Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 2ας Απριλίου 2009 – Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret κατά Συμβουλίου και Επιτροπής

(Υπόθεση C‑255/06 P-REV)

«Διαδικασία – Αίτηση αναθεωρήσεως – Αίτηση αφορώσα διάταξη εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 119 του Κανονισμού Διαδικασίας – Προϋποθέσεις – Αίτηση αναιρέσεως – Νέο περιστατικό – Απαράδεκτο»

1.                     Διαδικασία – Αναθεώρηση αποφάσεως – Αίτηση αφορώσα διάταξη με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναιρέσεως ως προδήλως απαράδεκτη και αβάσιμη – Παραδεκτό (Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 44· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 119) (βλ. σκέψη 15)

2.                     Διαδικασία – Αναθεώρηση αποφάσεως – Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως – Νέο γεγονός – Έννοια (Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 44· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 119) (βλ. σκέψεις 16, 19-20)

3.                     Διαδικασία – Αναθεώρηση αποφάσεως – Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως (Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρα 98 και 99 § 1) (βλ. σκέψεις 22-24, 26)

Αντικείμενο

Αίτηση αναθεωρήσεως της διατάξεως του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα), της 5ης Ιουλίου 2007, στην υπόθεση C-255/06 P – Απόρριψη ως εν μέρει προδήλως απαράδεκτης και εν μέρει προδήλως αβάσιμης της αιτήσεως αναιρέσεως που ασκήθηκε κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου (πέμπτο τμήμα) της 30ής Μαρτίου 2006

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναθεωρήσεως της Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret.

2)

Καταδικάζει την Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ στα δικαστικά έξοδα.