Απόφαση του Πρωτοδικείου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Δεκεμβρίου 2005 — Regione autonoma della Sardegna κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-200/04)

«Κρατικές ενισχύσεις — Μέτρα των ιταλικών αρχών για την αντιστάθμιση των ζημιών από τoν καταρροϊκό πυρετό των βοοειδών (blue tongue) — Κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα»

1.                     Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη — Απαγόρευση — Παρεκκλίσεις — Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των ζημιών στον τομέα της γεωργικής παραγωγής — Ενισχύσεις υπέρ μεταποιητικών επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων αποσκοπούσες στην αντιστάθμιση ζημιών προκληθεισών από ασθένεια ζώων — Ενισχύσεις υπέρ τυροκομικών συνεταιρισμών — Αποκλείονται (Ανακοίνωση της Επιτροπής 2000/C 28/02, σημείο 11) (βλ. σκέψεις 46-49)

2.                     Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη — Εξέταση από την Επιτροπή — Μη διατύπωση παρατηρήσεων από τους ενδιαφερομένους — Δεν επηρεάζει το κύρος της αποφάσεως της Επιτροπής — Υποχρέωση αυτεπάγγελτης εξετάσεως των στοιχείων των οποίων δεν έγινε ρητώς επίκληση — Δεν υφίσταται (Άρθρο 88 § 2 ΕΚ) (βλ. σκέψεις 50-58, 70)

3.                     Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη — Εξέταση από την Επιτροπή — Σφαιρική εξέταση του καθεστώτος ενισχύσεων — Επιτρέπεται — Επιλογή της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ασκήσεως της ευρείας εξουσίας εκτιμήσεως που διαθέτει, να απαγορεύσει ένα καθεστώς ενισχύσεων αντί να το εγκρίνει υπό τον όρο της ενδεχόμενης λήψεως μέτρων ελέγχου από τις εθνικές αρχές για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμογής — Παράνομη ανάμιξη της Επιτροπής στους μηχανισμούς ελέγχου που προβλέπει το εθνικό δίκαιο για την εφαρμογή του επίμαχου καθεστώτος ενισχύσεων — Δεν υφίσταται (βλ. σκέψεις 59-61)

4.                     Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη — Απόφαση της Επιτροπής διαπιστώνουσα το ασυμβίβαστο ορισμένης ενισχύσεως με την κοινή αγορά — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Απαραίτητες ενδείξεις (Άρθρο 253 ΕΚ) (βλ. σκέψεις 63-64)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως C (2004) 471 τελικό της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2004, περί του καθεστώτος ενισχύσεων το οποίο σχεδιάζει να εφαρμόσει η Ιταλία υπέρ των συνεταιρισμών μεταποιήσεως και εμπορίας για την αντιστάθμιση των ζημιών από τον καταρροϊκό πυρετό των βοοειδών (blue tongue) (άρθρο 5 του νόμου 22 της Περιφέρειας της Σαρδηνίας, της 17ης Νοεμβρίου 2000).

Διατακτικό

Το Πρωτοδικείο αποφασίζει:

 

Απορρίπτει την προσφυγή.

 

Καταδικάζει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.