Λέξεις κλειδιά
Αντικείμενο της υπόθεσης
Διατακτικό

Λέξεις κλειδιά

Κοινοτικό σήμα – Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες – Κίνδυνος συγχύσεως με το προγενέστερο σήμα (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο β΄) (βλ. σκέψεις 21-22, 58)

2. Κοινοτικό σήμα – Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες – Κίνδυνος συγχύσεως με το προγενέστερο σήμα – Ασθενής διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος – Επιρροή (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο β΄) (βλ. σκέψη 57)

Αντικείμενο της υπόθεσης

Αντικείμενο

Προσφυγή ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 28ης Αυγούστου 2008 (υπόθεση R 1388/2007-4), αφορώσας διαδικασία ανακοπής μεταξύ της C More Entertainment AB και της NEC Display Solutions Europe GmbH.

Διατακτικό

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

2) Καταδικάζει τη NEC Display Solutions Europe GmbH στα δικαστικά έξοδα.