Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 16ης Μαρτίου 2006 — Επιτροπή κατά Ισπανίας

(Υπόθεση C-332/04)

«Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/11/ΕΚ — Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον — Αλληλεπίδραση μεταξύ παραγόντων οι οποίοι μπορούν να επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα — Υποχρέωση δημοσιεύσεως της δηλώσεως περί επιπτώσεων — Εκτίμηση περιοριζόμενη στα χωροταξικά σχέδια που αφορούν περιοχές εκτός αστικών περιφερειών — Σχέδιο κατασκευής κέντρου αναψυχής στην Paterna»

1.                     Περιβάλλον — Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων έργων στο περιβάλλον — Οδηγία 85/337 (Οδηγία του Συμβουλίου 85/337, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/11, άρθρο 3) (βλ. σκέψεις 33-37)

2.                     Πράξεις των οργάνων — Οδηγίες — Εκτέλεση από τα κράτη μέλη — Ανεπάρκεια μιας διοικητικής πρακτικής (Άρθρο 249, εδ. 3, ΕΚ) (βλ. σκέψη 38)

3.                     Προσφυγή λόγω παραβάσεως — Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο — Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη — Κατάσταση κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 40)

4.                     Κοινοτικό δίκαιο — Ερμηνεία — Νομοθετήματα διατυπωμένα σε πλείονες γλώσσες (βλ. σκέψη 52)

5.                     Περιβάλλον — Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων έργων στο περιβάλλον — Οδηγία 85/337 (Οδηγία του Συμβουλίου 85/337, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/11, άρθρο 9 § 1) (βλ. σκέψεις 45-46, 48-59)

6.                     Περιβάλλον — Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων έργων στο περιβάλλον — Οδηγία 97/11 (Οδηγία του Συμβουλίου 97/11, άρθρο 3 § 1) (βλ. σκέψεις 65-66)

7.                     Περιβάλλον — Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων έργων στο περιβάλλον — Οδηγία 85/337 (Οδηγία του Συμβουλίου 85/337, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/11, άρθρα 2 § 1 και 4 § 2) (βλ. σκέψη 77)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Ελλιπής/πλημμελής μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των άρθρων 3, 9, παράγραφος 1, και του σημείου 10, στοιχείο β΄, του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175, σ. 40), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997 (ΕΕ L 73, σ. 5) — Παράλειψη εφαρμογής του μεταβατικού καθεστώτος που ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 97/11/ΕΚ — Παράλειψη εκτιμήσεως των επιπτώσεων στο περιβάλλον σχεδίου κατασκευής κέντρου αναψυχής στην Paterna (Valencia)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

 

Το Βασίλειο της Ισπανίας, προβαίνοντας σε ατελή μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη του άρθρου 3 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, παραλείποντας να μεταφέρει στην εθνική έννομη τάξη το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας 85/337, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 97/11, μη εφαρμόζοντας το μεταβατικό καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 97/11, παραλείποντας να μεταφέρει ορθώς στην εθνική έννομη τάξη το σημείο 10, στοιχείο β΄, του παραρτήματος ΙΙ και τα άρθρα 2, παράγραφος 1, και 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 85/337, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 97/11, και παραλείποντας να υποβάλει στη διαδικασία εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων το έργο κατασκευής ενός κέντρου αναψυχής στην Paterna (Valencia) και, ως εκ τούτου, μη εφαρμόζοντας τις διατάξεις των άρθρων 2, παράγραφος 1, 3, 4, παράγραφος 2, 8 και 9 της οδηγίας 85/337, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 97/11, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις ως άνω οδηγίες.

 

Καταδικάζει το Βασίλειο της Ισπανίας στα δικαστικά έξοδα.