Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 15ης Δεκεμβρίου 2010 – Goncharov κατά ΓΕΕΑ

(Υπόθεση C‑156/10 P)

«Αίτηση αναιρέσεως – Κοινοτικό σήμα – Σήματα που αποτελούνται από αρκτικόλεξα – Προγενέστερο σήμα DSB – Λεκτικό σημείο “DSBW” – Διαδικασία ανακοπής – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Εξέταση του κινδύνου συγχύσεως – Οπτική ομοιότητα – Ηχητική ομοιότητα – Απαράδεκτο – Εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών»

Αναίρεση – Λόγοι – Εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων – Απαράδεκτο – Έλεγχος από το Δικαστήριο της εκτιμήσεως των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων – Αποκλείεται πλην της περιπτώσεως παραμορφώσεως του περιεχομένου των εν λόγω στοιχείων (Άρθρο 256 § 1, εδ. 2, ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58, εδ. 1) (βλ. σκέψη 38)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Ιανουαρίου 2010, T-34/07, Goncharov κατά ΓΕΕΑ – DSB (DSBW), με την οποία το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως του δεύτερου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, της 4ης Δεκεμβρίου 2006, περί αρνήσεως καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου «DSBW» ως κοινοτικού σήματος για ορισμένα προϊόντα των κλάσεων 39, 41 και 43 και έκανε δεκτή την ανακοπή του δικαιούχου του προγενέστερου κοινοτικού σήματος «DSB» – Κίνδυνος συγχύσεως – Μη συνεκτίμηση, κατά την εξέταση του κινδύνου συγχύσεως, των ιδιαιτεροτήτων των σημάτων που αποτελούνται από αρκτικόλεξα – Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τον K. Goncharov στα δικαστικά έξοδα.