26.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 72/28


Αναίρεση που άσκησε στις 8 Δεκεμβρίου 2017 η Alex SCI κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 10 Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση T-841/16, Alex κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Alex SCI (εκπρόσωπος: J. Fouchet, δικηγόρος)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει τη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Οκτωβρίου 2017 ως προς όλα τα σημεία της, πλην εκείνου με το οποίο αναγνωρίζει τον χαρακτήρα της αποφάσεως της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 ως πράξεως δεκτικής προσφυγής

ώστε, με νέα κρίση,:

να ακυρώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2016·

να κηρύξει παράνομες και ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά τις ενισχύσεις τις οποίες κατέβαλαν στην CABAB μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΕ), το Γαλλικό Δημόσιο, το Conseil régional d’Aquitaine και το Conseil général des Pyrénées Atlantiques·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής δικηγόρου ύψους 5 000 ευρώ.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

A.   Παραδεκτό

Η αναιρεσείουσα ζητεί την επικύρωση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου ως προς τον χαρακτήρα της προσβαλλομένης πράξεως ως πράξεως δεκτικής προσφυγής. Το έγγραφο της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 συνιστά πράξη δεκτική προσφυγής υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 263, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ.

Ως προς την ενεργητική νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον της Alex SCI, η αναιρεσείουσα ζητεί τη μεταρρύθμιση της διατάξεως του Γενικού Δικαστηρίου. Η εμπορική της κατάσταση επηρεάζεται υπό την έννοια του άρθρου 263, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ.

B.   Επί της ουσίας

Ο πρώτος λόγος αναιρέσεως αφορά την έλλειψη εξωτερικής νομιμότητας λόγω ελλείψεως αιτιολογίας. Δεν μνημονεύεται οποιαδήποτε νομική βάση, νομοθετική ή νομολογιακή, στην απόφαση της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, με αποτέλεσμα με την απλή ανάγνωσή της, η Alex SCI, εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή της, να μην κατανοεί την απόφαση αυτή. Καθόσον είναι όλως ανεπαρκώς αιτιολογημένη, από πραγματικής και νομικής απόψεως, η προσβαλλόμενη απόφαση ενέχει έλλειψη εξωτερικής νομιμότητας.

Ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως αφορά την έλλειψη εσωτερικής νομιμότητας (ύπαρξη κρατικής ενισχύσεως και έλλειψη κοινοποιήσεως). Η Communauté d’Agglomération Côte-basque — Adour (CABAB) επιθυμούσε, στο πλαίσιο της οικονομικής της στρατηγικής, τη διευθέτηση του χώρου «Technocité» στη Bayonne προκειμένου να εγκαταστήσει μια εξειδικευμένη πλατφόρμα στον τομέα της αεροναυτικής. Προς τον σκοπό αυτό, ζήτησε χρηματοδότηση από το ΕΤΠΕ, το Γαλλικό Δημόσιο, το Conseil régional d’Aquitaine και το Conseil général des Pyrénées Atlantiques για τη συγχρηματοδότηση του έργου της με την καταβολή, από κάθε φορέα, του ποσού του 1 000 000 ευρώ.

Αφενός, λόγω της συνδρομής των συστατικών στοιχείων της κρατικής ενισχύσεως, οι καταβολές αυτές συνιστούν μη κοινοποιηθείσες κρατικές ενισχύσεις, αντίθετες προς το άρθρο 108 ΣΛΕΕ.

Αφετέρου, οι καταβολές αυτές είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά. Το έργο Technocité συνιστά στην πραγματικότητα πλατφόρμα του βιομηχανικού και τριτογενή τομέα ειδικευμένη στην ανάπτυξη των πλέον προηγμένων τεχνολογιών στους τομείς της αεροναυτικής, του διαστήματος και των ενσωματωμένων συστημάτων. Ο τομέας αυτός όλως πρόσφατα άνοιξε στον ανταγωνισμό. Οι εν λόγω ενισχύσεις είναι, επομένως, αντίθετες προς το άρθρο 107 ΣΛΕΕ.

Τέλος, όσον αφορά τη μη εκτέλεση των συμβάσεων καταβολής ενισχύσεων, υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο των συμβάσεων αυτών είναι η χρηματοδότηση του έργου «Αεροναυτική ζώνη Technocité», για τη διευθέτηση του χώρου και για τη μετατροπή της σε «εξειδικευμένη πλατφόρμα για την έρευνα και την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων τεχνολογιών στους τομείς της αεροναυτικής, του διαστήματος και των ενσωματωμένων συστημάτων». Η ζώνη Technocité καλύπτει δραστηριότητες κάθε φύσεως οι οποίες ασκούνται από διάφορες εταιρίες όπως οι Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini…, ήτοι από εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς μη εμπίπτοντες στην αεροναυτική.

Ως εκ τούτου, οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να ακυρωθούν και να επιστραφούν τα ποσά [βλ. ιδίως τους κανονισμούς 734/2013 (1) και 2988/95 (2), άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4· Conseil d’État français (CE), 2 Ιουνίου 1992, Rec. σ. 165· CE, 6 Νοεμβρίου 1998, Rec. σ. 397· ΔΕΕ, 11 Ιουλίου 1996, SFEI υπόθεση C-39/94].


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 734/2013 του Συμβούλιου, της 22ας Ιουλίου 2013, που να τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) 659/1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 204, σ. 15).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312, σ. 1).