Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 12ης Ιανουαρίου 2006, Επιτροπή κατά Ισπανίας

(Υπόθεση C-132/04)

Παράβαση κράτους μέλους — Κοινωνική πολιτική — Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων — Οδηγία 89/391/ΕΟΚ — Πεδίο εφαρμογής — Μη πολιτικό προσωπικό της δημοσίας διοικήσεως — Ένοπλες δυνάμεις και αστυνομία — Περιλαμβάνονται

1.                     Κοινωνική πολιτική — Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων — Οδηγία 89/391 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (Οδηγία 89/391 του Συμβουλίου, άρθρα 2 §§ 1, 2, και 4) (βλ. σκέψεις 22, 26, 40)

2.                     Πράξεις των οργάνων — Οδηγίες — Εκτέλεση από τα κράτη μέλη (Άρθρο 249, εδ. 3, ΕΚ) (βλ. σκέψη 35)

3.                     Προσφυγή λόγω παραβάσεως — Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο — Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη — Κατάσταση κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 37)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Πλημμελής μεταφορά των άρθρων 2, παράγραφοι 1, 2, και 4 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183, σ. 1) – Μη πολιτικό προσωπικό της δημόσιας διοικήσεως – Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/391

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει :

 

Το Βασίλειο της Ισπανίας, παραλείποντας να μεταφέρει πλήρως στο εσωτερικό δίκαιο τις διατάξεις των άρθρων 2, παράγραφοι 1, 2, και 4 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, όσον αφορά το μη πολιτικό προσωπικό της δημοσίας διοικήσεως, το Βασίλειο της Ισπανίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή.

 

Καταδικάζει το Βασίλειο της Ισπανίας στα δικαστικά έξοδα.