Λέξεις κλειδιά
Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων — Κοινοτική διαμετακόμιση — Εξωτερική κοινοτική διαμετακόμιση — Εμπορεύματα υπό καθεστώς προσωρινής εναποθέσεως — Μη κοινοτικά εμπορεύματα — Αποδοχή της τελωνειακής διασαφήσεως — Χρονικό σημείο υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως και αποκτήσεως τελωνειακού προορισμού — Ημερομηνία χορηγήσεως άδειας παραδόσεως των εμπορευμάτων

(Κανονισμός 2913/92 του Συμβουλίου, άρθρα 4, σημείο 20, 37 § 2, 50, 67 73 και 82 § 1)

Περίληψη

Τα άρθρα 50, 67 και 73 του κανονισμού 2913/92, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 648/2005, έχουν την έννοια ότι τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο τελωνειακής διασαφήσεως αποδεχθείσας από τις τελωνειακές αρχές προκειμένου να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως και που βρίσκονται στην τελωνειακή κατάσταση της προσωρινής εναποθέσεως υπάγονται στο ως άνω τελωνειακό καθεστώς και, επομένως, αποκτούν τελωνειακό προορισμό μόλις χορηγηθεί άδεια παραδόσεώς τους.

Βεβαίως, το άρθρο 67 του εν λόγω κώδικα προβλέπει ότι, με την επιφύλαξη της εφαρμογής αντιθέτων ειδικών ρυθμίσεων, η ημερομηνία που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή όλων των διατάξεων που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς για το οποίο γίνεται η διασάφηση των εμπορευμάτων είναι η ημερομηνία αποδοχής της διασαφήσεως από τις τελωνειακές αρχές. Εντούτοις, η αποδοχή της διασαφήσεως δεν αρκεί, αφ’ εαυτής, για να παύσει η προσωρινή εναπόθεση. Συγκεκριμένα, το άρθρο 37, παράγραφος 2, του τελωνειακού κώδικα ορίζει ότι τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση για όσο διάστημα απαιτείται για τον καθορισμό του τελωνειακού τους καθεστώτος και, εφόσον πρόκειται για μη κοινοτικά εμπορεύματα και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 82, παράγραφος 1, του εν λόγω κώδικα, μέχρις ότου μεταβληθεί ο τελωνειακός χαρακτήρας τους.

Όσον αφορά την επίμαχη διαμετακόμιση, τα εμπορεύματα μπορούν να τεθούν υπό καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εν λόγω διαμετακομίσεως. Η ανάγκη ή η δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων επαληθεύσεως, ταυτοποιήσεως ή παροχής εγγυήσεως εκ μέρους των τελωνειακών αρχών δεν συνεπάγεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως με την απλή αποδοχή της τελωνειακής διασαφήσεως. Επιπλέον, η εκτίμηση ότι τα εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως μόνον αφ’ ης στιγμής χορηγηθεί άδεια παραδόσεώς τους απορρέει από τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4, σκέψη 20, του τελωνειακού κώδικα, στο οποίο τονίζεται ότι η διάθεση των εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές πραγματοποιείται «για τους σκοπούς που ορίζει το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται».

(βλ. σκέψεις 40-42, 46, 53-55 και διατακτ.)


Υπόθεση C-542/11

Staatssecretaris van Financiën

κατά

Codirex Expeditie BV

(αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 — Εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση — Μη κοινοτικά εμπορεύματα — Τελωνειακό καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως — Χρονικό σημείο αποκτήσεως τελωνειακού προορισμού — Αποδοχή της τελωνειακής διασαφήσεως — Παράδοση των εμπορευμάτων — Τελωνειακή οφειλή»

Περίληψη — Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 27ης Ιουνίου 2013

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Κοινοτική διαμετακόμιση – Εξωτερική κοινοτική διαμετακόμιση – Εμπορεύματα υπό καθεστώς προσωρινής εναποθέσεως – Μη κοινοτικά εμπορεύματα – Αποδοχή της τελωνειακής διασαφήσεως – Χρονικό σημείο υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως και αποκτήσεως τελωνειακού προορισμού – Ημερομηνία χορηγήσεως άδειας παραδόσεως των εμπορευμάτων

(Κανονισμός 2913/92 του Συμβουλίου, άρθρα 4, σημείο 20, 37 § 2, 50, 67 73 και 82 § 1)

Τα άρθρα 50, 67 και 73 του κανονισμού 2913/92, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 648/2005, έχουν την έννοια ότι τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο τελωνειακής διασαφήσεως αποδεχθείσας από τις τελωνειακές αρχές προκειμένου να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως και που βρίσκονται στην τελωνειακή κατάσταση της προσωρινής εναποθέσεως υπάγονται στο ως άνω τελωνειακό καθεστώς και, επομένως, αποκτούν τελωνειακό προορισμό μόλις χορηγηθεί άδεια παραδόσεώς τους.

Βεβαίως, το άρθρο 67 του εν λόγω κώδικα προβλέπει ότι, με την επιφύλαξη της εφαρμογής αντιθέτων ειδικών ρυθμίσεων, η ημερομηνία που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή όλων των διατάξεων που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς για το οποίο γίνεται η διασάφηση των εμπορευμάτων είναι η ημερομηνία αποδοχής της διασαφήσεως από τις τελωνειακές αρχές. Εντούτοις, η αποδοχή της διασαφήσεως δεν αρκεί, αφ’ εαυτής, για να παύσει η προσωρινή εναπόθεση. Συγκεκριμένα, το άρθρο 37, παράγραφος 2, του τελωνειακού κώδικα ορίζει ότι τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση για όσο διάστημα απαιτείται για τον καθορισμό του τελωνειακού τους καθεστώτος και, εφόσον πρόκειται για μη κοινοτικά εμπορεύματα και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 82, παράγραφος 1, του εν λόγω κώδικα, μέχρις ότου μεταβληθεί ο τελωνειακός χαρακτήρας τους.

Όσον αφορά την επίμαχη διαμετακόμιση, τα εμπορεύματα μπορούν να τεθούν υπό καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εν λόγω διαμετακομίσεως. Η ανάγκη ή η δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων επαληθεύσεως, ταυτοποιήσεως ή παροχής εγγυήσεως εκ μέρους των τελωνειακών αρχών δεν συνεπάγεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως με την απλή αποδοχή της τελωνειακής διασαφήσεως. Επιπλέον, η εκτίμηση ότι τα εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακομίσεως μόνον αφ’ ης στιγμής χορηγηθεί άδεια παραδόσεώς τους απορρέει από τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4, σκέψη 20, του τελωνειακού κώδικα, στο οποίο τονίζεται ότι η διάθεση των εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές πραγματοποιείται «για τους σκοπούς που ορίζει το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται».

(βλ. σκέψεις 40-42, 46, 53-55 και διατακτ.)