22.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/46


Προσφυγή της 24ης Οκτωβρίου 2017 — Marinvest και Porting κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-728/17)

(2018/C 022/62)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Marinvest d.o.o. (Izola, Σλοβενία) και Porting d.o.o. (Izola) (εκπρόσωποι: G. Cecovini Amigoni και L. Daniele, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2017, C (2017) 5049 τελικό (Κρατική ενίσχυση SA.45220 (2016/FC) — Σλοβενία — Εικαζόμενη ενίσχυση υπέρ της Komunala Izola d.o.o.), η οποία κοινοποιήθηκε στις Marinvest και Porting την 16η Αυγούστου 2017·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Με την υπό κρίση προσφυγή οι προσφεύγουσες βάλλουν κατά της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2017, C (2017) 5049 τελικό (Κρατική ενίσχυση SA.45220 (2016/FC) — Σλοβενία — Εικαζόμενη ενίσχυση υπέρ της Komunala Izola d.o.o.), η οποία κοινοποιήθηκε στις Marinvest και Porting την 16η Αυγούστου 2017.

1.

Με τον πρώτο λόγο προβάλλεται προσβολή του δικαιώματος της εκατέρωθεν ακροάσεως λόγω της χρήσεως στην προσβαλλόμενη απόφαση εντελώς νέων στοιχείων, τα οποία δεν είχε μνημονεύσει η Επιτροπή στην επιστολή προσκλήσεως για την υποβολή παρατηρήσεων, προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος χρηστής διοικήσεως, το οποίο προβλέπει το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβίαση της γενικής αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως και παράβαση του άρθρου 24, παράγραφος 2, του κανονισμού 2015/1589.

Αποκλίνοντας από το αρχικό κείμενο του άρθρου 20, παράγραφος 2, του κανονισμού 659/1999, το άρθρο 24, παράγραφος 2, του κανονισμού 2015/1589 παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη (που έχουν καταθέσει καταγγελία) το δικαίωμα να υποβάλουν παρατηρήσεις ήδη κατά το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας. Το άρθρο 24, παράγραφος 2, αποτελεί ειδική εφαρμογή του θεμελιώδους δικαιώματος της χρηστής διοικήσεως που προβλέπει το άρθρο 41 του Χάρτη, και της γενικής αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, τα δικαιώματα των Marinvest και Porting που εγγυάται το άρθρο 24, παράγραφος 2, παραβιάστηκαν κατάφωρα. Βεβαίως, η Επιτροπή κάλεσε τις καταγγέλλουσες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2017, οι δε Marinvest και Porting ανέπτυξαν τις απόψεις τους σχετικά με την προκαταρκτική αξιολόγηση που περιέχεται στην εν λόγω επιστολή. Εντούτοις, η Επιτροπή εν συνεχεία στήριξε την προσβαλλόμενη τελική απόφασή της εξ ολοκλήρου σε στοιχεία που δεν μνημονεύονταν στην επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2017 και επί των οποίων οι καταγγέλλουσες δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν θέση.

2.

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται από προσβολή του δικαιώματος της εκατέρωθεν ακροάσεως λόγω της απορρίψεως του αιτήματος περί παροχής προσβάσεως στον φάκελο και περί ακροάσεως πριν από την έκδοση της τελικής αποφάσεως, προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος χρηστής διοικήσεως που προβλέπει το άρθρο 41 του Χάρτη, παραβίαση της γενικής αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως· την παράβαση του άρθρου 24, παράγραφος 2, του κανονισμού 2015/1589 και ύπαρξη, εν προκειμένω, ανεπαρκούς αιτιολογίας.

Οι καταγγέλλουσες ζήτησαν την παροχή προσβάσεως στα έγγραφα που διαβίβασαν στην Επιτροπή οι σλοβενικές αρχές και ακρόαση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να παράσχουν όλες τις αναγκαίες διευκρινίσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις των καταγγελλόμενων μέτρων στον ανταγωνισμό και στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση χωρίς να αποστείλει εκ των προτέρων τα έγγραφα που ζητήθηκαν και χωρίς να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συνάντηση με τις καταγγέλλουσες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέβη το άρθρο 24, παράγραφος 2, του κανονισμού 2015/1589, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη και τη γενική αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως.

Η δυνατότητα των καταγγελλουσών να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την προκαταρκτική αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, προϋποθέτει κατ’ ανάγκην το δικαίωμα προσβάσεως στον φάκελο και την υποβολή στην Επιτροπή αιτήματος για ακρόαση. Αυτά τα δικαιώματα αποτελούν, πράγματι, στενώς συνδεδεμένες μεταξύ τους αναγκαίες συνέπειες του ίδιου θεμελιώδους δικαιώματος. Στην υπό κρίση υπόθεση, η άρνηση παροχής των δικαιωμάτων αυτών δεν αιτιολογήθηκε.

3.

Με τον τρίτο λόγο προβάλλεται πεπλανημένη ερμηνεία της έννοιας των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την απαίτηση επηρεασμού του διασυνοριακού εμπορίου, παράβαση του άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ, παράβαση της ανακοινώσεως της Επιτροπής σχετικά με την έννοια των κρατικών ενισχύσεων, παραβίαση της γενικής αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και ύπαρξη, εν προκειμένω, ανεπαρκούς αιτιολογίας.

Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, το σχετικά μικρό μέγεθος της δικαιούχου επιχειρήσεως δεν αποκλείει εκ των προτέρων την πιθανότητα προκλήσεως ζημίας στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Δημόσια επιδότηση χορηγούμενη σε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες μόνο σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και όχι εκτός του κράτους μέλους προελεύσεώς της μπορεί, εντούτοις, να επηρεάσει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, αν οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχονται από επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών (μέσω και του δικαιώματος εγκαταστάσεως) και εφόσον η δυνατότητα αυτή δεν είναι απλώς υποθετική.

Η Επιτροπή παρέβλεψε εντελώς το ότι η Marinvest και η Porting ελέγχονται πλήρως από εταιρία εδρεύουσα στην Ιταλία, την Altan Prefabbricati. Η τελευταία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την κατασκευή της Marina d’Isola, την οποία διαχειρίζεται επί του παρόντος, δυνάμει της ελευθερίας εγκαταστάσεως κατά το άρθρο 49 ΣΛΕΕ, μέσω των θυγατρικών της.

4.

Με τον τέταρτο λόγο προβάλλεται πεπλανημένη ερμηνεία της έννοιας των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την προϋπόθεση περί επηρεασμού του ανταγωνισμού και του διασυνοριακού εμπορίου, εσφαλμένη παράθεση και παραμόρφωση των πραγματικών περιστατικών και ύπαρξη, εν προκειμένω, ανεπαρκούς αιτιολογίας

Στην προσβαλλόμενη απόφαση, η Επιτροπή απέκλεισε το ενδεχόμενο να θίγεται το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, εστιάζοντας κυρίως το σκεπτικό της στο ότι οι υπηρεσίες που παρέχει η Marina di Komunala Izola δεν δύνανται να προσελκύσουν τους δυνητικούς πελάτες των υπηρεσιών που προσφέρουν οι προσφεύγουσες.

Η παράθεση των πραγματικών περιστατικών από την Επιτροπή είναι εσφαλμένη. Δίπλα στον τουριστικό λιμένα της Marinvest και της Porting υπάρχει άλλη εγκατάσταση, την οποία διαχειρίζεται εταιρία δικαιούχος ενισχύσεων (η Komunala Izola) που παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες με δυνητική προσφορά 505 θέσεων για σκάφη, η οποία προωθείται και στην ιταλική γλώσσα, μέσω ιστότοπου, προς όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους.