Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 5ης Οκτωβρίου 2011 – PAKI Logistics κατά ΓΕΕΑ (PAKI)

(Υπόθεση T-526/09)

«Κοινοτικό σήμα – Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού λεκτικού σήματος PAKI – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Σήμα αντίθετο προς τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009»

Κοινοτικό σήμα – Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος – Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου – Σήματα αντίθετα προς τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη (Κανονισμός 207/2009, άρθρο 7 § 1, στοιχείο στ΄) (βλ. σκέψεις 33-34, 37)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 23ης Οκτωβρίου 2009 (υπόθεση R 1805/2007-1), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου PAKI ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Η PAKI Logistics GmbH φέρει τα δικαστικά της έξοδα, καθώς και τα έξοδα του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).

3)

Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας φέρει τα δικαστικά του έξοδα.