Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2010 – RANI Slovakia κατά Hankook Tire Magyarország

(Υπόθεση C‑298/09)

«Άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας – Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Οδηγία 97/71/ΕΚ – Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών – Επιχείρηση διαθέσεως εργατικού δυναμικού – Προϋπόθεση υπάρξεως έδρας στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία»

1.                     Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Διατάξεις της Συνθήκης – Δυνατότητα εφαρμογής στα νέα κράτη μέλη – Ουγγαρία (Άρθρα 49 έως 54 ΕΚ· πράξη προσχωρήσεως του 2003, άρθρα 2, 53 και 54) (βλ. σκέψεις 37-39, διατακτ. 1)

2.                     Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών – Οδηγία 96/71 (Οδηγία 96/71 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 19η αιτιολογική σκέψη και άρθρο 1 § 4) (βλ. σκέψεις 47-51, διατακτ. 2)

3.                     Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Περιορισμοί – Επιχειρήσεις διαθέσεως εργατικού δυναμικού (Άρθρα 49 ΕΚ έως 54 ΕΚ) (βλ. σκέψεις 56-58, διατακτ. 3)

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – Fővárosi Bíróság – Ερμηνεία του άρθρου 3, στοιχείο γ΄, ΕΚ, των άρθρων 49, 52 και 54 ΕΚ, καθώς και της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18, σ. 1) – Εθνική ρύθμιση που επιτρέπει την άσκηση της δραστηριότητας επιχειρήσεως διαθέσεως εργατικού δυναμικού αποκλειστικά σε εταιρίες που εδρεύουν εντός της εθνικής επικρατείας

Διατακτικό

1)

Τα άρθρα 49 ΕΚ έως 54 ΕΚ δεν έχουν την έννοια ότι ρύθμιση κράτους μέλους περί ασκήσεως της δραστηριότητας επιχειρήσεως διαθέσεως εργατικού δυναμικού, η οποία ίσχυε κατά την ημερομηνία προσχωρήσεως του κράτους αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθεί να ισχύει, έως ότου το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδώσει πρόγραμμα ή οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, προκειμένου να καθοριστούν οι όροι ελευθερώσεως της επίμαχης κατηγορίας υπηρεσιών.

2)

Ούτε η δέκατη ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 96/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, ούτε το άρθρο 1, παράγραφος 4 αυτής, έχουν την έννοια ότι κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει την άσκηση της δραστηριότητας επιχειρήσεως διαθέσεως εργατικού δυναμικού μόνο σε εταιρίες που εδρεύουν στο οικείο κράτος μέλος ή να τους επιφυλάξει ευμενέστερη μεταχείριση, όσον αφορά την άδεια ασκήσεως της επίμαχης δραστηριότητας, έναντι των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος.

3)

Τα άρθρα 49 ΕΚ έως 54 ΕΚ έχουν την έννοια ότι απαγορεύουν ρύθμιση κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία επιτρέπει την άσκηση της δραστηριότητας επιχειρήσεως διαθέσεως εργατικού δυναμικού μόνο στις επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός της εθνικής επικρατείας.