Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 29ης Φεβρουαρίου 2012 — Certmedica International και Lehning entreprise κατά ΓΕΕΑ — Lehning entreprise και Certmedica International (L112)

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T‑77/10 και T‑78/10)

«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Λεκτικό κοινοτικό σήμα L112 — Προγενέστερο λεκτικό γαλλικό σήμα L.114 — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των προϊόντων — Ομοιότητα των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Μη ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 57, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 207/2009 — Κήρυξη μερικής ακυρότητας»

Κοινοτικό σήμα — Παραίτηση, έκπτωση και ακυρότητα — Σχετικοί λόγοι ακυρότητας — Ύπαρξη πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος καταχωρισμένου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες (Κανονισμός 207/2009 του Συμβουλίου, άρθρα 8 § 1, στοιχείο β΄, και 53 § 1, στοιχείο α΄) (βλ. σκέψεις 73, 76, 106-110)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 9ης Δεκεμβρίου 2009 (υπόθεση R 934/2009-2), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας μεταξύ της Lehning entreprise και της Certmedica International GmbH.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Στην υπόθεση T‑77/10:

–        ακυρώνει την απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), της 9ης Δεκεμβρίου 2009 (υπόθεση R 934/2009-2), καθόσον ακυρώνει την καταχώριση του σήματος L112 για τα «κτηνιατρικά προϊόντα»·

–        απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·

–        η Certmedica International GmbH και το ΓΕΕΑ φέρουν τα έξοδά τους·

–        η Lehning entreprise φέρει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της παρεμβάσεώς της.

2)

Στην υπόθεση T‑78/10:

–        απορρίπτει την προσφυγή·

–        η Lehning entreprise φέρει τα έξοδά της, καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το ΓΕΕΑ·

–        η Certmedica International φέρει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της παρεμβάσεώς της.