Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 – Nestlé κατά ΓΕΕΑ

(Υπόθεση C‑193/06 P)

«Αίτηση αναιρέσεως — Κοινοτικό σήμα — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄ — Εικονιστικό σήμα που περιέχει το λεκτικό στοιχείο QUICKY — Ανακοπή του δικαιούχου των προγενεστέρων εθνικών σημάτων QUICKIES — Κίνδυνος συγχύσεως — Συνολική εκτίμηση»

Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο β΄) (βλ. σκέψεις 34-35, 46-47, 76)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου (πρώτο τμήμα), της 22ας Φεβρουαρίου 2006 στην υπόθεση T-74/04, Nestlé κατά ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα: Quick restaurants SA, με την οποία το Πρωτοδικείο απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως της αποφάσεως τoυ δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 17ης Δεκεμβρίου 2003 (υπόθεση R 922/2001-2), που αφορούσε διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Société des Produits Nestlé SA και της Quick restaurants SA.

Διατακτικό

 

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Αναιρεί την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22ας Φεβρουαρίου 2006 στην υπόθεση T-74/04, Nestlé κατά ΓΕΕΑ – Quick (QUICKY), καθόσον το Πρωτοδικείο, κατά παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα, δεν εκτίμησε την οπτική ομοιότητα των επίμαχων σημάτων στηριζόμενο στη συνολική εντύπωση που δημιουργούν τα σήματα αυτά.

2)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως κατά τα λοιπά.

3)

Αναπέμπει την υπόθεση ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.