεων

8.2.1.   Διοικητική πρόταση

Η διοικητική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

Δεόντως υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης επιχορήγησης.

Το τυποποιημένο έντυπο για τη νομική οντότητα, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το νομικό καθεστώς του οργανισμού ή ινστιτούτου.

Το τυποποιημένο έντυπο χρηματοοικονομικών στοιχείων, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Τυποποιημένη δήλωση επιλεξιμότητας του αιτούντος, δεόντως υπογεγραμμένη.

Το οργανόγραμμα του οργανισμού ή ινστιτούτου στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα και οι αρμοδιότητες των διευθυντικών και επιχειρησιακών στελεχών που είναι υπεύθυνα για τη διεξαγωγή των ερευνών.

Τυποποιημένο έντυπο δήλωσης, δεόντως υπογεγραμμένο, που αναφέρει ότι, σε περίπτωση επιλογής του, ο ενδιαφερόμενος δέχεται να υπογράψει τη σύμβαση επιχορήγησης.

Απόδειξη υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης: πρέπει να επισυναφθούν οι ισολογισμοί και οι λογαριασμοί κερδών και ζημιών των δύο τελευταίων οικονομικών ετών, για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.

8.2.2.   Τεχνική πρόταση

Η τεχνική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

Περιγραφικό σημείωμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού ή ινστιτούτου που να επιτρέπει την αξιολόγηση των ικανοτήτων του, του εύρους και της διάρκειας της πείρας του στους τομείς της έρευνας που προβλέπονται στο σημείο 6.2. Πρέπει να αναφερθούν οι μελέτες, οι συμβάσεις υπηρεσιών, οι συμβουλευτικές δραστηριότητες, οι έρευνες, οι δημοσιεύσεις ή άλλες προηγούμενες εργασίες, αναφέροντας το όνομα του πελάτη και διευκρινίζοντας τις ενδεχόμενες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει επίσης να επισυναφθούν οι πλέον σημαντικές μελέτες ή/και τα πλέον σημαντικά αποτελέσματα.

Αναλυτική περιγραφή της επιχειρησιακής οργάνωσης για τη διεξαγωγή των ερευνών. Πρέπει να επισυναφθούν κατάλληλα έγγραφα όσον αφορά τις υποδομές, τις διευκολύνσεις, τους πόρους και το ειδικευμένο προσωπικό (συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα) που διαθέτει ο αιτών.

Λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας έρευνας: μέθοδοι δειγματοληψίας, σφάλματα δειγματοληψίας και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος, ποσοστό κάλυψης και προβλεπόμενο ποσοστό απάντησης.

Δεόντως συμπληρωμένο έντυπο σχετικά με τους υπεργολάβους που εμπλέκονται στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς περιγραφής των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

8.2.3.   Οικονομική πρόταση

Η οικονομική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

Δεόντως συμπληρωμένο και αναλυτικό δελτίο προϋπολογισμού (σε ευρώ) που καλύπτει περίοδο 16 μηνών για κάθε έρευνα και περιλαμβάνει σχέδιο χρηματοδότησης της ενέργειας και λεπτομερή ανάλυση του συνολικού και του μοναδιαίου επιλέξιμου κόστους διεξαγωγής της έρευνας, περιλαμβανομένων των δαπανών υπεργολαβίας.

Βεβαίωση ότι δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (εάν ισχύει).

Έγγραφο που πιστοποιεί την ενδεχόμενη χρηματοδοτική συνεισφορά άλλων οργανισμών (συγχρηματοδότηση).

8.3.   Διεύθυνση και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν:

(α)

είτε με συστημένη επιστολή ή μέσω ιδιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, με ημερομηνία αποστολής το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 (η ημερομηνία αποστολής θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Με συστημένη επιστολή:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Με ιδιωτική ταχυδρομική υπηρεσία:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

(β)

είτε με κατάθεση στο Κεντρικό Ταχυδρομείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδιοχείρως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 16.00 (ώρα Βρυξελλών). Στην περίπτωση αυτή, θα δοθεί χρονολογημένη και υπογεγραμμένη απόδειξη από υπάλληλο της ανωτέρω υπηρεσίας στον οποίο παραδόθηκαν τα έγγραφα για πιστοποίηση της κατάθεσης της αίτησης.

Οι αιτήσεις τις οποίες θα παραλάβει η Επιτροπή μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.

9.   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ;

Όλες οι αιτήσεις ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι προτάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που περιγράφονται ανωτέρω.

Η διαδικασία επιλογής των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο/Νοέμβριο 2006. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί επιτροπή επιλογής υπό τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων. Η εν λόγω επιτροπή θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο διαφορετικές ειδικευμένες μονάδες, χωρίς ιεραρχική σχέση μεταξύ τους, ενώ θα διαθέτει δική της γραμματεία που θα αναλάβει την επικοινωνία με τους επιτυχόντες υποψηφίους μετά τη διαδικασία επιλογής. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν και αυτοί ατομικά.

10.   ΣΗΜΑΝΤIΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, συμβατική δέσμευση από την πλευρά της Επιτροπής έναντι των οργανισμών/ινστιτούτων που θα υποβάλουν πρόταση βάσει της παρούσας προκήρυξης. Κάθε επικοινωνία σχετικά με την παρούσα πρόταση υποβολής προτάσεων πρέπει να γίνεται γραπτώς.

Οι αιτούντες πρέπει να λάβουν υπόψη τις συμβατικές διατάξεις των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική στην περίπτωση ανάθεσης των ερευνών.


(1)  Σύμφωνα με τα άρθρα 93 και 94 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.