91998E0573

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 573/98 του Fernand HERMAN προς την Επ τροπή. Σύσταση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας των υφισταμένων ανελκυστήρων (95/216/ΕΚ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 310 της 09/10/1998 σ. 0093


ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0573/98 υποβολή: Fernand Herman (PPE) προς την Επιτροπή (4 Μαρτίου 1998)

Θέμα: Σύσταση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας των υφισταμένων ανελκυστήρων (95/216/ΕΚ)

Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε, το 1995, την πρόταση οδηγίας περί ανελκυστήρων, η οποία καθόριζε κυρίως τις βασικές προϋποθέσεις στον τομέα της παρεχόμενης ασφάλειας από τους καινούργιους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται στα κράτη μέλη, εξάρτησε σαφώς τη συναίνεση του από μια δράση της Επιτροπής για τη βελτίωση της ασφάλειας όλων των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Η Επιτροπή εξέδωσε έτσι τη σύσταση 95/216/ΕΚ ((ΕΕ L 134, 20.6.1995, σελ. 37 )) και η οδηγία περί ανελκυστήρων (95/16/ΕΚ ((ΕΕ L 213, 7.9.1995, σελ. 1 ))), που δημοσιεύθηκε λίγο αργότερα, ανέφερε στις αιτιολογικές αναφορές της την εφαρμογή της σύστασης αυτής. Ωστόσο, διαπιστώνουμε, περισσότερο από δύο έτη μετά τη δημοσίευσή της, ότι τα κράτη μέλη, στην πλειοψηφία τους, δεν έλαβαν πράγματι υπόψη στις ρυθμίσεις που καθιέρωσαν τις προβλεπόμενες από τη σύσταση βελτιώσεις.

Ναι μεν η εφαρμογή της οδηγίας θα επιτρέψει την εξασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας για τα άτομα που χρησιμοποιούν τους 50.000 ανελκυστήρες οι οποίοι εγκαθίστανται κάθε χρόνο, δεν ισχύει όμως δυστυχώς το ίδιο και για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν κάθε μέρα κάποιον από 3.000.000 ανελκυστήρες οι οποίοι είχαν ήδη εγκατασταθεί. Σοβαρά ατυχήματα, και μάλιστα συχνά θανατηφόρα, θα εξακολουθήσουν να συμβαίνουν για δεκαετίες ακόμη, δηλαδή για όσο χρόνο θα απαιτήσει η πλήρης ανανέωση των παλαιών ανελκυστήρων.

Εξάλλου, οι ώρες εργασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών βελτίωσης της ασφάλειας, θα συνέβαλαν σημαντικά στην βελτίωση της απασχόλησης στον τομέα αυτό. Τουλάχιστον 30.000 νέες θέσεις εργασίας, κατανεμόμενες σε μια πενταετία, θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν με τον τρόπο αυτό στην Ένωση.

Τι σκοπεύει να πράξει η Επιτροπή προκειμένου τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν στη σύσταση 95/216/ΕΚ τον ίδιο βαθμό προτεραιότητας με αυτόν που δόθηκε στην οδηγία για τους καινούργιους ανελκυστήρες και, κατά συνέπειαν, να γίνει σεβαστή η βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Απάντηση του κ. Bangemann εξ ονόματος της Επιτροπής (2 Απριλίου 1998)

Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τη γνώμη του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου και έχει πλήρη συνείδηση της σημασίας που έχει η βελτίωση της ασφάλειας των ήδη εγκατεστημένων και λειτουργούντων ανελκυστήρων.

Η οδηγία 95/16/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την σύγκλιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες ((EE L 213 της 7.9.1995 )) συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των ατόμων, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τους νέους ανελκυστήρες που τίθενται σε λειτουργία στο έδαφος της Κοινότητας.

Εξάλλου, η Επιτροπή εξέδωσε την σύσταση 95/216/ΕΚ ((EE L 134 της 20.6.1995 )), η οποία προβλέπει διάφορα μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας των υφιστάμενων και λειτουργούντων ανελκυστήρων, με βάση τις αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της τελευταίας. Ανεξαρτήτως του ζητήματος της ασφάλειας, η εφαρμογή της σύστασης αυτής αναμένεται να επιτρέψει τη δημιουργία πολυάριθμων θέσεων ειδικευμένης εργασίας.

Η Επιτροπή έκρινε αναγκαίο να προβλέψει κάποιο χρονικό διάστημα που θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή σχέδιο δράσεως για την λήψη των κατάλληλων μέτρων. Από την έκδοση της σύστασης αυτής πέρασαν τρία χρόνια και η Επιτροπή προτίθεται να απευθυνθεί στα κράτη μέλη προκειμένου να πληροφορηθεί για τα μέτρα που ελήφθησαν και τα αποτελέσματα σε θέματα ασφαλείας και απασχόλησης, καθώς και για τα μέτρα που έχουν την πρόθεση να λάβουν. Αυτό θα επιτρέψει τη σκιαγράφηση μιας συνολικής εικόνας της σημερινής κατάστασης στην Κοινότητα.

Εξάλλου, η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου στις διατάξεις της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ ((EE L 393 της 30.12.1989 )) για την χρήση εξοπλισμού από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/63/ΕΚ ((EE L 335 της 30.12.1995 )). Το σημείο 3.2.4 του παραρτήματος Ι της οδηγίας αυτής περιλαμβάνει σειρά ελάχιστων προδιαγραφών που πρέπει να πληρούνται το αργότερο στις 5 Δεκεμβρίου 2002 σε όλους τους χώρους εργασίας, και οι οποίες θα εξασφαλίσουν ικανοποιητική ασφάλεια των ανυψωτικών μηχανημάτων και ανελκυστήρων που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους.