Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 12ης Σεπτεμβρίου 2019 – Manéa κατά CdT

(Υπόθεση T-225/18)

«Υπαλληλική υπόθεση – Έκτακτοι υπάλληλοι – Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου – Απόφαση περί μη ανανεώσεως της συμβάσεως της προσφεύγουσας-ενάγουσας – Ανάκληση της αποφάσεως και έκδοση νέας αποφάσεως περί μη ανανεώσεως παράγουσας αποτελέσματα από της ημερομηνίας εκδόσεως της πρώτης αποφάσεως – Ευθύνη»

1. 

Υπάλληλοι – Έκτακτοι υπάλληλοι – Πρόσληψη – Μη ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου – Έκδοση της αποφάσεως χωρίς να δοθεί προηγουμένως στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του – Προσβολή του δικαιώματος ακροάσεως – Συνέπειες

(βλ. σκέψεις 31-34)

2. 

Υπάλληλοι – Οργάνωση των υπηρεσιών – Υπηρεσιακή τοποθέτηση των υπαλλήλων – Εξουσία εκτιμήσεως της Διοικήσεως – Ευχέρεια διαρθρώσεως των διοικητικών μονάδων – Περιεχόμενο

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 5 § 3)

(βλ. σκέψη 62)

3. 

Υπάλληλοι – Έκτακτοι υπάλληλοι – Πρόσληψη – Ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου – Εξουσία εκτιμήσεως της Διοικήσεως – Δικαστικός έλεγχος – Όρια – Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως – Έννοια – Βάρος αποδείξεως

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, άρθρα 2, στοιχείο αʹ, 8, εδ. 1, και 47, στοιχείο βʹ)

(βλ. σκέψεις 63, 64)

4. 

Πράξεις των οργάνων – Ανάκληση – Παράτυπες πράξεις – Προϋποθέσεις – Αποτελέσματα

(βλ. σκέψεις 79, 80)

5. 

Υπάλληλοι – Εξωσυμβατική ευθύνη θεσμικών οργάνων – Προϋποθέσεις – Έλλειψη νομιμότητας – Ζημία – Αιτιώδης συνάφεια

(βλ. σκέψεις 112, 119-122)

6. 

Υπαλληλικές προσφυγές – Αίτημα αποζημιώσεως συναρτώμενo προς το αίτημα ακυρώσεως – Απόρριψη του αιτήματος ακυρώσεως συνεπαγόμενη την απόρριψη του αιτήματος αποζημιώσεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91)

(βλ. σκέψη 113)

Αντικείμενο

Προσφυγή-αγωγή δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ με αίτημα, πρώτον, να ακυρωθεί η απόφαση της 29ης Μαΐου 2017 του CdT περί μη ανανεώσεως της συμβάσεως εργασίας της προσφεύγουσας-ενάγουσας, δεύτερον, να υποχρεωθεί το CdT να την επανεντάξει στους κόλπους του και, τρίτον, να της καταβάλει αποζημίωση για την υλική ζημία και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, αφενός, από τη απώλεια δυνατότητας προσλήψεώς της με σύμβαση αορίστου χρόνου και, αφετέρου, από την απόφαση του CdT της 12ης Νοεμβρίου 2015 περί μη ανανεώσεως της συμβάσεως εργασίας της προσφεύγουσας‑ενάγουσας.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1) 

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

2) 

Καταδικάζει την Camélia Manéa στα δικαστικά έξοδα.