Υπόθεση C-553/07

College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

κατά

M. E. E. Rijkeboer

(αίτηση του Raad van State για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — Οδηγία 95/46/ΕΚ — Προστασία της ιδιωτικής ζωής — Διαγραφή δεδομένων — Δικαίωμα προσβάσεως στα δεδομένα και στα στοιχεία των αποδεκτών των δεδομένων — Προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προσβάσεως»

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα D. Ruiz-Jarabo Colomer της 22ας Δεκεμβρίου 2008   I ‐ 3891

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 7ης Μαΐου 2009   I ‐ 3919

Περίληψη της αποφάσεως

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Οδηγία 95/46

(Οδηγία 95/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 12, στοιχείο αʹ)

Το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, κατά το άρθρο 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 95/46, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, προϋποθέτει ότι διασφαλίζεται στον ενδιαφερόμενο η κατά ακριβή και νόμιμο τρόπο επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή ότι, ιδίως, τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν είναι ακριβή και κοινοποιούνται σε αποδέκτες που έχουν προς τούτο δικαίωμα. Κατά την τεσσαρακοστή πρώτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να μπορεί να προβεί στις απαραίτητες διακριβώσεις, έχει δικαίωμα προσβάσεως στα δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

Το άρθρο 12, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 95/46 επιβάλλει στα κράτη μέλη να προβλέπουν δικαίωμα προσβάσεως στα στοιχεία των αποδεκτών ή των κατηγοριών των αποδεκτών των δεδομένων, καθώς και στο περιεχόμενο των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το παρελθόν. Στα κράτη μέλη εναπόκειται να καθορίσουν τη χρονική περίοδο διατηρήσεως των στοιχείων αυτών και να ρυθμίσουν τη συνεπακόλουθη πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία κατά τρόπο που να σταθμίζονται δικαίως, αφενός, το συμφέρον του ενδιαφερομένου να προστατεύσει την ιδιωτική του ζωή, ιδίως μέσω των τρόπων παρεμβάσεως ή του δικαιώματος προσφυγής που προβλέπει η οδηγία 95/46, και, αφετέρου, το βάρος που η υποχρέωση διατηρήσεως των στοιχείων αυτών συνεπάγεται για τον υπεύθυνο της επεξεργασίας.

Ρύθμιση η οποία περιορίζει σε ένα έτος την υποχρέωση διατηρήσεως των στοιχείων για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων και για το περιεχόμενο των δεδομένων που κοινοποιήθηκαν και η οποία, ως εκ τούτου, περιορίζει την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, ενώ τα βασικά δεδομένα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν συνιστά δίκαια στάθμιση του συμφέροντος του ενδιαφερομένου και της επίμαχης υποχρεώσεως, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η διατήρηση των στοιχείων αυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποτελεί υπέρμετρο βάρος για τον υπεύθυνο της επεξεργασίας. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται ο απαραίτητος έλεγχος.

(βλ. σκέψεις 49, 70 και διατακτ.)