Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 2012— Serrano Aranda κατά ΓΕΕΑ — Burg Groep (LE LANCIER)

(Υπόθεση T-265/09)

«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος LE LANCIER – Προγενέστερα εικονιστικά εθνικά σήματα και προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα EL LANCERO — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Απόρριψη της ανακοπής»

1.                     Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή ασκηθείσα από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες — Κίνδυνος συγχύσεως με το προγενέστερο σήμα — Εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως — Κριτήρια (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο βʹ) (βλ. σκέψεις 15-16, 43, 74-75)

2.                     Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή ασκηθείσα από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες — Κίνδυνος συγχύσεως με το προγενέστερο σήμα — Λεκτικό σήμα LE LANCIER — Λεκτικό σήμα και εικονιστικά σήματα EL LANCERO (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο βʹ) (βλ. σκέψεις 18, 70, 76)

3.                     Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή ασκηθείσα από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες — Ομοιότητα των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών — Κριτήρια εκτιμήσεως — Συμπληρωματικός χαρακτήρας των προϊόντων (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο βʹ) (βλ. σκέψεις 22, 34)

4.                     Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή ασκηθείσα από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες — Ομοιότητα των οικείων σημάτων — Κριτήρια εκτιμήσεως — Σύνθετο σήμα (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο βʹ) (βλ. σκέψεις 51-52)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 27ης Μαρτίου 2009 (υπόθεση R 366/2008-1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ του Enrique Serrano Aranda και της Burg Groep BV.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τον Enrique Serrano Aranda στα δικαστικά έξοδα.