Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 28ης Ιουνίου 2012 —
Constellation Brands κατά ΓΕΕΑ (COOK’S)

(Υπόθεση T-314/10)

«Κοινοτικό σήμα — Λεκτικό κοινοτικό σήμα COOK’S — Μη υποβολή αιτήσεως ανανεώσεως του σήματος — Διαγραφή του σήματος κατά τη λήξη ισχύος της καταχωρίσεως — Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση — Άρθρο 81 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009»

1.                     Κοινοτικό σήμα — Δικονομικές διατάξεις — Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση — Προϋποθέσεις — Επιμέλεια επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις — Ανάθεση διοικητικών καθηκόντων για την ανανέωση σήματος (Κανονισμός 207/2009 του Συμβουλίου, άρθρο 81 § 1) (βλ. σκέψεις 17-18)

2.                     Κοινοτικό σήμα — Δικονομικές διατάξεις — Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση — Προϋποθέσεις — Επιμέλεια επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις — Έκτακτα και, ως εκ τούτου, απρόβλεπτα γεγονότα — Ανθρώπινο σφάλμα κατά την εισαγωγή δεδομένων — Δεν περιλαμβάνεται (Κανονισμός 207/2009 του Συμβουλίου, άρθρο 81 § 1) (βλ. σκέψεις 19, 28-29)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 29ης Απριλίου 2010 (υπόθεση R 1048/2009—1), καθόσον με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε αίτηση της προσφεύγουσας περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Constellation Brands, Inc. στα δικαστικά έξοδα.