Λέξεις κλειδιά
Αντικείμενο της υπόθεσης
Διατακτικό

Λέξεις κλειδιά

Κοινοτικό σήμα

Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος

Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

Ανακοπή εκ μέρους του δικαιούχου προγενέστερου ίδιου ή παρόμοιου σήματος καταχωρισμένου για ίδια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο β΄) (βλ. σκέψεις 47-65)

Αντικείμενο της υπόθεσης

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 18ης Οκτωβρίου 2004 (υπόθεση R 542/2002-2) σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Merant GmbH και της Focus Magazin Verlag GmbH.

Στοιχεία σχετικά με την υπόθεση

>lt>1

Διατακτικό

Διατακτικό

Το Πρωτοδικείο αποφασίζει:

1) Ακυρώνει την απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 18ης Οκτωβρίου 2004 (υπόθεση R 542/2002-2).

2) Το ΓΕΕΑ φέρει, εκτός από τα δικά του δικαστικά έξοδα, και τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας, Merant GmbH.

3) Η παρεμβαίνουσα, Focus Magazin Verlag GmbH, φέρει τα δικαστικά της έξοδα