Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 12ης Ιανουαρίου 2006, Επιτροπή κατά Φινλανδίας

(Υπόθεση C-107/05)

Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2003/87/ΕΚ — Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας

Κράτη μέλη — Υποχρεώσεις — Εκτέλεση των οδηγιών — Μη αμφισβητούμενη παράβαση (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 5)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Μη εμπρόθεσμη μεταφορά της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275, σ. 32)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει :

 

Η Δημοκρατία της Φινλανδίας, παραλείποντας να θεσπίσει, ως προς την επαρχία Åland, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή της προς την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή.

 

Καταδικάζει τη Δημοκρατία της Φινλανδίας στα δικαστικά έξοδα.