Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2009 – Noko Ngele κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-390/09 R)

«Ασφαλιστικά μέτρα – Κατάργηση της δίκης»

Ασφαλιστικά μέτρα – Προσωρινά μέτρα – Προηγούμενη απόρριψη της κύριας προσφυγής – Αίτημα το οποίο κατέστη άνευ αντικειμένου – Κατάργηση της δίκης (άρθρο 279 ΣΛΕΕ) (βλ. σκέψεις 3-4)

Αντικείμενο

Αίτημα λήψεως ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποκατάσταση της ζημίας την οποία υποστηρίζει ότι υπέστη ο αιτών λόγω της φερόμενης παράνομης συμπεριφοράς μέλους της Επιτροπής και ορισμένων υπαλλήλων του οργάνου αυτού.

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διατάσσει:

1)

Καταργεί τη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων.

2)

Ο αιτών φέρει τα δικαστικά έξοδά του.