Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 7ης Απριλίου 2011 – Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

(Υπόθεση C‑431/10)

«Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγία 2005/85/ΕΚ – Δικαίωμα ασύλου – Διαδικασία χορηγήσεως και ανακλήσεως του καθεστώτος του πρόσφυγα – Ελάχιστες προδιαγραφές – Παράλειψη πλήρους μεταφοράς της οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας»

Προσφυγή λόγω παραβάσεως – Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο – Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη – Κατάσταση κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας (Άρθρο 258 ΣΛΕΕ· οδηγία 2005/85 του Συμβουλίου) (βλ. σκέψεις 10-15)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Παράλειψη εμπρόθεσμης θεσπίσεως των διατάξεων που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (ΕΕ L 326, σ. 13)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Η Ιρλανδία, παραλείποντας να θεσπίσει εμπροθέσμως τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί προς την οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή.

2)

Καταδικάζει την Ιρλανδία στα δικαστικά έξοδα.