Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 20ής Μαΐου 2010 – Επιτροπή κατά Ισπανίας

(Υπόθεση C-158/09)

«Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγία 2003/88/ΕΚ – Οργάνωση του χρόνου εργασίας – Μη πολιτικό προσωπικό της δημόσιας διοικήσεως – Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη»

Προσφυγή λόγω παραβάσεως – Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο – Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη – Κατάσταση κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας (Άρθρο 226 ΕΚ· οδηγία 2003/88 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) (βλ. σκέψεις 7-10)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Παράβαση του άρθρου 1, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299, σ. 9), και του άρθρου 18, στοιχείο α΄, της οδηγίας 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 307, σ. 18), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ από το άρθρο 27, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, σε συνδυασμό με το παράρτημα I, τμήμα B, της ίδιας οδηγίας – Μη πολιτικό προσωπικό της δημόσιας διοικήσεως

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Το Βασίλειο της Ισπανίας, παραλείποντας να θεσπίσει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, όλες τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθεί προς την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, όσον αφορά το μη πολιτικό προσωπικό της δημόσιας διοικήσεως, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 1, παράγραφος 3, της εν λόγω οδηγίας.

2)

Καταδικάζει το Βασίλειο της Ισπανίας στα δικαστικά έξοδα.