ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 10ης Νοεμβρίου 2009

Υπόθεση F-70/07

Luigi Marcuccio

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Αγωγή αποζημιώσεως – Ένσταση παράλληλης προσφυγής – Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή, ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η Επιτροπή να αποκαταστήσει τη ζημία που αυτός υπέστη εξαιτίας της αρνήσεώς της να του καταβάλει τα αποδοτέα έξοδα στα οποία διατείνεται ότι υποβλήθηκε στην υπόθεση T‑176/04.

Απόφαση: Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το έκτο αίτημα της προσφυγής-αγωγής απορρίπτονται ως προδήλως απαράδεκτα. Κάθε διάδικος φέρει τα έξοδά του ως προς το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το έκτο αίτημα της προσφυγής-αγωγής του προσφεύγοντος-ενάγοντος, συμπεριλαμβανομένων των προβληθέντων στο πλαίσιο της διαδικασίας της υποθέσεως T‑176/04 DEP αιτημάτων.

Περίληψη

Διαδικασία – Δικαστικά έξοδα – Καθορισμός των εξόδων – Αντικείμενο

(Άρθρο 236 ΕΚ· Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, άρθρο 92 § 1· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91)

Ο νομοθέτης προέβλεψε ειδική διαδικασία καθορισμού των δικαστικών εξόδων στην περίπτωση στην οποία οι διάδικοι ερίζουν ως προς το ύψος και τη φύση των αποδοτέων εξόδων μετά την έκδοση αποφάσεως ή διατάξεως με την οποία το Πρωτοδικείο αποφαίνεται επί της ένδικης διαφοράς και καθορίζει ποιος διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδα. Επιπλέον, η ειδική αυτή διαδικασία για τον καθορισμό των δικαστικών εξόδων, την οποία προβλέπει το άρθρο 92, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, αποκλείει τη διεκδίκηση των ιδίων ποσών ή ποσών που καταβλήθηκαν για τον ίδιο σκοπό, στο πλαίσιο αγωγής με αντικείμενο την εξωσυμβατική ευθύνη της Κοινότητας. Επομένως, ο προσφεύγων-ενάγων δεν μπορεί, βάσει του άρθρου 236 ΕΚ και του άρθρου 91 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να ασκήσει παραδεκτώς προσφυγή-αγωγή που να έχει στην πραγματικότητα το ίδιο αντικείμενο με την αίτηση περί καθορισμού των δικαστικών εξόδων.

(βλ. σκέψεις 16 και 17)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 11 Ιουλίου 2007, T‑351/03, Schneider Electric κατά Επιτροπής, Συλλογή 2007, σ. II‑2237, σκέψη 297