Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 29ης Φεβρουαρίου 2012 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio κατά ΓΕΕΑ — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Υπόθεση T-525/10)

«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος SERVO SUO — Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα SERVUS — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009»

Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή ασκηθείσα από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος καταχωρισμένου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες — Κίνδυνος συγχύσεως με το προγενέστερο σήμα (Κανονισμός 207/2009 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο β΄) (βλ. σκέψεις 22, 60, 65)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 16ης Αυγούστου 2010 (υπόθεση R 1571/2009-2), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Weinkellerei Lenz Moser AG και της Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio στα δικαστικά έξοδα.